0
Tải bản đầy đủ (.doc) (70 trang)

Chức năng và nhiệm vụ của Công ty.

Một phần của tài liệu TM027 PPTX (Trang 29 -31 )

I. Tổng quan về công ty.

2. Cơ cấu, chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của Công ty.

2.1. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty.

Công ty Dịch vụ du lịch và Thơng mại TST

Tên giao dịch là: Tourism Service and Trade Company. Địa chỉ: 1A Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam.

Công ty trực thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia đợc Bộ Thơng mại cấp giấy phép XNK trực tiếp số 1.251.012/GP ngày 22 tháng 1 năm 1994, phê duyệt điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Dịch vụ Du lịch và Thơng mại (TST).

Công ty thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có t cách pháp nhân, chịu trách nhiệm về kinh tế, nhân sự, về các hoạt động và tài sản của mình. Công ty hoạt động theo luật pháp của nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luật doanh nghiệp và các điều lệ của Bộ Thơng mại.

Chức năng hoạt động kinh doanh của Công ty:

Mục đích thông qua các hoạt động của Công ty, thông qua các lĩnh vực hoạt động kinh doanh XNK và đầu t liên doanh liên kết với các bạn hàng trong và ngoài nớc theo luật pháp Việt Nam để phát triển sản xuất, khai thác vật t, nguyên vật liệu, hàng hoá nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội và tạo nguồn hàng xuất khẩu, góp phần phát triển nền kinh tế quốc dân.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty:

Xây dựng và thực hiện các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu, gia công, lắp rát, kinh doanh thơng mại, dịch vụ thơng mại, du lịch, liên doanh liên kết đầu t... trong và ngoài nớc theo đúng pháp luật hiện hành của Nhà nớc và hớng dẫn của Bộ Thơng mại.

Xây dựng các phơng án kinh doanh và dịch vụ, phát triển theo kế hoạch và mục tiêu chiến lợc của Công ty.

Tổ chức nghiên cứu nâng cao năng suất lao động, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lợng sản phẩm phù hợp với thị hiếu của khách hàng.

Chấp hành pháp luật Nhà nớc, thực hiện chế độ chính sách về quản lý và sử dụng tiền, vốn, vật t, tài sản, nguồn lực, thực hiện hạch toán kinh tế, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nớc.

Thực hiện đầy đủ cam kết đã ký với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nớc.

Quản lý toàn diện, đào tạo và phát triển đội ngũ công nhân viên theo pháp luật, chính sách hiện hành của Nhà nớc và phân cấp quản lý của Bộ để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Chăm lo đời sống, tạo điều kiện lao động cho ngời lao động và thực hiện vệ sinh môi trờng, thực hiện phân phối lao động.

Bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ môi trờng, giữ gìn trật tự an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật, thuộc phạm vi quản lý của Công ty.

Công ty có quyền hạn sau:

- Kinh doanh theo mục đích thành lập của Công ty và theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.

- Chủ động trong sản xuất, kinh doanh, trong ký kết hợp đồng kinh tế với bạn hàng trong nớc và nớc ngoài về liên doanh hợp tác đầu t, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đúng chế độ chính sách của Nhà nớc.

- Đợc giao và quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tài sản, nguồn lực. Đợc huy động các nguồn vốn khác theo pháp luật hiện hành để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đợc tiếp thị quảng cáo, tham gia triển lãm, hội chợ, tham gia hội thảo của các tổ chức kinh tế trong và ngoài nớc.

- Đợc quyền chủ động tổ chức bộ máy quản lý mạng lới sản xuất kinh doanh, dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ đợc giao và có hiệu quả cao. Quản lý và sử dụng đội ngũ lao động, áp dụng các hình thức trả công lao động khoán khen thởng để làm đòn bẩy tăng năng suất lao động theo đúng pháp luật và chế độ của Nhà nớc quy định, sự phân cấp quản lý của Bộ Thơng mại.

Một phần của tài liệu TM027 PPTX (Trang 29 -31 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×