0
Tải bản đầy đủ (.doc) (62 trang)

Mục tiêu phấn đấu 6 tháng cuối năm 2002 và năm 2003 1 Về nguồn vốn huy động

Một phần của tài liệu MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI PHÍ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NHĐT &PT HÀ TÂY (Trang 45 -46 )

1. Về nguồn vốn huy động

Duy trì và mở rộng quan hệ với khách hàng gửi tiền truyền thống nh công ty hợp tác quốc tế và đâù t , công ty in tài chính, báo lao động xã hội...đồng thời tăng cuờng các biện pháp huy động vốn từ các doanh nghiệp và các tầng lớp dân c. Phấn đấu tăng mức huy động vốn ngoại tệ đủ để sử dụng trong chi nhánh, không phải nhận điều chuyển từ trung ơng. Tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trởng huy động nh các năm qua nhằm trở thành chi nhánh cung cấp vốn quan trọng Cho hệ thống . Mở rộng quan hệ thanh toán quốc tế nhằm thu hút vốn từ các tổ chức quốc tế... Năm 2002 đặt mục tiêu tăng trởng nguồn vốn là 10% trong đó chú ý tập trung tăng trởng tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức và dân c.

2. Về hoạt động tín dụng

Đa dạng hoá các hoạt động tín dụng; tăng trởng nhanh chóng tín dụng trung và dài hạn bằng nhiều hình cho vay đồng tài trợ, cho vay tín dụng ,trả góp, cho thuê tài chính tăng cuờng hoat động bảo lãnh, tín dụng dự phòng. Bên cạnh đó cần mở rộng đầu t với các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, các doanh nghiệp t nhân, cá nhân hộ vay vốn kinh doanh và dịch vụ cầm cố tài sản. Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách khách hàng. Thực hiện tốt vai trò t vấn Cho khách hàng.Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ tín dụng với khách hàng truyền thống ; bên cạnh đó có đầu vào khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nhằm mục tiêu đa dạng hoá danh mục

khánh hàng. Nâng cao chât lợng tín dụng thông qua việc kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các dự án đang hoạt động hoàn thiện công tác thẩm định, phân tích tín dụng trớc khi Cho vay. Cải tiến côngtác làm việc, thực hiện tốt phân loại khách hàng, điều chỉnh linh hoạt lãi xuất.

*Các chỉ tiêu, mục tiêu kinh doanh chủ yếu thực hiên trong năm 2002 nh sau:

Tổng tài sản tăng 25%, so với năm 2001 Vốn tự huy động tăng 30%, so với năm 2001

D nợ tín dụng tăng 25%, so với năm 2001(không kể ODA) Nợ quá hạn giử ở mức nhỏ hơn 1%

Thu nợ tín dụng ĐTKHNN vợt 5% kế hoạch giao

Kết quả tài chính: tăng 5% - 10% , so với năm 2001. Trong đó thu dịch vụ chiếm 30%

Ngoài ra, ngân hàng cón quyết tâm gi vững danh hiệu xuất sắc, danh hiệu anh hùng thời kỳ đổi mới.

Đó là một số chỉ tiêu quan trọng mà ngân hàng đặt ra làm mục tiêu hoạt động. Trong 6 tháng đầu năm 2002 va qua ngân hàng đã co những kết quả đáng khích lệ. đó cũng là bàn đạp để thực hiện tốt nhiêm vụ 6 tháng cuối năm 2002 và các năm tiép đó.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI PHÍ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NHĐT &PT HÀ TÂY (Trang 45 -46 )

×