0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

nhạy trễ và mất gúi của VoIP

Một phần của tài liệu ỨNG DỤNG DỊCH VỤ VOIP VÀO TRONG MẠNG WIMAX (Trang 78 -80 )

2) Nội dung cỏc phần thuyết minh và tớnh toỏn:

2.4.4 nhạy trễ và mất gúi của VoIP

- Trong số tất cả những hệ số trong phƣơng trỡnh (2.1), chỉ cú Id và Ie là những biến số đƣợc quan tõm trong VoIP. Thay giỏ trị mặc định cho tất cả hệ số khỏc, biểu thức hệ số R trong phƣơng trỡnh (2.1) cú thể rỳt gọn thành:

R = 93,2 – Ie – Id (2.6)

Ảnh hưởng của độ trễ:

Trong hệ thống VoIP, tổng độ trễ miệng-đến-tai gồm ba thành phần:

 Độ trễ codec (dcodec): thể hiện độ trễ giải thuật và gúi húa kết hợp với codec và biến đổi tựy theo loại codec sử dụng. Vớ dụ, codec G.729a cú độ trễ 25ms.

 Độ trễ playout (dplayout): là độ trễ kết hợp với bộ đệm phớa bộ thu đƣợc yờu cầu làm trơn jitter cho luồng gúi đến.

 Độ trễ mạng (dnetwork): là độ trễ transit một chiều qua mạng vận chuyển IP từ một gateway đến gateway khỏc.

Do đú, tổng độ trễ là:

d = dcodec + dplayout + dnetwork (2.7) Bằng cỏch dựng giỏ trị mặc định cho tất cả số hạng trong biểu thức Id

Id = 0,024d + 0,11(d – 177,3)H(d – 177,3) (2.8) Trong đú: ( ) { ế ế (2.9) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 R-Score M O S

- Chỳng ta thấy rằng với độ trễ nhỏ hơn 177,3 ms cuộc đàm thoại diễn ra bỡnh thƣờng (độ dốc thấp, suy hao tăng khụng đỏng kể), nhƣng nếu độ trễ vƣợt quỏ 177,3 ms thỡ cuộc đàm thoại trở nờn giống nhƣ truyền thụng đơn cụng (độ dốc cao, suy hao tăng nhanh).

Ảnh hưởng của độ mất gúi:

- Mối quan hệ giữa Ie với tổng xỏc suất mất gúi nhƣ sau:

Ie = 1 + 2ln(1 + 3e) (2.10) Trong đú 1 là hằng số xỏc định suy hao chất lƣợng thoại gõy ra bởi mó húa và 2, 3

mụ tả ảnh hƣởng của mất gúi lờn chất lƣợng thoại đối với một codec cho trƣớc. Chỳ ý rằng e bao gồm cả mất gúi mạng lẫn mất gúi bộ đệm playout.

Giỏ trị của cỏc thụng số 1, 2, 3 đối với codec G.729a và G.711 đƣợc cho trong bảng sau:

Bảng 2.7 Thụng số suy hao mất g i

Codec 1 2 3

G.729a 11 40 10

G.711 0 30 15

Độ nhạy của R-Score đối với độ trễ và độ mất gúi:

R = 93,2 – [1 + 2ln(1 + 3e)] – [0,024d + 0,11(d – 177,3)H(d – 177,3)] (2.11) Trong hỡnh 2.10, chỳng ta thấy rằng R-score cú giảm nhƣng khụng đỏng kể ứng với một xỏc suất mất gúi cho trƣớc. R-score giảm tƣơng đối nhanh khi độ trễ vƣợt quỏ 177,3 ms. Tuy nhiờn, khi xỏc suất mất gúi tăng từ 0% đến 5%, R-score đó giảm đi khoảng 16. Tƣơng tự trong hỡnh 2.11, chỳng ta thấy rằng R-score giảm chủ yếu là do mất gúi (trục x). Khi độ trễ tăng đỏng kể từ 50 lờn 200 ms, R-score chỉ giảm khoảng 6. Do đ , chỳng ta c thể suy ra rằng độ mất g i mang tớnh quyết định hơn

Hinh 2.10 R-score theo độ trễ

Hỡnh 2.11 R-score theo độ mất g i

Một phần của tài liệu ỨNG DỤNG DỊCH VỤ VOIP VÀO TRONG MẠNG WIMAX (Trang 78 -80 )

×