0
Tải bản đầy đủ (.doc) (70 trang)

Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Một phần của tài liệu KT233 PPT (Trang 56 -58 )

1. Kế toán chi phí bán hàng

- Chi phí bán hàng đợc tập hợp vào TK 641 - "Chi phí bán hàng" bao gồm các khoản: Chi phí tiền lơng, chi phí vận chuyển, các khoản lệ phí, chi phí bằng tiền khác (quảng cáo, giới thiệu sản phẩm )…

- Cuối tháng căn cứ vào phiếu chi, phiếu xuất vật liệu, CCDC, giấy thanh toán tạm ứng Kế toán ghi sổ chi tiết TK641. Cuối kỳ kế toán lên bảng… tổng hợp chi tiết TK 641, sổ Cái TK 641.

Công ty T.M.T

Sổ Cái TK 641

Tên TK: Chi phí bán hàng Số hiệu: 641

Tháng 9 năm 2004

NT Chứng từ Diễn giải Trang

NKC

TKĐƯ Số tiền

S N Nợ

30/9 30/9 Chi tiền mặt 28 111 77.973.640

30/9 30/9 Chi tiền gửi ngân hàng 29 141 2.177.000

30/9 30/9 Khấu hao TSCĐ 32 214 5.218.257

………

30/9 30/9 Tổng chi T9 245.106.459

K/chuyển sang XĐKQ 32 911 245.106.459

Cộng 245.106.459 245.106.459

Ngời lập biểu Kế toán trởng

2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

- Chi phí quản lý doanh nghiệp trong tháng đợc tập hợp vào TK 642- "Chi phí quản lý doanh nghiệp" bao gồm các khoản: chi phí tiền lơng nhân viên quản lý, chi phí đồ dùng văn phòng, chi phí vật liệu, thuế, phí, lệ phí và các khoản chi bằng tiền khác (chi tiếp khách, chi đào tạo cán bộ )…

- Căn cứ vào các phiếu chi, phiếu xuất vật liệu, hoá đơn tiền điện, tiền n- ớc hàng ngày kế toán ghi vào sổ chi tiết TK 642. Cuối kì kế toán lên bảng… tổng hợp chi tiết TK 642, Sổ cái TK 642.

Công ty T.M.T

Sổ Cái TK 642

Tên TK: Chi phí quản lý doanh nghiệp Số hiệu: 642

Tháng 9 năm 2004

NT Chứng từ Diễn giải Trang

NKC TKĐƯ Số tiền TKĐƯ Số tiền S N Nợ 30/9 30/9 Chi tiền mặt 28 111 38.058.728 30/9 30/9 Tạm ứng 29 141 3.490.845 30/9 30/9 Khấu hao TSCĐ 32 214 39.564.215 ……… 30/9 30/9 Tổng chi T9 127.587.599 K/chuyển sang XĐKQ 32 911 127.587.599 Cộng 127.587.599 127.587.599

Ngời lập biểu Kế toán trởng

Một phần của tài liệu KT233 PPT (Trang 56 -58 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×