0
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

C6H5OH, C6H5Cl D C6H5ONa, C6H5OH.

Một phần của tài liệu PHÂN LOẠI DẠNH BÀI TẬP TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA (Trang 30 -30 )

Đề thi TSĐHCĐ khối A 2007

Cõu 332:

Cho cỏc phản ứng : HBr + C2H5OH 0 t

→

C2H4 + Br2 C2H4 + HBr → C2H6 + Br2

→

askt(1:1mol) Số phản ứng tạo ra C2H5Br là : A. 1 B.2 C. 3 D. 4 Đề thi TSĐHCĐ khối B 2008

Cõu 333:

Cho sơ đồ chuyển hoỏ:

2 4 o H SO + HBr + Mg, etekhan t

Butan - 2 - ol→

đặc

X(anken)→ Y →Z

Trong đú X, Y, Z là sản phẩm chớnh. Cụng thức của Z là A. (CH3)3C-MgBr. B. CH3-CH2-CH2 -CH2-MgBr. C. CH3-CH(MgBr)-CH2-CH3. D. (CH3)2CH-CH2-MgBr. Đề thi TSĐHCĐ khối B 2009

Cõu 334:

Cho sơ đồ chuyển hoỏ sau :

0 0

2

Br (1:1mol),Fe,t NaOH(d ),t ,p HCl(d )

Toluen→ 

+

X

+

→ →Y

+

Z

Trong đú X, Y, Z đều là hỗn hợp của cỏc chất hữu cơ, Z cú thành phần chớnh gồm :

A. m-metylphenol và o-metylphenol B. benzyl bromua và o-bromtoluen C. o-bromtoluen và p-bromtoluen D. o-metylphenol và p-metylphenol

Đề thi TSĐHCĐ khối B 2008 - Phản ứng chỏy

Cõu 335:

Đốt chỏy hoàn toàn một ancol đa chức, mạch hở X, thu được H2O và CO2 với tỉ lệ sốmol tương ứng là 3:2. Cụng thức phõn tử của X là

A. C2H6O2. B. C2H6O. C. C3H8O2. D. C4H10O2.

Đề thi TSCĐ 2008

Cõu 336:

Khi thực hiện phản ứng tỏch nước đối với ancol X, chỉ thu được một anken duy nhất.Oxi hoỏ hoàn toàn một lượng chất X thu được 5,6 lớt CO2 (ở đktc) và 5,4 gam nước. Cú bao nhiờu cụng thức cấu tạo phự hợp với X?

A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

Đề thi TSCĐ 2007

Cõu 337:

Đốt chỏy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau,thu được 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2O. Mặt khỏc, cho 0,25 mol hỗn hợp M tỏc dụng với Na (dư),thu được chưa đến 0,15 mol H2. Cụng thức phõn tử của X, Y là:

A. C2H6O2, C3H8O2. B. C2H6O và CH4O. C.C3H6OvàC4H8O. D.C2H6OvàC3H8O.

Đề thi TSCĐ 2008

Cõu 338:

Đốt chỏy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu được CO2 và H2O cú tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 4. Thểtớch khớ oxi cần dựng để đốt chỏy X bằng 1,5 lần thể tớch khớ CO2 thu được (ở cựng điều kiện). Cụng thứcphõn tử của X là

A. C3H8O. B. C3H8O3. C. C3H4O. D. C3H8O2.

Đề thi TSCĐ 2007

Cõu 339:

Đốt chỏy hoàn toàn 0,2 mol một ancol X no, mạch hở cần vừa đủ 17,92 lớt khớ O2 (ở đktc). Mặt khỏc,

nếu cho 0,1 mol X tỏc dụng vừa đủ với m gam Cu(OH)2 thỡ tạo thành dung dịch cú màu xanh lam. Giỏ trị của m và tờn gọi của X tương ứng là

A. 9,8 và propan-1,2-điol. B. 4,9 và propan-1,2-điol.

Một phần của tài liệu PHÂN LOẠI DẠNH BÀI TẬP TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA (Trang 30 -30 )

×