0
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

Tổng hợp chi phí sản xuất ,kiểm kê ,đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá

Một phần của tài liệu KT161 PPTX (Trang 49 -53 )

II – Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm tại Công

5 Tổng hợp chi phí sản xuất ,kiểm kê ,đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá

thành sản phẩm hoàn thành.

5.1. Tổng hợp chi phí sản xuất.

Đến định kỳ, kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tiến hành tính giá thành khối lợng xây lắp hoàn thành theo quý để thanh toán với chủ đầu t. Thành phần của giá thành bao gồm 4 khoản mục chi phí: nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí máy thi công và chi phí sản xuất chung.

Sổ chi tiết TK 1541- Xây lắp

Công trình: Nhà th viện Trờng ĐH Xây Dựng Quý IV/2003 Đơn vị tính: VNĐ NT ghi Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Số tiền SH NT Nợ Có Số d đầu kỳ 133.689.600

31/12 31/12 K/c chi phí nvl trực tiếp vào giá thành 621 295.450.230

31/12 31/12 K/c chi phí NCTT vào giá thành 622 148.949.500

31/12 K/c chi phí máy thi công vào giá thành 623 33.150.450

31/12 K/c chi phí sản xuất chung quý IV 627 71.544.900

K/c chi phí sản xuất vào giá thành 632 612.168.280

Tổng cộng số phát sinh 549.095.080 612.168.280

Số d cuối kỳ 70.616.400

Ngời lập Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị

Sổ cái TK 1541- Xây lắp (Quý IV/2003) Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Số tiền SH NT Nợ Có Số d đầu kỳ 1.612.325.620 … … … …

31/12 K/C chi phí NVLTT quý IV sang CP SXKDDD cho công trình Nhà

th viện Trờng ĐH Xây Dựng

621 295.450.230

… … … … …

31/12 K/C chi phí MTC quý IV sang chi phí SXKDDD cho CT Trụ sở Bảo

hiểm y tế Hoà Bình

623 12.892.051

… … … …

31/12 K/C chi phí sản xuất vào giá thành 632 11.023.452.500

Số phát sinh 9.961.397.200 11.023.452.500

Số d cuối kỳ 550.270.320

Ngời lập Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, dấu)

Cuối mỗi quý kế toán Công ty lập bảng tổng hợp chi phí phát sinh trong quý

Bảng tổng hợp chi phí phát sinh Quý iv/2003 Stt Tên công trình NVLTT NCTT CPMTC CPSXC Tổng 1 Nhà th viện ĐH Xây Dựng 295.450.230 148.949.500 33.150.450 71.544.900 549.095.080 2 Nhà C16 ĐHBK 342.150.950 142.350.000 35.654.350 82.112.360 602.267.660 … … … … Tổng cộng 5.620.678.250 2.590.458.450 542.925.700 1.207.334.800 9.961.397.200 5.2.Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang.

Hàng quý Công ty thanh toán với chủ đầu t phần khối lợng xây lắp hoàn thành đến thời điểm đó tại điểm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Để thanh toán đợc Công ty phải xác định đợc giá thành khối lợng xây lắp hoàn thành trong kỳ. Muốn vậy, Công ty phải xác định đợc khối lợng xây lắp dở dang cuối quý. Việc xác định thờng đợc tiến hành bằng biện pháp kiểm kê khối lợng xây lắp dở dang cuối quý là khối lợng xây lắp cha đạt đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý tính từ điểm dừng kỹ thuật hợp lý liền trớc đó

Cuối mỗi quý, cán bộ kỹ thuật của đội xây dựng, chủ nhiệm công trình và đại diện bên chủ đầu t ra công trình để xác định phần việc hoàn thành và dở dang cuối quý. Sau đó cán bộ kỹ thuật gửi sang phòng kế toán bảng kiểm kê khối lợng xây lắp hoàn thành trong quý và khối lợng dở dang cuối quý theo dự toán chi tiết theo từng khoản mục tính giá thành. Kế toán căn cứ vào đó và tổng chi phí thực tế phát sinh trong kỳ, chi phí dở dang đầu kỳ tính ra chi phí dở dang cuối kỳ theo công thức sau:

Giá trị của khối lợng xây lắp dở dang cuối kỳ = Chi phí SX-KD

dở dang đầu kỳ + Chi phí SX-KD phát sinh trong kỳ

x Giá trị của khối lợng xây lắp dở dang cuối kỳ Giá trị của khối l-

ợng xây lắp hoàn thành theo dự

toán

+ xây lắp dở dang cuối Giá trị của khối lợng kỳ theo dự toán

Cụ thể:Với công trình nhà th viện -Đại học xây dựng là một công trình có khối lợng bàn giao thanh toán theo giai đoạn quy ớc nên sau khi phòng Tài chính-Kế toán nhận đ- ợc biên bản kiểm kê khối lợng xây lắp dở dang cuối kỳ từ cán bộ kỹ thuật gửi sang,tiến hành xác định chi phí thực tế của khối lợng xây lắp dở dang cuối kỳ theo công thức trên. - Chi phí sản xuất của khối lợng xây lắp dở dang thực tế đầu kỳ:133.689.600

-Chi phí sản xuất của khối lợng xây lắp thực tế trong kỳ : 549.095.080 -Giá trị dự toán của khối lợng xây dựng dở dang cuối kỳ : 71.000.000 -Giá trị dự toán của khối lợng xây dựng hoàn thành : 615.493.680

Chi phí thực tế 133.689.600+549.095.080

khối lợng xây lắp = x 71.000.000 dở dang cuối kỳ 615.493.680+71.000.000

= 70.616.400

Chi phí dở dang của công trình đã đợc phản ánh trên TK 154 và trên báo cáo chi phí sản xuất quý IV-2003 với giá trị là :70.616.40

5.3. Tính giá thành sản phẩm xây lắp.

Cuối mỗi quý kế toán tổng hợp căn cứ vào bảng kê, bảng chi phí dở dang cuối quý (n-1) và bảng chi phí phát sinh trong quý (n) để tính giá thành sản phẩm hoàn thành theo từng công trình và tổng hợp cho toàn Công ty.

Giá thành thực Chi phí sản xuất Chi phí sản Chi phí sản tế khối lợng = thực tế dở dang + xuất thực tế - xuất thực tế xây lắp hoàn đầu kỳ phát sinh dở dang thành trong kỳ cuối kỳ

-Giá thành thực tế khối lợng xây lắp hoàn thành bàn giao trong kỳ Nhà th viện trờng Đại học xây dựng quý IV-2003 là:

133.689.600+549.095.080-70.616.400=612.168.280

Tơng tự nh công trình Nhà th viện trờng Đại học xây dựng,giá thành của các công trình khác cũng đợc xác định thông qua các bớc nh vậy.Sâu đây là bảng tổng hợp chi phí sản xuất và giá thành xây lắp:

Bảng

Vinaconex7 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất và giá thành công trình

Quý IV/2003

Đơn vị tính : Việt Nam đồng

Tên công trình Chi phí phát sinh trong kỳ Giá thành SP

hoàn thành bàn

Chi phí sản xuất dở dang

NVLTT NCTT MTC SXC Tổng Đầu kỳ Cuối kỳ 1. Nhà th viện trờng đại học xây dựng 295.450.230 148.949.500 33.150.450 71.544.900 3.970.444.116 612.168.280 133.689.600 70.616.400 2. Nhà máy gạch Long Hầu – Thái Bình 544.305.410 122.759.500 12.892.051 39.148.630 719.105.591 719.105.591 0 0 3. Khách sạn hoàng gia 2.127.869.400 1.036.293.299 236.321.116 569.961.301 3.970.444.116 3.985.267.788 85.440.072 70.616.400 ……… ………. ……… ……… ………. ……… ……… …………. Tổng cộng 5.319.671.125 2.590.733.247 590.802.800 1.424.903.257 9.926.110.304 9.830.606.547 897.364.950 992.868.707 Ngày tháng . năm 2003… …

Ngời lập Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị

III.Nhận xét và hoàn thiện tổ chức hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần xây dựng số 7

Một phần của tài liệu KT161 PPTX (Trang 49 -53 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×