0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (71 trang)

Cơ cấu tổ chức

Một phần của tài liệu 246068 (Trang 29 -30 )

Hình 2.1 : Sơ đồ cơ cấu tổ chức của cơng ty Dệt may 7

Giám đốc PGĐ Kỷ Thuật SX PGĐ KH KD – XNK PGĐ Chính Trị Phịng TC – KT KD – XNKPhịng KH Phịng Kỷ Thuật SX TC – HCPhịng XN May XN Nhuộm In XN Dệt XN Mùng Tuyn Xưởng Cơ Điện (Nguồn : Cơng ty Dệt may 7 )

Giám đốc : Là người tổ chức và điều hành mọi hoạt động của cơng ty theo chế độ thủ trưởng chịu trách nhiệm trước nhà nước và cơ quan chủ quản cấp trên về tồn bộ hoạt động của cơng ty. Đối với nội bộ, giám đốc cĩ quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề nảy sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đề ra mục tiêu phương hướng hoạt động của Cơng ty để bảo đảm kinh doanh hiệu quả và cĩ lời bên cạnh trọng trách và nhiệm vụ mà nhà nước và cơ quan chủ quản giao cho.

Các Phĩ giám đốc : là những người giúp giám đốc về những phần việc đã được phân cơng và uỷ quyền từ giám đốc. Trong từng thời kỳ nhất định sẽ được giám đốc uỷ quyền trực tiếp các vấn đề do nhu cầu thực tế phát sinh và phải chịu trách nhiệm cá nhân về những sai phạm nếu cĩ.

- Phĩ giám đốc phụ trách kinh doanh – xuất nhập khẩu: Chịu trách nhiệm điều hành cơng việc kinh doanh, chỉ đạo phịng kế tốn và phịng kinh doanh, đồng thời

là người tham gia và tư vấn cho giám đốc trong việc đề ra các chiến lược kinh doanh của Cơng ty.

- Phĩ giám đốc phụ trách kỹ thuật – cơng nghệ: Quản lý quá trình sản xuất của cơng ty và chỉ đạo phịng kỷ thuật, là người chịu trách nhiệm về cơng nghệ sản xuất và sản phẩm cũng như quá trình cải tiến và đổi mới cơng nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng và khả năng cạnh tranh.

- Phĩ giám đốc phụ trách chính trị : Phụ trách cơng tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp; chỉ đạo phịng tổ chức hành chánh và tham mưu cho giám đốc về tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh; xây dựng và phát triển các truyền thống, các giá trị văn hố tinh thần trong tồn doanh nghiệp.

Như vậy, cơ cấu tổ chức của cơng ty hiện nay chưa cĩ phịng chuyên trách về marketing và phịng quản lý chất lượng. Trong xu thế hội nhập hiện nay, hai phịng này hết sức quan trọng trong việc xây dựng hệ thống kiểm sốt chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế và việc xây dựng thương hiệu và quảng bá hình ảnh doanh nghiệp.

Một phần của tài liệu 246068 (Trang 29 -30 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×