0
Tải bản đầy đủ (.doc) (70 trang)

Tổ chức công tác kế toán Công ty T.M.T

Một phần của tài liệu KT233 PPT (Trang 33 -35 )

Việc quản lý và sử dụng TSCĐ của Công ty T.M.T tuân theo quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và tính khấu hao TSCĐ.

1. Đặc điểm TSCĐ của Công ty T.M.T

Công ty T.M.T với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là: sản xuất và cung ứng vật t thiết bị giao thông vận tải; thành phẩm của công ty bao gồm: các loại xe gắn máy, các loại xe nông dụng, nên TSCĐ của công ty chiếm một tỉ trọng lớn trong t liệu sản xuất của công ty. Phần lớn TSCĐ của công ty chủ yếu là máy móc, thiết bị, nhà cửa, vật kiến trúc, phơng tiện vận tải nên TSCĐ của… công ty chủ yếu là TSCĐ hữu hình.

2. Đánh giá TSCĐ

Xuất phát từ đặc điểm và yêu cầu quản lý TSCĐ trong quá trình sản xuất kinh doanh, TSCĐ của công ty đợc đánh giá theo nguyên giá và giá trị còn lại.

- Nguyên giá TSCĐ là toàn bộ chi phí mà công ty phải bỏ ra để có đợc TSCĐ đa vào sử dụng.

- Giá trị còn lại của TSCĐ là nguyên giá sau khi đã trừ đi số khấu hao luỹ kế của TS đó.

3. Phân loại TSCĐ của Công ty T.M.T

Công ty T.M.T phân loại TSCĐ theo đặc trng kỹ thuật: * TSCĐ hữu hình đợc chia thành:

- Nhà cửa, vật kiến trúc: bao gồm những TSCĐ hình thành do quá trình xây dựng, thi công nh trụ sở làm việc, nhà kho, bến bãi…

- Máy móc thiết bị: bao gồm những máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nh dây chuyền công nghệ, thiết bị chuyên dùng, thiêt bị động lực…

- Phơng tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn: gồm các loại phơng tiện vận tải đờng bộ, đờng sắt, đờng thuỷ hoặc các thiết bị truyền dẫn nh hệ thống điện n- ớc, điện thoại, băng tải…

- Thiết bị, dụng cụ quản lý: gồm các thiết bị phục vụ cho hoạt động quản lý doanh nghiệp nh máy vi tính, thiết bị điện tử, máy điều hoà, máy in laze, máy photo…

* TSCĐ vô hình đợc phân thành: nhãn hiệu hàng hoá, giấy phép và giấy phép nhợng quyền…

4. Phơng pháp kế toán TSCĐ tại Công ty

a. Chứng từ thủ tục kế toán:

- Biên bản giao nhận TSCĐ (mẫu số 01-TSCĐ) - Hoá đơn mua hàng (GTGT)

- Biên bản thanh lý TSCĐ (mẫu số 03-TSCĐ)

- Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành - Biên bản đánh giá TSCĐ (mẫu số 05-TSCĐ)

- Thẻ TSCĐ (mẫu số 02-TSCĐ)

- Bảng trích và phân bổ khấu hao TSCĐ - Biên bản kiểm kê TSCĐ

- Các chứng từ liên quan khác. b. Sổ kế toán sử dụng: - Sổ chi tiết (Sổ TSCĐ) - Sổ Cái TK 211, 214… c. Các tài khoản sử dụng: - TK 211 - TSCĐ hữu hình - TK 214 - Hao mòn TSCĐ - TK 133, 111, 112, 627, 642…

Một phần của tài liệu KT233 PPT (Trang 33 -35 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×