0
Tải bản đầy đủ (.doc) (62 trang)

Đối với NHĐT&PT Việt Nam

Một phần của tài liệu MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI PHÍ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NHĐT &PT HÀ TÂY (Trang 58 -59 )

III. Một số kiến nghị

3. Đối với NHĐT&PT Việt Nam

NHĐT&PT Việt Nam phải thực hiện một chính sách điều hành hợp lý, có

chính sách lãi suất phù hợp mở rộng bảo hiểm tiền gửi để củng cố lòng tin của ng- ời đầu t, để thu hút nguồn vốn trung và dài hạn.

Đẩy nhanh tiến trình HĐH công nghệ ngân hàng, hoàn thiện chất lợng và công cụ thanh toán để mọi khoản vốn chu chuyển trong nền kinh tế đều thông qua hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng từ đó tạo điều kiện để các NHTM mở rộng kinh doanh.

Từ các chính sách của chính phủ và NHNN, NHĐT&PT Việt Nam cần xây dựng một hệ thống, quy trình thẩm định mới rõ ràng, cụ thể hơn so với văn bản hiện hành. Quy trình mới phải đầy đủ các nội dung, cập nhật liên tục những thông tin , phơng pháp tiên tiến trên thế giới. Ngoài ra cần cố gắng đa ra một số chỉ tiêu tài chính cơ sở cho toàn hệ thống để cán bộ thẩm định so sánh đánh giá. Đây là những biện pháp quan trọng để nâng cao chất lợng thẩm định vì thực tế các chi nhánh hình thành thói quen làm việc theo văn bản, áp dụng cứng nhắc văn bản vào thực tế công việc.

Hỗ trợ các chi nhánh trong việc thu thập thông tin bằng cách tăng cờng hơn nữa hiệu quả hoạt động của trung tâm thông tin phòng ngừa rủi ro (TPR) của hệ thống . Cần nâng cao hiệu quả thu thập xử lý, dữ liệu thông tin từ các cơ sở tại các chi nhánh , cơ cấu tổ chức rõ ràng, thực sự coi trọng công tác này.

- Xây dựng phơng án nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định , có kế hoạch bố trí, sắp xếp, tuyển dụng những nhân viên làm công tác thẩm định trong toàn hệ thống. Phổ biến hình thức bố trí công việc cho toàn bộ các chi nhánh. Ngoài ra cần phải chú trọng đến vấn đề tuyển nhân viên mới. Trong công tác thẩm định, đòi hỏi có trình độ kiến thức cao về tài chính-ngân hàng và tích luỹ kinh nghiệm trong quá trình làm việc. Vì thế, trong tuyển chọn cần phải áp dụng

các biện pháp tiên tiến đã thực hiện ở mốt số ngân hàng lớn trên thế giới là đánh giá nhân viên trên cơ sở năng lực trí tuệ của bản thân nhân viên đó. Nghĩa là cần coi trọng khả năng làm việc của họ trong tơng lai (khi họ đã có kinh nghiệm) chứ không phải nhân viên đó biết đợc cái gì ở hiện tại.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI PHÍ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NHĐT &PT HÀ TÂY (Trang 58 -59 )

×