0
Tải bản đầy đủ (.doc) (92 trang)

Tính giáthành sản phẩm tại công ty Cơ khí-Điện Thủy Lợi 2.3.1/ Đối tợng tính giá thành và kỳ tính giá thành sản phẩm

Một phần của tài liệu KT222 POT (Trang 74 -75 )

- Chi phí khác bằng tiền: Bao gồm các chi phí nh chi phí tiếp khách, giao dịch và các khoản khác trong phạm vi xí nghiệp.

2.3/ Tính giáthành sản phẩm tại công ty Cơ khí-Điện Thủy Lợi 2.3.1/ Đối tợng tính giá thành và kỳ tính giá thành sản phẩm

Xác định đối tợng tính giá thành là công việc đầu tiên trong toàn bộ công tác tính giá thành sản phẩm. Để công tác tính giá thành sản phẩm đợc chính xác, bộ phận kế toán phải căn cứ vào đặc điểm riêng về tổ chức cũng nh sản xuất của công ty mà xác định cho phù hợp.

Là doanh nghiệp sản xuất chế tạo các sản phẩm cơ khí-điện phục vụ ngành thuỷ lợi, sản phẩm của công ty thờng có khối lợng lớn, thời gian dài, sản xuất đơn chiếc nên đối tợng tính giá thành đợc công ty xác định là hạng mục công trình và các công trình đã hoàn thành đợc quyết toán.

Xuất phát từ các đặc điểm trên và để phù hợp với đối tợng tính giá thành mà doanh nghiệp đã xác định, kỳ tính giá thành ở công ty thờng phù hợp với chu kỳ sản xuất sản phẩm nghĩa là khi công trình, hạng mục hoàn thành. 2.3.2/ Phơng pháp tính giá thành sản phẩm

Do đặc điểm quy trình sản xuất, đặc điểm sản phẩm sản xuất và để phù hợp với đối tợng tập hợp chi phí - đối tợng tính giá thành, công ty đã áp dụng phơng pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng để tính giá thành cho sản phẩm hoàn thành. Cụ thể, khi sản phẩm hoàn thành căn cứ vào sổ chi phí sản xuất kinh doanh và các sổ kế toán liên quan, kế toán thực hiện tính giá thành cho từng hạng mục, công trình hoàn thành nh sau:

- Nếu kỳ tính giá thành phù hợp với kỳ báo cáo thì toàn bộ chi phí sản xuất tập hợp đợc trong kỳ chính là giá thành thực tế của sản phẩm hay của công trình, hạng mục hoàn thành.

- Nếu kỳ tính giá thành không phù hợp với kỳ báo cáo (tháng, quý, năm) thì giá thành thực tế của đơn đặt hàng đó đợc xác định theo công thức :

Một phần của tài liệu KT222 POT (Trang 74 -75 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×