0
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

Tổ chức hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Một phần của tài liệu KT161 PPTX (Trang 26 -29 )

II – Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm tại Công

1 Tổ chức hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là loại chi phí chiếm tỉ trọng lớn trong giá thành(thờng từ 65%-70%)

Tại Công ty, khi có công trình phòng Kế hoạch- Kỹ thuật căn cứ vào bản vẽ thiết kế thi công từng công trình, hạng mục công trình tính khối lợng xây lắp theo từng loại công việc để từ đó tính định mức dự toán xây dựng cơ bản và định mức nội bộ. Bộ phận thi công căn cứ vào bản vẽ thi công và khối lợng công việc thức hiện theo tiến độ để yêu cầu cấp vật t cho thi công công trình.

Công ty không áp dụng chế độ khoán gọn vật t cho các đội thi công. Đối với những loại vật t chính (nh sắt, thép, xi măng .) đều do công ty trực tiếp ký hợp đồng… với ngời bán sau đó đến kỳ lĩnh vật t theo hợp đồng, nhân viên của đội sẽ đi lĩnh về công ty sử dụng. Đối với những loại vật t phụ (nh ve, sơn, đinh, thép ly .) thì do đội tự mua… bằng tiền tạm ứng và đem vào công trình. Xét về tổng thể thì lợng vật t do đội mua chiếm không quá 10% tổng chi phí mỗi công trình.

1.1. Khi đội sản xuất trực tiếp mua vật t.

Đội sản xuất căn cứ vào kế hoạch mua vật t lập giấy đề nghị tạm ứng kèm phiếu báo giá gửi lên giám đốc theo mẫu sau:

Công ty cổ phần xây dựng số 7 Địa chỉ: H10- Thanh Xuân Nam

Mẫu số 03-thị trờng

Ban hành theo QĐ số 1141-TC/QĐ/CĐKT Ngày 1 tháng 11 năm 1995 của Bộ Tài Chính

Giấy đề nghị tạm ứng

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2003 Số 151 Kính gửi : Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 7

Tên tôi là : Nguyễn Văn Tiến Địa chỉ : Tổ Sắt

Đề nghị tạm ứng số tiền là : 260.000 đồng (Hai trăm sáu mơi nghìn đồng chẵn )

Lý do xin tạm ứng: Mua dây thép đen 1 ly cho công trình Nhà th viện Trờng ĐH Xây Dựng

Thời hạn thanh toán : Ngày 10 tháng 12 năm 2003

Ngời đề nghị Kế toán trởng Phụ trách bộ phận Thủ trởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Kế toán tiền mặt căn cứ vào giấy tạm ứng lập phiếu chi. Phiếu chi đợc lập thành 3 liên: liên 1 lu, liên 2 ngời xin tạm ứng giữ, liên 3 chuyển cho thủ quỹ để thủ quỹ chi tiền và ghi sổ quỹ sau đó chuyển cho kế toán tiền mặt vào sổ nhật ký chung, sổ cái và sổ chi

Khi giao tiền tạm ứng kế toán Công ty ghi: Nợ TK 141- Chi tiết Anh Tiến tổ sắt 260.000

Có TK 111 260.000.

Tại đội sản xuất, khi mua vật t đến công trình thủ kho công trình, đội trởng cùngnhân viên phụ trách thu mua tiến hành kiểm tra vật t về số lợng, chất lợng chủng loại và nhận hàng. Kế toán đội căn cứ vào hoá đơn này ghi vào bảng theo dõi chi tiết vật t.

Bảng theo dõi chi tiết vật t

Công trình: Nhà th viện Trờng ĐH Xây Dựng Tháng 12 năm 2003 Stt Chứng từ Sh NT … … … … 6 505 10/12 Mua thép 1 ly đen Kg 45 Công ty TN PhạmNgọc Minh 5.850 260.000 7 31G 17/12 Đinh bê tông Hộp 05 20- Hàng cháo 20.000 100.000

… … … .. … ..

Tổng cộng 57.047.000

Phụ trách công trình Thủ kho Kế toán

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Sau đó kế toán đội cầm hoá đơn lên Công ty thanh toán . Kế toán Công ty sau khi xem xét hoá đơn và đối chiếu với giấy xin tạm ứng ghi sổ:

Nợ TK 621- Nhà th viện Trờng ĐH Xây Dựng 236.364 Nợ TK 133-Thuế gtgt đầu vào đợc khấu trừ 23.636

Có TK 141- Chi tiết Anh Tiến tổ sắt. 260.000

1.2. Trờng hợp vật t do Công ty chịu trách nhiệm mua.

Sau khi ký hợp đồng mua vật t Công ty thông báo cho đội sản xuất. Đến thời hạn các đội cử ngời đi lĩnh vật t về công trờng. Khi vật liệu về đến chân công trình ngời bán và nhân viên đội căn cứ vào hợp đồng mua bán đã ký kết cùng lập biên bản giao nhận hàng đồng thời nhân viên kế toán đội ghi vào bảng theo dõi chi tiết vật t và mang biên bản giao nhận hàng hoá lên phòng kế toán của Công ty. Công ty căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hoá thanh toán với ngời bán.

Nếu thanh toán bằng chuyển khoản, kế toán ngân hàng lập giấy uỷ nhiệm chi và chuyển tiền. Nếu thanh toán bằng vay ngân hàng, kế toán ngân hàng lập khế ớc vay ngắn hạn, bằng kê rút vốn vay và uỷ nhiệm chi. Nếu thanh toán bằng tiền mặt, kế toán tiền mặt lập phiếu chi.

Nợ TK 621-Nhà th viện Trờng ĐH Xây Dựng . 32.472.715. Nợ TK 133- Thuế gtgt đầu vào đợc khấu trừ.3.247.285

Có TK 112(1121)- Thanh toán bằng TGNH 11.248.000 Có TK 311- Thanh toán bằng vay ngắn hạn 16.872.000. Có TK 111- Thanh toán bằng tiền mặt 7.600.000.

Trên cơ sở chứng từ gốc (giấy uỷ nhiệm chi, kế ớc vay ngắn hạn hay phiếu chi ) kế toán ghi sổ Nhật ký chung, sổ chi tiết TK tơng ứng.

Sổ chi tiết TK 621

Công trình Nhà th viện Trờng ĐH Xây Dựng Quý IV/2003.

Đơn vị: VNĐ

Chứng từ Trích yếu TK Số tiền PS Số luỹ kế

SH NT Nợ Có Nợ Có

… … … … 659.276.336 659.276.336 Quý IV

505 10/12 Mua thép 1 ly đen 141 236.364 659.512.700 31G 17/12 Đinh bê tông 141 90.909 659.603.609 56C 21/12 Mua xi măng 111 6.909.090 666.512.69 9

… … … …

31/12 K/c chi phí nguyên vật

liệu liệu trực tiếp 1541 295.450.230 954.726.566 954.726.566

Tổng cộng quý IV 295.450.230 295.450.230

Ngời ghi sổ Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký ,họ tên)

Sổ cái TK 621

Công trình Nhà th viện Trờng ĐH Xây Dựng Quý IV/2003. Đơn vị: VNĐ Chứng từ Trích yếu TK Số tiền SH NT Nợ Có … … … … … Quý IV

32C 02/10 Mua xi măng Bút Sơn cho CT nhà C16 ĐHBK Hà Nội

331 47.250.560

… … … … …

31/12 K/c chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Nhà th viện Trờng ĐH Xây Dựng

154 295.450.230

31/12 K/c chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Nhà C16 ĐHBK Hà Nội

1541 342.150.950

… … … … ..

Tổng cộng 5.620.678.250 5.620.678.250 Ngời ghi sổ Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký ,họ tên)

Hết năm tài chính kế toán đội lập Bảng kê chi phí vật t năm cho từng công trình, bảng này đối chiếu với số luỹ kế của sổ chi tiết TK 621 của kế toán Công ty.

Bảng kê chi phí vật t Năm 2003

Công trình Nhà th viện Trờng ĐH Xây Dựng

Chứng từ Tên đơn vị, ngời bán Thuếgtgt Giá trị HH tr- ớc thuế Giá trị HH sau thuế Ghi chú KH Ngày 1 3 4 5 6 7 8

01C 05/01 Công ty CN Vinh Quang – thép 6.459.089 129.181.786 135.640.875

.. … … … … …

31G 17/12 20- Hàng Cháo - Đinh bê tông 9.091 90.909 100.000 Công ty VTKT- Ximăng 1.533.825 15.338.175 16.872.000 Công ty VTKT- Ximăng 690.910 6.909.090 7.600.000 .. … … … … .. … Tổng cộng 95.472.657 954.726.566 1.050.199.223 Ngày 31 tháng 12 năm 2003 Ngời lập Đội trởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Một phần của tài liệu KT161 PPTX (Trang 26 -29 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×