0
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

Glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ.

Một phần của tài liệu PHÂN LOẠI DẠNH BÀI TẬP TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA (Trang 45 -46 )

Đề thi TSĐHCĐ khối A 2009

Cõu 505:

Cho tất cả cỏc đồng phõn đơn chức, mạch hở, cú cựng cụng thức phõn tử C2H4O2 lần lượt tỏc dụng với: Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là

A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

Đề thi TSĐHCĐ khối B 2007

Cõu 506:

Cho dóy cỏc chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol. Số chất trong dóy phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) là

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Đề thi TSCĐ 2008

Cõu 507:

Cho dóy cỏc chất: C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2. Số chất trong dóy tỏc dụng được với dung dịch HCl là

A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.

Đề thi TSCĐ 2008

Cõu 508:

Cho dóy cỏc chất: C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozơ). Số chất trong dóy tham gia được phản ứng trỏng gương là

A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.

Đề thi TSĐHCĐ khối B 2008

Cõu 509:

Cho dóy cỏc chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen). Số chất trong dóy phản ứng được với nước brom là

A. 5. B. 6. C. 8. D. 7.

Đề thi TSĐHCĐ khối B 2008

Cõu 510:

Cho cỏc chất: rượu (ancol) etylic, glixerin (glixerol), glucozơ, đimetyl ete và axit fomic. Số chất tỏc dụng được với Cu(OH)2 là

Đề thi TSĐHCĐ khối B 2008

Cõu 511:

Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là

A. CH3COOH. B. CH3OH. C. CH3NH2. D. CH3COOCH3.

Đề thi TSĐHCĐ khối B 2008

Cõu 512:

Số hợp chất đơn chức, đồng phõn cấu tạo của nhau cú cựng cụng thức phõn tử C4H8O2, đềutỏc dụng được với dung dịch NaOH là

A. 4. B. 3. C. 5. D. 6.

Đề thi TSCĐ 2007

Cõu 513:

Cho cỏc hợp chất hữu cơ: C2H2; C2H4; CH2O; CH2O2 (mạch hở); C3H4O2 (mạch hở, đơn chức). Biết C3H4O2 khụng làm chuyển màu quỳ tớm ẩm. Số chất tỏc dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra kết tủa là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

Đề thi TSĐHCĐ khối A 2009

Cõu 514:

Cho cỏc chất sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiđroxit. Số cặp chất tỏc dụng được với nhau là

A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.

Đề thi TSCĐ 2007

Cõu 515:

Cho cỏc chất: etyl axetat, anilin, ancol (rượu) etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoniclorua, ancol (rượu) benzylic, p-crezol. Trong cỏc chất này, số chất tỏc dụng được với dung dịchNaOH là

A. 6. B. 4. C. 5. D. 3.

Đề thi TSĐHCĐ khối B 2007

Cõu 516:

Cho từng chất H2N−CH2−COOH, CH3−COOH, CH3−COOCH3 lần lượt tỏc dụng với dung dịch NaOH (to) và với dung dịch HCl (to). Số phản ứng xảy ra là

A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.

Đề thi TSCĐ 2009

Cõu 517:

Cho cỏc chất sau:CH3-CH2-CHO (1), CH2=CH-CHO (2), (CH3)2CH-CHO (3), CH2=CH-CH2-OH (4). Những chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni, to) cựng tạo ra một sản phẩm là:

A. (2), (3), (4). B. (1), (2), (4). C. (1), (2), (3). D. (1), (3), (4).

Đề thi TSCĐ 2008 - Liờn kết H, tớnh axit – bazơ, nhận biết

Cõu 518:

Cho cỏc chất HCl (X); C2H5OH (Y); CH3COOH (Z); C6H5OH (phenol) (T). Dóy gồm cỏc chất được sắp

xếp theo tớnh axit tăng dần (từ trỏi sang phải) là:

A. (T), (Y), (X), (Z). B. (X), (Z), (T), (Y). C. (Y), (T), (Z), (X). D. (Y), (T), (X), (Z).

Đề thi TSCĐ 2009

Cõu 519:

Cho cỏc chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol (rượu) etylic (Z) và đimetyl ete (T).Dóy gồm cỏc chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sụi là

A. T, X, Y, Z. B. T, Z, Y, X. C. Z, T, Y, X. D. Y, T, X, Z.

Đề thi TSĐHCĐ khối B 2007

Cõu 520:

Dóy gồm cỏc chất được xếp theo chiều nhiệt độ sụi tăng dần từ trỏi sang phải là:

A. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH. B. CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH.

C. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH. D. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.

Đề thi TSĐHCĐ khối A 2008

Cõu 521:

Dóy gồm cỏc chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sụi từ trỏi sang phải là:

A. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO. B. CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH.

C. CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO. D. HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO.

Đề thi TSĐHCĐ khối B 2009

Cõu 522:

Dóy gồm cỏc chất đều làm giấy quỳ tớm ẩm chuyển sang màu xanh là:

A. anilin, metyl amin, amoniac. B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit.

Một phần của tài liệu PHÂN LOẠI DẠNH BÀI TẬP TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA (Trang 45 -46 )

×