0
Tải bản đầy đủ (.doc) (67 trang)

Báo tạp chí tài liệu văn bản:

Một phần của tài liệu ''MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH QUÁ TRÌNH THU HÚT VÀ GIẢI NGÂN NGUỒN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) TỪ TỔ CHỨC NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB) CỦA VIỆT NAM' (Trang 64 -67 )

1. Quân đội nhân dân số 12880 - 24/3/1997 bài vốn cho phát triển kinh tế đất nước - Trần Anh Thái.

2. Thời báo kinh tế Sài Gòn 8/5/1997 bài chậm giải ngân nguồn vốn ODA tại sao? của Giaving.

3. Tạp chí tài chính 4.1997 - Viện trợ nước ngoài tình hình và công tác quản lý - PTS Vũ Văn Trường trang 15.

4. Báo quân đội nhân dân (QĐND) - 1/11/1998 - khủng hoảng kinh tế có ảnh hưởng tới nguồn ODA của Nhật Bản cho châu á - Hồng Kỳ trang 3. 5. Báo tin tức buổi chiều - 1/8/1998 - năm khó khăn đối với các nước nhận viện trợ ODA - của 4 phương trang 6; 26/2/1998. Bài "Viện trợ phát triển có nguy cơ bị xoá sổ'' Văn lịch trang 6.

6. Tạp chí tài chính - số tháng 2-1999 bài sự kiện nổi bật trong nước và quốc tế năm 1998 - trang 5

7. Thời báo kinh tế Việt Nam - 28/5/97 bài: WB vẫn tài trợ mạnh cho Trung quốc - trang 14.

8. Investrment Review - 3/5/1999 bài Nount growth could le shouted, warns IMF của AFP.

9. Báo doanh nghiệp - 23/5/97 bài đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn ODA một yêu cầu bức bách - Mai Anh trang 6.

10. Thời báo kinh tế Việt Nam - 20/5/98 bài Giải ngân nguồn vốn ODA - Trần Văn Kinh - trang 10.

11. Thời báo kinh tế Sài Gòn 0 19/6/1997 - Cần đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn ODA của Minh Quế - trang 17.

12. Việt Nam economic New - số 10 - 1999 bài WB Advises Equytisting Soes.

13. Báo doanh nghiệp - 25/6/1997 bài ODA cơ hội và thách thức của Danh Văn - trang 1.

14. Thông tin tài chính - 3/1997 bài viện trợ phát triển chính thức (ODA) có lợi cho nước chủ nhà - Liễu xuân Đài - Trang 48 ; số 17 tháng 9/1997 bài việc giải ngân vốn ODA còn quá chậm - trang 18.

16. Tạp chí tài chính số tháng 6 - 1997 bài nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA - Ngô Thị Năm trang 17.

17. Báo tin tức buổi chiếu - 7/12/98 bài Việt Nam vượt lên thử thách - Hải Hà - trang 6.

18. Tin kinh tế hàng ngày - thông tấn xã Việt Nam 27 - 4/1999 - Kinh tế Việt nam có dấu hiệu lạc quan.

19. Diễn đàn doanh nghiệp - 8/1/1998 - nguồn vốn ODA cho Việt Nam từ cam kết đến giải ngân - Nguyễn Hà - trang 7.

29. Tạp chí thương mại số 25 - 1996 bài tài trợ ODA nguồn lực mới cho kinh tế đất nước - Phạm Mai Hoa - trang 27.

21. Báo nhân dân - 5/5/1999 Báo cáo của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về tình hình kinh tế - xã hội năm 1998 và đầu năm 1999 trang 1.

22. Báo cáo về tình hình thực hiện vốn ODA - BTC 23. Nghị định 87/CP - 5/8/1997.

24. Việt Nam với NHTG - BTC

25. Thông tư liên tịch: BTC - NHNN hướng dẫn quy trình và thủ tục quản lý việc rút vốn đối với nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức .

26. Công văn của Tổng công ty Điện lực VN - 22/10/97 trình thủ tướng chính phủ - BTC.

27. Báo cáo tình hình thực hiện rút vốn thanh toán của các dự án nước ngoài 25/4/97 - BTC.

28. Báo cáo trình bộ của vụ tài chính đối ngoại - BTC về các dự án của WB và ADB.

30. Thông báo của văn phòng chính phủ - 28/10/97 về chương trình vay vốn của WB và ADB giai đoạn 1998 - 2000.

31. Báo cáo của Bộ KH & ĐT về các doanh nghiệp của WB và ADB 20/9/97.

32. Gowerment Report to the consulative group meeting 12/1998 - BTC 33. Tài liệu về tổ chức ngân hàng thế giới - BTC

34. Tài liệu về giải ngân vốn ODA của WB

35. Thời báo KTVN 28/4/99 bài- Đẩy mạnh tốc độ giải ngân ODA - Bắc hải - trang 10.

Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh quá trình thu hút và giải ngân nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) từ tổ chức ngân hàng thế giới (WB) của Việt Nam

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU LỜI MỞ ĐẦU

Một phần của tài liệu ''MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH QUÁ TRÌNH THU HÚT VÀ GIẢI NGÂN NGUỒN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) TỪ TỔ CHỨC NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB) CỦA VIỆT NAM' (Trang 64 -67 )

×