0

CÂCH THÍ-NGHIỆM CỦ AT ÂC-GIẢ.

Một phần của tài liệu THUẬT THÔI MIÊN PHẦN 2 (Trang 26-26 )

Bất.cứ nhă thúi-miía năo. chỉ thí-nghệm một lần, dê

cổ mỹi quan-riÿra dịch-xắc về phấp chuyền-di tư‹rưởng,

Khâng cĩ gì hâ, với mặt đồag tổ thuấn-thục cuộc

thí-nghiệm lại bâa ra để đăng chư trừ chơi.

hi anh Tường: một dũng-ssử do tối bưšn-tuyện trang nhiều năm, th: mi khứ thế nấy r

THẢX-BiAO ELFI-CAA I

Tải đề anh §ụ đứng ¡ÿ thí cũng đừng phía san anh

cĩch một thước, (Dõng- tứ khâng cấm biết trước ÿ-d|ơh

thi-nghiemn về chuyền-Hí Đưalướng, Ề rảnh sự may rồi

da rự đa§n đê ÿ-tứÌ.

T¬: đùag )-chỉ mạnh-mÍ sai khiến anh Tường bước

chữn mêt +sởi, Trong mí tơi hình:duag rẻ răng hình ảnh

anh địns bă chưa lướy tơi Tăi la lại Khang chấn ý

cuồn trín *\ dũeg qtainlực tmnh-thần đề chuyềm swng lình-aănh ấy qua bệ âc dũng-tư:

Lúe đảu, phải đại lì 3, Í phât, TĐồng-tử rẻ cảẩm-

Biảc như dượ- lịnh phải lầm một việc gÌ ; nhưng rủn

d--dự:- Tâi hầm chỉ tiếp-tẹc tuậc chuyền đi tư-ilưởag vă

thấy rõ hinh-ơnh đồng. lừ tử dễ chứơn lín, rải bă chưa

tải vă hước chựm xuống rũng nhớ troag phim cinẺ.

Trang âc ti bứững lăm như năng đổu Lổi ram-giễr

như £â luẽng-sảng- điện mạnh ruêi ra gưi lẫn vă chạy

WHHE DUA Ĩc dừg-1ư-

Lần lša thấy dắng-tờ snhỉch chơn mặi, thđn minh hơi

nghiềag sẽ ước vă tất cuặc hước một bước,

H3 trính sự may rồi vă ti daơa rhứng của đêng-

lứ, tủa thhỹ đê: hâi hnuử sœhữ”g lữ thi-&g lhiệ aa nlăứ + liướe

chựa mặt tử, rút chơn mặt về, bước ba bước rữu

đỦgẺng: X:Y-.‹

nền

Lạ hơn nữa, tăi cha anh Tưởng đânh nghề vê then

ÿ rmuẩn của tơi JNhă cả hạc sẽ nềmu anh d đường thăy

1% THƯẬT THƠI-MIỄM lúc anh đính đường tha, mếu tồi đúng chuyển-di

tư.reðng khiếu anh đê ͧ ênh đâ, (hai thị ênh thai, bạ

xuống ÍĂ anh tạ. Giữa anh vă lơi cĩ sự liín-lạc rhặt-chễ: sải khơng dùng lễ mâi, chỉ trong trÌ phất ra hình.ơah

diều thi muốn, trang nhảy mêi ânh |bn y thea,

Câ lầz tải thứ bảo sẽh Tưởng thời võ vêch, ảnh đấm

thật mạnh trúc vâch, nhưng khâng dấu tây (shư cĩ gồng]Ì.

Cích thỉ-sghim nấy giúp lâ hiểu lại sù xúc vễ¬sf

(Caa-miln lần đủ, tuy cĩ gỗng cả-thâ, đânh khâng biết dau nhưng luơn luơa thua vỗ-dï Việt nam: lạ câ gỗng thập nh lím thzo lễi thơi.miễn tự-động ÍÌÍ Sgười Ỉ trang

trạng.thíi thải-mia khẳng bịt dau lă việc thường Hạ

Một phần của tài liệu THUẬT THÔI MIÊN PHẦN 2 (Trang 26 -26 )