0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (196 trang)

Đào đất móng bằng thủ công

Một phần của tài liệu VĂN PHÒNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 3 (Trang 176 -176 )

. i d o

4 Đào đất móng bằng thủ công

---

SVTH : Hoàng Mạnh Điệp Trang : 124 - Nếu gặp chồng chéo thì phải điều chỉnh lại. Nếu gặp đứt đoạn thì phải

lấy tổ (hoặc nhóm) lao động thay thế bằng các công việc phụ để đảm bảo cho biểu đồ nhân lực không bị trũng sâu thất th-ờng.

4.Tính toán khối l-ợng các công tác chính :

Theo các phần tr-ớc, ta đã tính toán đ-ợc khối l-ợng các công tác chính. Từ khối l-ợng trong bảng, ta tiến hành lập tiến độ thi công của công trình. Ch-ơng trình sử dụng : Microsoft Project 2003.

Cơ sở xác định tiêu hao tài nguyên : Định mức dự toán xây dựng Văn bản số

1776/BXD – VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây Dựng.

bảng khối l-ợng công Việc

stt tên công việc k.lg đơn vị định

mức

đơn vị NHÂNCÔNG

1 Công tác chuẩn bị công công

1 Công tác chuẩn bị công công

1 Công tác chuẩn bị công công công

1470 m3 1,09 công/m3 1602,3

5 Phá bê tông đầu cọc 27,02 m3 4,6 công/m3 124,3

5 Phá bê tông đầu cọc 27,02 m3 4,6 công/m3 124,3

5 Phá bê tông đầu cọc 27,02 m3 4,6 công/m3 124,3

5 Phá bê tông đầu cọc 27,02 m3 4,6 công/m3 124,3

5 Phá bê tông đầu cọc 27,02 m3 4,6 công/m3 124,3

14 Công tác khác công phần thân Tầng hầm 15 L.D cốt thép cột, t-ờng 5,08 Tấn 9,74 công/tấn 49,5 16 L.D VK cột, t-ờng 358 m2 0,4 công/m2 143,2 17 Đổ BT cột, t-ờng 50 m3 4,82 công/m3 241

Một phần của tài liệu VĂN PHÒNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 3 (Trang 176 -176 )

×