0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (40 trang)

Tểp:đản (rappar Ì,

Một phần của tài liệu THUẬT THÔI MIÊN PHẦN 2 (Trang 32 -33 )

Trước hơi, klờidự tiếp điệa Hất dẫa-dị: đêng từ

ngối, nhă thủirnn rếng ngồi đêi-diện. Hai bẽa liín- lạc

nham bằng tay, chen xì nữi., Sau Š phi, thấy hụi bín cả

sự tđm:lhơng nhau |Ă dược.

2) [?húp gưii ÍnaâeT,

Bín lượt dùng phíp vêi NVuấi từ đầu lẻi chẩn-

khủy, Vui thịt ch†ịm (TH sao]. TTây câch xa đêng.rử TŨ

phản. H,nh-tính vâ uagcdung lim việc. Căn nhứt phải

bia chỉ. hĩ Em tưởng biết rứ đêngtử pảo cũng rổ thể

bị thủ: miện trrrg giấy lắt Phải dự-dịnh mật thức giớ tối thiểu tử 4 từ: 6Ú phút, dễ khâi thât-rcag,

Hhừ%ù rằng : rìng thủ-niỈn chiều lần, đồng-tử cằng

trữ bến nhạy, iiúa phả thếi miễn vă đêag-từ lế năy ta

mặt „ự ram-thhag vă thời giân lị šnhehường của đồng-lE

lần ha thư ngắn lạ: Vưi sâh Tưởng. mộti đồag-lử

thún-thục, tải chỉ lđm ngủ trong Ï/Z phú:, cĩ khí vửa ủp lay lần hắn lă anh ấy dê shẩm mất ơsgủ.

Mâu hay chặn thơng phải |ă vẩa-đ£ đấu vgẽi một

phă khiz-cứa. lau, mội phần lín lă nhữ gặp đũng-dử như biủng win, Tuy nhưữna sức “mạnh vă lă-agiệ của ghằ

thƠasmuÍn cũng đảng gản mội phầm đắng LỀ. Biểu, Khổi-mrÍn

qua dễ đâng thì củp đđu | thủ.vị.

Hải Lhị đồngstử ngủ ngăy vấn huồi lặp đẫn t8.

Nhưng, thường ghải mang Ỉ buốt tấp Lý chi; kỳ ba mới

1H THUẬT i11Ư1-MIÍH

Lẫm khi kết-guê cũng khăng được trìn.hiăn: dêng-tứ

chị buậc wka trạng-thải lửng-chững. Kkhăng thề của [k tỉnh; vì râc giấc-nuan gất kếm về cằïm-NỐE: tai chỉ dghe vă8g-*Š sự; mỗi sụp xuống TẢ mÍ mẪt mở gần đlue khâng ra. Cũag khảag phải ngũ-mẽ, vÏ sâ: lửn tiếng thi dag-tử linh. tong người lai lị-đểi nhưng tần nhớ những chuyện xđy #£ơ. hiểu œÌl.rbl, thì sau xki hẻđa tấp, trạng thải lửng:châng đy Bế

bẩn ra giế: ngủ thổi-miễn thiệt-thạ..

3= Phương phâp của chẽ nhă

thơi. miín nhắn - điện cặn - đai

(aEkail£ dc: mayHRẺ ru pal arietzv1-

Phươngsphâp sầy cắn tỡ trín diah Tuất địm lhrưng. Mix da hit hăi cự: đồng la tắm vă kn họp: ưng Yê

dương) đề gêa nhạu luỹ: rhụ dính ahmu, sẽ gầy ra muÌ:=

kưởng kíchrhich. Đi với đẳngstừc sự kích:hích ấy lắm

Lắng - cướng. ỨC „ đă tung-chuy£n rắc tẺ - hìa thđn „kinh vă da dễ gêy ra giấc Bgủ V581i-nuỄm.

F'hưang- | ke"

lBlig-d nắn hăi ngẫi Ím3: Ỉ đz chủ sÊa việc

ugả. Nh\ thẳnida dê4g pniếp VPú TAY [mpusitealt sưa lay mỆt {đươag! lín trấn (dưưa+g) câch wê lÊI 5, lũ phần l@ cỉích tay vĂ bầu Dự mhím-dịê VĂ tự:nhiÍn; đẳng chuyền gđn LêY»

Cịa mất nhă thải-miÍm bịnh-tĩnh trũng chửag gưữương mặt díng-lử đÊ guakcBẢI mại biến-chuyền xảy ra.

[šRp đồng-lử nhẹ bảng vÌA, cả thề lhm ngủ trang $

Một phần của tài liệu THUẬT THÔI MIÊN PHẦN 2 (Trang 32 -33 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×