0
Tải bản đầy đủ (.doc) (64 trang)

Hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng

Một phần của tài liệu KT119 POT (Trang 50 -53 )

II. Thực trạng hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Công ty

2.2. Hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng

Tại Công ty TNHH Tiến Đạt để hạch toán tiền lơng kế toán sử dụng TK 334 “Phải trả cán bộ công nhân viên”.

Trình tự hạch toán tiền lơng tại Công ty tháng 12/2003. Căn cứ vào bảng phân phối tiền lơng, kế toán hạch toán + Tiền lơng bộ phận sản xuất trực tiếp

Nợ TK 622: 119.964.595

Có TK 334: 119.964.595 + Tiền lơng bộ phận quản lý đội

Nợ TK 627: 25.867.205

Có TK 334: 25.867.205 + Tiền lơng bộ phận quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 642: 34.734.743

+ Cuối kì hạch tóan kế toán kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp theo từng đối tợng tập hợp chi phí

Nợ TK 154: 119.964.595

Có TK 622: 119.964.595 * Hạch toán BHXH

Kế toán sử dụng tài khoản 3383 để phản ánh số BHXH phải nộp. Cụ thể trong tháng 12/2003 Công ty đã nộp BHXH là: 36.115.108, 45

Trong đó 15% hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh Nợ TK 622: 17.994.698, 25

Nợ TK 627: 3.881.430, 75 Nợ TK 642: 5.210.211, 45

Có TK 338: 27.086.331, 45

+ Hạch toán 5% trích từ quỹ lơng của cán bộ công nhân viên: Nợ TK 334: 9.028.777

Có TK 338: 9.028.777

+ Khi tính BHXH phải trợ cấp cho cán bộ công nhân viên Nợ TK 3383: 1.845.200

Có TK 334: 1.845.200 *Hạch toán BHYT

Để hạch toán hình thức thu nộp BHYT, kế toán sử dụng TK 3384. Cuối kì kế toán căn cứ vào bảng phân bổ chi phí tiền lơng để tiến hành tính BHYT theo tỉ lệ 2% tính theo chi phí sản xuất kinh doanh và 1% trừ vào lơng cán bộ công nhân viên

Nợ TK 622: 2.399.292 Nợ TK 627: 517.524 Nợ TK 642: 694.695

Có TK 3384: 3.611.511

+ Khi tính số BHYT trừ vào lơng của CBCNV, kế toán ghi Nợ TK 334: 1.805.755, 5

+ Khi nộp BHYT cho cơ quan đăng kí BHYT, kế toán ghi Nợ TK 3384: 5.417.266, 5

Có TK 112: 5.417.266, 5 *Hạch toán Kinh phí công đoàn

Để theo dõi tình hình chi tiêu KPCĐ, kế toán sử dụng TK 3382

+ Khi trích KPCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh theo tỉ lệ 2%, kế toán ghi Nợ TK 622: 2.399.292

Nợ TK 627: 517.524 Nợ TK 642: 694.695

Có TK 3382: 3.611.511

+ Khi trích nộp KPCĐ cho công doàn cơ quan cấp trên, kế toán ghi Nợ TK 3382: 1.805.755, 5

Có TK 112: 1.805.755, 5

+ Khi chi tiêu KPCĐ tại công đoàn cơ sở, kế toán ghi Nợ TK 3382: 1.805.755, 5 Có TK 111: 1.805.755, 5 Nhật kí chứng từ số 7 Tháng 12/2003 Đơn vị tính:đồng STT … 334 338 … … 1 … 6 TK622 119.964.595 7.197.875, 7 7 TK627 25.876.205 1.552.572, 3 8 … 9 TK642 34.734.743 2.084.084 10 … Cộng: 180.575.543 10.834.532

Căn cứ số liệu tổng cột TK 334, TK 338 của nhật kí chứng từ số 7 tháng 12/2003 kế toán lấy số liệu ghi vào dòng tổng cộng phát sinh có tháng 12/2003 của các TK 334, 338.

Các TK ghi có Các TK Ghi nợ

Căn cứ vào nhật kí số 1, nhật kí số2, nhật kí số 7, nhật kí chứng từ số 10 tháng 12/2003 kế toán lấy số liệu ghi Nợ TK 334, TK 338 ghi có các TK

Sổ cái Tháng 12 năm 2003 TK 334 Đơn vị tính: đồng Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 …. . Tháng 12 TK 111 156.820.000 TK141 21.910.343 TK338 1.845.200 Cộng số phát sinh nợ 180.545.543 Tổng số phát sinh có 180.575.543 Số d cuối tháng nợ Số d cuối tháng có Sổ cái Tháng 12 năm 2003 TK 338 Đơn vị tính: đồng T1 T2 T3 .. .. Tháng 12 TK 111 1.564.300 TK 112 9.270.232 Số d cuối tháng Có 10.834.532

Một phần của tài liệu KT119 POT (Trang 50 -53 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×