0
Tải bản đầy đủ (.doc) (73 trang)

Định hớng hoạt động kinh doanh 2004-

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU DOC (Trang 65 -66 )

1 xe ISUZU TROOPER 448.092.000đ

1.2. Định hớng hoạt động kinh doanh 2004-

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt đợc trong năm 2003 tranh thủ những thuận lợi lờng trớc những khó khăn thử thách, Công ty Vật t Ngân hàng đã xác định mục tiêu cho năm 2004-2005 nh sau:

- Phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, đa dạng hoá các mặt hàng kinh doanh nhng vẫn đảm bảo giữ vững các mặt hàng truyền thống của Công ty. Mở rộng danh mục hàng hoá nhập khẩu.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng cáo và bán hàng đến từng khách hàng: các Ngân hàng Thơng mại, kho bạc, các đơn vị kinh tế ngoài ngành.

- Mở rộng các khách hàng có nhu cầu nhập khẩu uỷ thác.

- Tăng cờng mở rộng hơn nữa mối quan hệ với các đơn vị ban ngành nh: Ngân hàng nhà nớc, các vụ cục thuộc Ngân hàng nhà nớc, Bộ Thơng mại, Bộ Văn hoá -Thông tin, Tổng cục Hải quan... Nhằm tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. những giải pháp nhằm nâng cao hiêu quả kinh doanh trong hoạt động nhập khẩu cho Công ty vật t kỹ thuật ngân hàng.

Trong 8 năm hoạt động, Công ty Vật t kỹ thuật Ngân hàng đã có những bớc tiến đáng kể về cả chiều rộng lẫn chiều sâu, có nhiều thành tích đáng đợc biểu dơng. Song vẫn còn một số hạn chế, cha tận dụng đợc triệt để các cơ hội, những thuận lợi và khả năng sẵn có của mình. Để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu, Công ty cần thiết phải đa ra những biên pháp hợp lý, khả thi để khắc phục khó khăn.

Về ý kiến cá nhân tôi xin nêu ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại Công ty Vật t kỹ thuật Ngân hàng dựa trên cơ sở những tồn tại, vớng mắc và phơng hớng hoạt động kinh doanh trong các năm tới của Công ty, nh sau:

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU DOC (Trang 65 -66 )

×