0
Tải bản đầy đủ (.doc) (33 trang)

Vấn đề hoàn thuế GTGT

Một phần của tài liệu THUẾ GTGT (Trang 29 -30 )

II. Những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình thực hiện quản lý và tổ chức

6. Vấn đề hoàn thuế GTGT

Trong thời gian đầu áp dụng thuế GTGT, thủ tục hoàn thuế rất phù hợp nên trên đó hoàn thuế chậm, gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp đặc biệt là những

doanh nghiệp đầu t, mua sắm tài sản cố định với khối lợng lớn. Nguyên nhân của tình hình trên một phần do doanh nghiệp cha làm đúng thủ tục, một phần do cơ quan thuế cha quen, văn bản hớng dẫn lại cha rõ ràng. Trớc tình hình đó, Bộ Tài chính đã có các văn bản bổ sung là hoàn thuế trớc, kiểm tra sau và phải xử lý nghiêm những trờng hợp vi phạm. Các văn bản này đề cao trách nhiệm và quyền lợi của các doanh nghiệp , của ngời nộp thuế trong việc hoàn thuế GTGT.

“Tuy nhiên vấn đề hoàn thuế vẫn còn nhiều bất cập về thủ tục cũng nh thời gian hoàn thuế. Vấn đề cao hơn nữa trách nhiệm của cơ sở trớc những hồ sơ xin đ- ợc hoàn thuế, đồng thời đơn giản hoá các thủ tục xin đợc hoàn thuế và tăng cờng kiểm tra, thanh tra của cơ quan thuế.Bên cạnh đó việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ % đối với hàng hoá mua vào không có hoá đơn GTGT theo quy định tại khoản đ.điểm1, Điều 10. Cơ chế “hoàn trớc, kiểm sau” đã bị một số doanh nghiệp lợi dụng thông qua các thủ đoạn nh: gian lận trong kê khai thuế GTGT đầu vào (khai khống một phần hoặc toàn bộ) để đợc khấu trừ và hoàn thuế; gian lận trong kê khai khống một phần hoặc toàn bộ hàng xuất khẩu để đợc áp dụng thuế GTGT đầu vào 0% vv Những vi phạm đó đã gây tộn thất không nhỏ cho ngân…

sách, bóp méo một chính sách thuế có nhiều tiến bộ. Các bộ, ngành đã và đang phối hợp kịp thời có các biện pháp điều chỉnh. ở đây rất cần đợc sự chỉnh sửa, bịt ngay các kẻ hở dễ bị lợi dụng; đầy mạnh tuyên truyền sâu rộng để mọi đối tợng nộp thuế hiểu, thực hiện nghiêm và tăng cờng quản lý đội ngũ cán bộ thuế, hải quan vv, đi đôi với xử lý thất nghiêm những ngời vi phạm luật thuế và chính sách thuế. Đó là yêu cầu của sự phát triển, là đòi hỏi của cuộc sống”.

Một phần của tài liệu THUẾ GTGT (Trang 29 -30 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×