0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (90 trang)

ẬP ĐIỆN(1) KI ỂM SOÁT(1) (Họ tên người lập) (1) (Họ tên ngườ i KS) (1)

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA- HÀ NỘI (Trang 85 -90 )

NGÂN HÀNG NHẬN TRA SOÁT (2)

KẾ TOÁN (2) KIỂM SOÁT (2) (Họ tên người in) (2) (Họ tên người KS) (2) (Họ tên người in) (2) (Họ tên người KS) (2)

Hàng

-(2) IN tại NH nhận tra soát Phụ lục 02

NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CN NHCT ĐỐNG ĐA CN NHCT ĐỐNG ĐA SỐ HIỆU: ĐIỆN THÔNG BÁO Ngày giờđiện: Số điệnTB: Đơn vị gửi: Ngày giờ gửi: Đơn vị nhận: Ngày giờ nhận: ... Nội dung thông báo:

...

NGÂN HÀNG GỬI THÔNG BÁO (1)

LẬP ĐIỆN (1) KIỂM SOÁT (1)

(Họ tên người lập) (1) (Họ tên người KS) (1)

...

Ngân Hàng Nhận Thông Báo (2)

KẾ TOÁN (2) KIỂM SOÁT (2)

(Họ tên người in) (Họ tên người KS) (2)

Ghi chú: -(1) In tại NH gửi thông báo -(2) In tại NH nhận thông báo.

Hàng

Phụ lục số 03

NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CN NHCT ĐỐNG ĐA CN NHCT ĐỐNG ĐA

SỐ HIỆU:

ĐIỆN CHẤP NHẬN LỆNH THANH TOÁN NỢ LỆNH THANH TOÁN NỢ

Lập ngày:.../..../ Ngân hàng ...( Ngân hàng nhận lệnh thanh toán Nợ) Chấp nhận lệnh thanh toán Nợ số:... Ngân hàng phát lệnh: ( mã + tên NH) Người phát lệnh: Địa chỉ: Số CM Ngày cấp Nơi cấp Tài khoản: Tại NH: Người nhận lệnh: Địa chỉ: Số CM Ngày cấp Nơi cấp Tài khoản: Tại NH Số tiền bằng số: Số tiền bằng chữ: Ghi chú: ... NGÂN HÀNG NHẬN LỆNH THANH TOÁN NỢ

Truyền đi lúc....giờ...phút ngày...

KẾ TOÁN KIỂM SOÁT

(Họ tên người lập) (Họ tên người KS)

...

NGÂN HÀNG PHÁT LỆNH THANH TOÁN NỢ

Nhận đến lúc...giờ...phút ngày...

KẾTOÁN KIỂM SOÁT

Phụ lục số 04

NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CN NHCT ĐỐNG ĐA CN NHCT ĐỐNG ĐA

SỐ HIỆU:

BÁO CÁO CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ THÁNG

Tháng ...Năm... Doanh số tháng Doanh số năm Số dư cuối Tài khoản (1) Nợ Có Nợ Có Nợ Có 5191.xx 5199.01 7110.03 8010.03 Kế toán Kiểm soát

Ghi chú: -Báo cáo này chỉ sử dụng để tạo đối chiếu định kỳ giữa: Chi nhánh với Trung tâm thanh toán

PGD, QTK với Chi nhánh-Số liệu báo cáo CN được tựđộngchuyển về TTTT, các PGD, QTK tựđộng chuyển về CN đểđối chiếu tựđộng

-Số dư cuối tháng, năm của CN phải khớp đúng với số dư tại TTTT trừ các tài khoản 5191.08,5191.09 -(1)Đối với CN, Doanh số và số dư các TK5191 với xx từ 01đến 49, TK 7110.03,TK8010.03

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA- HÀ NỘI (Trang 85 -90 )

×