0
Tải bản đầy đủ (.doc) (33 trang)

CHƯƠNG 3: Hạn Chế Và Giải Pháp Cho Thuê Tài Chính

Một phần của tài liệu CHO THUÊ TÀI CHÍNH - NĂM 2011.DOC (Trang 29 -30 )

Chính

3.1 Hạn chế cho thuê tài chính

- Doanh nghiệp hiểu biết về kênh cấp vốn qua dịch vụ cho thuê tài chính còn hạn chế; hoạt động quảng bá, giới thiệu dịch vụ này đến doanh nghiệp còn yếu. Theo một cuộc khảo sát ngẫu nhiên mới đây đối với 1.000 doanh nghiệp thuộc các thành phân khác nhau thì hơn 70% số doanh nghiệp được hỏi trả lời răng họ biết rất ít và chưa

bao giờ tìm hiểu, sử dụng dịch vụ cho thuê tài chính; gân 20% hoàn toàn không biết về

dịch vụ này, thậm chí có doanh nghiệp hiểu cho thuê tài chính như hoạt động mua trả góp,

nhiều doanh nghiệp chưa hiểu rõ bản chất cấp tín dụng của dịch vụ cho thuê tài chính, chưa thây rõ được hiệu quả, lợi ích từ dịch vụ cho thuê tài chính mang lại...

- Giá cho thuê (gồm tiền trích khẫu hao tài sản thuê, phí, bảo hiểm...) hiện nay còn cao. Nếu bỏ qua các yếu tố an toàn, chi phí bỏ ra ban đầu thấp... thì cho đến hết thời hạn thanh lý hợp đồng cho thuê tài chính, bên thuê sẽ phải thanh toán tổng số tiền đối với tài sản thuê cao hơn so với đi vay từ các nguồn khác như ngân hàng.

Như vậy, nếu tính ra lãi suất thì lãi suất thuê tài chính cao hơn lãi suất vay ngân hàng, bởi vì lãi suất thuê tài chính còn phải cộng thêm các chi phí về lắp đặt, vận hành, bảo hiểm... của bên cho thuê phải bỏ ra

- Hành lang pháp lý về cho thuê tài chính chưa hoàn thiện đồng bộ, nhiều quy định

cần phải được luật hóa. Các quy định về sở hữu, về tổ chức, hoạt động, vôn điều lệ... trong

các văn bản còn nhiêu vân đê phải bàn.

3.2 Giải pháp thúc đây cho thuê tài chính

- Lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa là mục tiêu chính: vì theo đánh giá của các chuyên gia, các doanh nghiệp này được coi là yếu, thể hiện ở sáu chữ M trong tiếng Anh là Man Power (nguồn nhân lực); Management (quản trị); Machinery (máy móc, công nghệ); Materials (vật tư); Marketing (tiếp thị), và cuối cùng là Money (vốn). Bên cạnh đó còn có

một thực tế là có đến 50% doanh nghiệp phải giải thể hoặc phải tái cơ câu sau sáu năm hoạt động.

Hiện nay, ở Việt Nam số doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 95% tổng số doanh nghiệp. Hơn nữa, xét về bản chất, đây là một “khoản vay tài chính” và phải trả lãi (trên cơ sở tính phí thuê tài chính được trả cho đến khi hết hạn hợp đồng), và đương nhiên đã là một “khoản vay” thì rủi ro liên quan đến vay vốn luôn luôn hiện hữu và có thể dẫn đến phải áp

Một phần của tài liệu CHO THUÊ TÀI CHÍNH - NĂM 2011.DOC (Trang 29 -30 )

×