0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (47 trang)

VON CHU so HO'U

Một phần của tài liệu BÁO CÁO TÀI CHÍNH |TRANG SỨC CAO CẤP PNJ PNJ CONSOL V NEN (Trang 32 -33 )

20.1 Tinh hinh thay d6ingudn v6n chli SlY hiPu

VNf)

Lvinhu~n

TMngdU' C6phi~u Ouyd~utir Ouydl,fphOng sauthu~cture

Vonco phan v6nc6ph~n quy phBttri~n tal chlnh ph8nph61 T6ngcCng

Nam trlP&c

se

dAunarn 599.991.420.000 225.008 .580.000 (7.090 .000) 72.461.168.576 35.866.235.360 197 .131.063.497 1.130.451 .377.433

TangvOn 119.986.930.000 (119.986.930.000)

L<;Iinhuan thuantrong narn

-

254.408.662.49 3 254 .408.662.493COtlYCcOng bO

-

(89.997.649.500) (89.997 .649.500) COtlYCcOng bO

-

(89.997.649.500) (89.997 .649.500)

PhanphOil<;Iinhuan 45.000.000.000 12.085.000.000 (62.785.000.000) (5.700.000.000)

Thanh

Iy

cOng tycan

-

(21.390.271 .576) (1.574.502.577) (22.964.774.153) Trich quy khe n thU'a ng.

(24 .458.600.000) (24.458.600.000)

phuc l<;Ii

.

SOcuOinam

!.Ill iWI llilISmJ X

105.021.650.000 (7.09 0.000) 96.070.897.000 46.376.732.783 274.298.47 6.490 1.241 .739.016.273

Nam nay:

se aau

nam 719.978.350.000 105.021.650.000 (7.090.000) 96.070.897.000 46.376.732.783 274.298.476.490 1.241.739.016.273

TangvOn 35.992.000.000

. -

35.992.000.000

L<;Iinhuanthuantrongnarn 163.171.192.45 3 163.17 1.192.453

COtlYCcOng bO va

ail

tra (93.597.185.500) (93.597.185.500) PhanphOi l<;Iinhuan

-

30.000.000.000 11.257 .421.000 (41.257.421.000)

Trich quykhen thU'ang,

(29.084.442.000) (29.084.442.000)

phucl<;Ii

-

se

cuoi

nam

755.970.350.000 105.021.650.000 (7.090.000) 126.070.897.000 57.634.153.783 273.530.620.44 3 1.318.220.581.226

Vao ngay 3 thanq 10 narn2013, COng ty di!l nhan dU'Q'c COng van56 6171 /U BCK-QLPH ban hanh bai Uy ba n Chil' ng khoan NhanuocVi~t Namchap thuan viecph athanh mol c6 phieucho canb¢ cOng nhanvienCOng ty thea Chu'onqtrln hh, a choncho ngU'a ilaod¢ng.Theodo,COng ty phathanh rnoi

3.599.200 co phi,§uchocan b¢ cOng nhanvi~n COng ty thea Nghi quy,§tDaih¢i dongco dOng 56 485/201 2/NQ-DHDCD-CTYngay 25 thang 4 narn2013

vaNghi quy'§lh¢iH¢idong Quantr]so 955/2013/NQ· HDQT·CTY ng ay 12tha ng 9 nam2013.

Một phần của tài liệu BÁO CÁO TÀI CHÍNH |TRANG SỨC CAO CẤP PNJ PNJ CONSOL V NEN (Trang 32 -33 )

×