0
Tải bản đầy đủ (.doc) (62 trang)

Mục tiêu và kế hoạch của doanh nghiệp trong thời gian tới

Một phần của tài liệu TM121 PPTX (Trang 38 -39 )

I. Mục tiêu và phơng hớng của việc nâng cao hiệu quả kinh

1. Mục tiêu và kế hoạch của doanh nghiệp trong thời gian tới

Công ty TNHH Thái Dơng là một đơn vị sản xuất kinh doanh do đó Công ty hoạt động luôn hớng tới lợi nhuận. Muốn vậy Công ty phải quan tâm đến điều hòa vốn và thời gian hoàn vốn, từ đó xác định đợc doanh số bán hàng, thời gian cho lãi và các nhân tố chủ quan, khách quan ảnh hởng tới lợi nhuận. Để mục tiêu của Công ty đạt hiệu quả cao nhất trên cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ, tiền vốn, vật t lao động của mình cần phải xác định phơng hớng và biện pháp đầu t, biện pháp sử dụng điều kiện sẵn có làm sao có hiệu quả tối u nhất.

1.1. Mục tiêu

a. Mục tiêu chung: trong quá trình hoạt động Công ty đã xây dựng cho mình những mục tiêu chiến lợc cụ thể:

- Tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, tăng lợi nhuận, tăng thu cho ngân sách nhà nớc. ổn định và nâng cao mức sống cho ngời lao động.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng năng suất lao động, bảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Nâng cao chất lợng sản phẩm thoả mãn khách hàng nhằm tiêu thụ mạnh sản phẩm, chú trọng hơn về khâu marketing nâng cao chất l- ợng sản phẩm.

- Nâng cao sức cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trờng để từng bớc tiến tới hội nhập kinh tế thế giới.

b. Mục tiêu cụ thể:

Năm 2006 và những năm tiếp theo Công ty tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch mà công ty đề ra cụ thể mục tiêu năm 2006 của Công ty đề ra là:

- Giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu tăng trởng 12% so với năm 2005.

- Nộp ngân sách tăng 10 - 15% so với cùng kỳ. - Đảm bảo việc làm ổn định cho ngời lao động.

- Cố gắng nâng mức thu nhập bình quân trên 1.550.000 đ/ ngời/ tháng.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006 của doanh nghiệp đợc thể hiện ở bảng 3.1

Bảng 3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006 của doanh nghiệp

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2006

Tổng doanh thu Nghìn đồng 21.650.000

Lợi nhuận Nghìn đồng 710.000

Một phần của tài liệu TM121 PPTX (Trang 38 -39 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×