0
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

Chi tiêu KHKD về hiệu quả:

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH HÀ THÀNH (Trang 26 -28 )

2. Chức năng và nghiệp vụ chủ yếu của chi nhánh 1 Chức năng:

2.2.2 Chi tiêu KHKD về hiệu quả:

Kết quả kinh doanh, lợi nhuận đạt được năm 2007 là sự thể hiện rõ ràng và cụ thể nhất về sụ chuyển biến mạnh mẽ, đột phá vượt trội, toàn diện trong chất lượng,hiwuj quả hoạt động tại chi nhánh Hà Thành

Chênh lệch thu chi trong năm 2007 đạt 208 tỷ VND, tăng trưởng 252,5% so với năm 2006, vượt 42% kế hoạch giao đầu năm.

Lợi nhuận trước thuế (sau khi trích DPRR): đạt 131 tỷ VND; trích DPRR trong năm 2007 đạt 78,8 VND, vượt 33,5% kế hoạch.

Năng suất lao động bình quân;chênh lệch thu chi không bao gồm thu nợ hạch toán ngoại bảng bình quân đầu người đạt khoản 880 triệu VND/người.Lợi nhuận sau thuế bình quân đầu người đạt 609 triệu VND/người, tăng 224% so với 2006.

* Chi tiêu thu dịch vụ:

-Năm 2007, bằng quyết tâm và tư duy sáng tạo,chi nhánh Hà tahnhf đã thu được những kết quả mang tính đột phá trong hoạt động dịch vụ, hoàn thánh xuất sác kế hoạch dịch vụ được giao:Thu dịch vụ ròng của chi nhánh trong năm 2007 đạt hơn 18 tỷ đồng tăng trưởng 80% so với năm 2006, hoàn thành 106% kế hoạch năm 2007.Trong đó có nhiều sản phẩm được tốc độ tăng trưởng rất cao so với năm 2006 như:

+ Phí thanh toán quốc tế tăng 45% +Phí thanh toán trong nước tăng 89% +Phí kinh doanh ngoại tệ tăng 33% +Phí bảo lãnh tăng 65%

Công tác phục vụ thị trường chứng khoán:cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán doanh số thanh toán bù trừ năm 2007 có sự tăng trưởng vượt bậc đạt 197.625 tỷ VND,tăng gấp 3 lần so với năm 2006.

Công tác triển khai phần mềm mới:tích cực triển khai nghiệp vụ ngân hàng giám sát quản lý danh mục đầu tư cho các công ty quản lý quỹ đầu tư quỹ chứng khoán. Đến nay chi nhánh đã kí kết hợp đồng cung ứng dịch vụ với 06 công ty quản lý quỹ

Tích cực giới thiệu chương trình cổng trực tuyến với các công ty chứng khoán.

*Chỉ tiêu cơ cấu và an toàn hoạt động

Năm 2007, chi nhánh Hà Thành cũng như toàn hệ thống gặp không ít khó khăn trong hoạt động tín dụng.Sức ép về nâng cao chất lượng hoạt động hướng tới chuẩn mực quốc tế kèm theo các tác động của nền kinh tế hấp thụ vốn kém khiến cho dư nợ tín dụng trong những năm đầu sụt giảm đồng thời kế

hoạch dư nợ ngoại bảng được đưa ra rất cấp thiết. Để giải quyết những vấn đề này,chi nhánh đã đề ra nhiều biện pháp,chính sách khách hàng để thúc đẩy hoạt động theo đúng chỉ đạo và định hướng của hệ thống.

Kết quả là:

-Tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh duy trì ở mức 2,4% tông dư nợ,nằm trong giới hạn cho phép của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam là 4% nợ quá hạn chiếm 1% tổng dư nợ. Đây là nỗ lực to lớn của chi nhánh trong tình hình nợ quá hạn của các TCTD hiện nay tăng cao;

- Được sự chỉ đạo và hỗ trợ của hội sở chính cùng với sự nỗ lực không ngừng của toàn chi nhánh, chi nhánh đã thu toàn bổ số nợ hạch toán ngoại bảng của công ty cổ phần Quảng Đại cụ thể tổng số tiền thanh toán:77,8tỷVND trong đó nợ gốc là 64,5 tỷ VND, nợ lãi:13,3 tỷ VND.Dư nợ hạch toán ngoại bảng của chi nhánh 0 VND.

Cơ cấu tín dụng theo đúng kế hoạch được giao và dần theo định hướng ngân hàng bán lẻ:

+tỷ lệ nợ trung,dài hạn/tổng dư nợ đạt 16%so với KH TW giao là 22%. +Tỷ lệ dư nợ ngoài quốc doanh/tổng dư nợ là 94% so với kế hoạch TW giao là 85%

+Tỷ lệ dư nợ có tài sản đảm bảo/tông dư nợ đạt 845 so với kế hoạch trung ương giao là 75%

Các hoạt động đầu tư khác:Trong năm 2007 chi nhánh đã thực hiện đấu giá thành công mua cổ phần phát hình lần đàu của 5 công ty với doanh số đầu tư đạt hơn 116 tỷ VND.Chi nhánh đã cơ cấu lại danh mục đầu tư bán 1 cổ phần cổ phiếu của công ty cổ phần nhiệt điện phảt lại và công ty CP GAS Pertrolimex đem lại lợi nhuận đáng kể cho chi nhánh.

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH HÀ THÀNH (Trang 26 -28 )

×