0

boi duong vat ly 8 phan 2

Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 8 ( phần 1)

Chuyên đề bồi dưỡng Vật 8 ( phần 1)

Vật lý

... t1 + t t V1 V2 V1 V2 S1 S1V1V2 S1V1V2 2S1V1V2 = V2 S1 + V1 S = = = V2 S1 + V1 S V2 S1 + V1 S1 S1 (V1 + V2 ) V1V2 2V1V2 2. 30.40 24 00 = = (30 + 40) = = 34,3km/h (V1 + V2 ) 70 V + V2 30 + 40 Nếu ... V = S2 / t S1 = V1 t1 S2 = V2 t2 S = S1 - S2 Nếu ( v1 > v2 ) S = S2 - S1 Nếu ( v2 > v1 ) t1 = S1 / V1 t2 = S2 / V2 Chú ý : Nếu vật xuất phát lúc thời gian chuyển động vật gặp : t = t1 = t2 Nếu ... chuyển động : t1 = t2 = t S1 A B S2 G V1 > V2 S = S1 – S2 Bài làm S = 400m t1 = t2 = t a/-Ta có : S1 = V1 t S1 = 10.t (1 ) v1 = 36km/h = 10m/s S2 = V2 t  S2 = 5.t v2 = 18km/h = 5m/s ( ) ...
 • 21
 • 1,332
 • 24
Chuyen de boi duong Vat ly 8 ( phan 1)

Chuyen de boi duong Vat ly 8 ( phan 1)

Tư liệu khác

... S1 / V1 V = S2 / t S2 = V2 t2 ; t2 = S2 / V2 S = S1 S2 Nếu ( v1 > v2 ) S = S2 - S1 Nếu ( v2 > v1 ) Chú ý : Nếu vật xuất phát lúc thời gian chuyển động vật gặp : t = t1 = t2 Nếu không chuyển động ... ///////////////////////////////////////////////////////// S2 S = 24 0m Bài làm t1 = t2 = t = 15s a/- Ta có : S1 = V1 t (1 ) v1 = 10m/s S2 = V2 t (2) a/- v2 = ?m/s b/- S1 S2 = ? Do chuyển động ngược chiều, gặp : S = S1 + S2 = 24 0 (3 ) ... t = t2 = t S1 A B S = S1 – S2 S = 400m t = t2 = t v1 = 36km/h = 10m/s v2 = 18km/h = 5m/s a/- t = ?s b/- S1 S2 = ? S2 G V1 > V Bài làm a/-Ta có : S = V1 t S2 = V2 t  S1 = 10.t S2 =...
 • 24
 • 343
 • 3
Giáo án dạy bồi dưỡng vật lý 8 (08-09)

Giáo án dạy bồi dưỡng vật 8 (08-09)

Vật lý

... bµi tËp SBT : 24 .1 : 1.C©u A ; C©u C t 24 .2 Q = m c ∆ = 20 0 20 = 420 J = 420 kJ 24 .3 ∆t = Q 84 0 000 = =20 C m.c 10 20 0 24 .4 Q = QÊm + Q níc = 0,4 88 0 80 + 420 0 80 = 364 160 kJ 24 .5 HS tÝnh c ... cđa thïng lµ: r = d /2 ThĨ tÝch cđa thïng lµ : V= S.h = 3,14 d2/4 h = 0 ,22 6 08 (m3) b) m = D V = 1000 0 ,22 6 08 = 22 6, 08 (kg) c) ¸p st p = F : S = P : S = 10(m1 + m2 ) : S 28 Gi¸o ¸n d¹y båi dìng ... A2 = P S = 10 m s = 100 20 0 = 120 000 J b) C«ng st cđa ngêi thỵ ®Èy xe lµ: P1 = A1 : t1 = 24 0 000 : 120 0 = 20 0W C«ng st cđa ngêi thỵ thø hai: P2 = A2 : t2 = 120 000 : 180 0 = 66,6W n¨m häc 20 08...
 • 48
 • 3,168
 • 46
Chuyên đề bồi dưỡng vật lý 8

Chuyên đề bồi dưỡng vật 8

Tư liệu khác

... Giải SA = vA.t = 12t SB = vB.t = 8t SC = vCt = 16t Khi vật gặp thì: SA + SB = AB =  (vA + vB)t = => t = 0 ,25 h => SC = 16.0 ,25 = 4km Thay t = 0 ,25 vào (1) ta có: SA = vA.t = 12t =3 km KL: tổng ... 60Km B23.NC.14: Hai bến sông A B cách 42Km , dòng nước chảy theo hướng từ A đến B với vận tốc 2, 5Km/h Một ca nô chuyển động từ A B hết 1,5giờ Hỏi ca nô ngược từ B A bao lâu? B24.NC .22 : Một ... 0373600 022 Mail: N.tuancbt2003@gmail.com Website: http://Blogvatly.violet.vn Dạng3: Toán chuyển động dòng sông tác dụng gió B11.NC.14: Một xuồng máy chạy xuôi dòng sông từ bến A đến bến B Biết AB= 18Km...
 • 6
 • 1,009
 • 28
Bài soạn Chuyên đề bồi dưỡng Vật Lý 8

Bài soạn Chuyên đề bồi dưỡng Vật 8

Vật lý

... Giải SA = vA.t = 12t SB = vB.t = 8t SC = vCt = 16t Khi vật gặp thì: SA + SB = AB =  (vA + vB)t = => t = 0 ,25 h => SC = 16.0 ,25 = 4km Thay t = 0 ,25 vào (1) ta có: SA = vA.t = 12t =3 km KL: tổng ... 60Km B23.NC.14: Hai bến sông A B cách 42Km , dòng nước chảy theo hướng từ A đến B với vận tốc 2, 5Km/h Một ca nô chuyển động từ A B hết 1,5giờ Hỏi ca nô ngược từ B A bao lâu? B24.NC .22 : Một ... biệt: Gọi V13 vận tốc vật (1) vật (3), V23 vận tốc vật (2) vật (3) Nếu: Hai vật chuyển động hướng(cùng phương, chiều) vận tốc vật (1) vật (2) là: V 12 = |V13 -V23|(trị tuyệt đối chưa biết vận tốc...
 • 6
 • 737
 • 2
Gián án Chuyên đề bồi dưỡng Vật Lý 8

Gián án Chuyên đề bồi dưỡng Vật 8

Vật lý

... Giải SA = vA.t = 12t SB = vB.t = 8t SC = vCt = 16t Khi vật gặp thì: SA + SB = AB =  (vA + vB)t = => t = 0 ,25 h => SC = 16.0 ,25 = 4km Thay t = 0 ,25 vào (1) ta có: SA = vA.t = 12t =3 km KL: tổng ... 60Km B23.NC.14: Hai bến sông A B cách 42Km , dòng nước chảy theo hướng từ A đến B với vận tốc 2, 5Km/h Một ca nô chuyển động từ A B hết 1,5giờ Hỏi ca nô ngược từ B A bao lâu? B24.NC .22 : Một ... biệt: Gọi V13 vận tốc vật (1) vật (3), V23 vận tốc vật (2) vật (3) Nếu: Hai vật chuyển động hướng(cùng phương, chiều) vận tốc vật (1) vật (2) là: V 12 = |V13 -V23|(trị tuyệt đối chưa biết vận tốc...
 • 6
 • 830
 • 9
Giáo án Bồi dưỡng Vật lý 8

Giáo án Bồi dưỡng Vật 8

Vật lý

... ®Êt 23 Gi¸o ¸n d¹y båi dìng vËt n¨m häc 20 08 - 20 09 Gi¶i a) B¸n kÝnh ®¸y cđa thïng lµ: r = d /2 ThĨ tÝch cđa thïng lµ : V= S.h = 3,14 d2/4 h = 0 ,22 6 08 (m3) b) m = D V = 1000 0 ,22 6 08 = 22 6, 08 ... ¸n : C©u C 9.5 ThĨ tÝch phßng: V = 72cm3 a) Khèi lỵng khÝ phßng: m = V D = 72 1 ,29 = 92 ,88 kg b) Träng lỵng cđa kh«ng khÝ phßng lµ: P = 10m = 92 ,88 .10 = 9 28 , 8 N GV cho häc sinh lµm c¸c bµi tËp ... 24 .1 : 1.C©u A ; C©u C 24 .2 Q = m c ∆t = 20 0 20 = 420 J = 420 kJ 24 .3 ∆ t = Q 84 0 000 = = 20 C m.c 10 20 0 24 .4 Q = QÊm + Q níc = 0,4 88 0 80 + 420 0 80 = 364 160 kJ *GV thªm c¸c bµi tËp bỉ sung :...
 • 39
 • 803
 • 6
chuyen de boi duong HSG ly 8 phan MCDDG

chuyen de boi duong HSG ly 8 phan MCDDG

Vật lý

... d1 d2 2 y 2ly + (1 )l = d1 ly l = P2 2 => d1 s(l y )( => y 40 y + 80 = = 400 80 = 320 => = 17 ,89 y1 = 20 + > 20 cm y1 = 20 20 17 ,89 = 2, 11 (cm) Vậy chiều dài phần bị cắt bỏ 2, 11 ... = 1 ,25 d2 l = 20 => x = (1 d2 ) .20 = (1 0 ,8) 20 = 1 ,25 d Vậy chiều dài phần bị cắt là: cm b) Gọi y phần bị cắt bỏ trọng lợng lại P1' = P1 ly l Do cân nên ta có: P1' ly l ) = d sl 2 d2 2 => ... l -x ) O ( l +x ) 10D1V(l-x) = (10D1V 10D2V)(l+x) (với V thể tích cầu) D1(l-x) = (D1=D2)(l+x) (2D1-D)x=D2l x= D2 l l= 25 = 5,55 (cm) D1 D2 2. 2,7 B F P P Vậy cần phải dịch điểm treo O phái...
 • 16
 • 1,910
 • 53
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 8(phần cơ học)

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật 8(phần cơ học)

Trung học cơ sở - phổ thông

... = = = = S1 S2 S1 S1 t t1 + t + + V1 V2 V1 V 2S1 2S1V1V2 2S 1V1V2 S1V1V = = = = V2 S1 + V1 S V2 S1 + V1 S V2 S1 + V1 S1 S1 (V1 + V2 ) V1V 2V1V2 2. 30.40 24 00 = = = = 34,3km/h (V1 + V2 ) (30 + 40) ... 50.7 = 350km Xe II : S/ /2 = v2.t// = 40.t// = 40.7 = 28 0 km Vậy chổ gặp cách A khoảng : S/1 + S//1 = 30 + 350 = 380 km Cách B khoảng : S /2 + S/ /2 = 40 + 28 0 = 320 km Bài 12 : Mộ t ngườ i đứng cách ... : t2 = = V2 40 (1 ) (2 ) Thời gian lẫn : t = t1 + t2 (3) Gọi S quãng đường ôtô chuyển động lẫn : S = S1 + S2 = 2S1 = 2S2 (4) Vậy vận tố c trung bình ôtô chuyển động lẫn là: S S + S2 S + S2 S1...
 • 20
 • 1,195
 • 0
chuyên đề bồi dưỡng HSG vật lý 8 - phần cơ học

chuyên đề bồi dưỡng HSG vật 8 - phần cơ học

Vật lý

... v1 12 24 S S2 S - Thời gian đoạn đường thứ hai: t2 = = = v2 v2 2v2 S + S2 S vtb = = =8 S S t1 + t2 - Vận tốc trung bình đoạn đường: + 24 2v2 24 v2 ⇔ =8 = ⇔ 24 v2 = 8v2 + 96 ⇒ v2 = 6km / h 1 v2 + ... v1 v1 2v1 20 ' ' t2 15.t2 t ' 20 .t2 t ' 25 .t2 ' ' ' = = 3t2 ; S3 = v3 t3 = v3 = = 4t2 ; S = v4 t4 = v4 = = 5t2 5 5 5 S S S ' ' ' ' ' S + S3 + S4 = 3t2 + 4t2 + 5t2 = 12t2 = ⇒ t2 = = h 12 24 S ... 5m / s; v2 = 3m / s; S = 180 m Ta có: t1 = S S S1 S S 180 S S S 180 = 2= = = = 18s ; t2 = = = = = = 30 s v1 v1 2v1 10 10 v2 v2 2v2 6 Vậy t = t1 +t2 = 18+ 30 = 48s Do đó: vtb = S1 + S2 S 180 = = =...
 • 23
 • 1,636
 • 6
Đề kiểm tra ôn tập phần Động lực học_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Đề kiểm tra ôn tập phần Động lực học_Chuyên đề bồi dưỡng Vật 10

Vật lý

... http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com * 22 > 900 tăng L giảm Mặt khác L lớn sin lớn hay sin = 22 = 900 = 450 B39: A HD: TH1: - = 2aS TH2 : - (2v0 )2 = 2a S S = S (Do khối lợng xc không đổi ... ma sát có độ lớn lực kéo 20 N B 38: A HD: từ 900 22 từ đến 180 0 Mà sin = sin ( 180 - - B) có giá trị cho giá trị L * Khi 900 ; tăng sin tăng L giảm - T: 01 689 .996. 187 Website, Din n: http://lophocthem.com ... sỏt gia vt v mt phng nghiờng l Ly gia tc ri t g = 10 m/s2 Tớnh gia tc ca vt quỏ trỡnh vt trt lờn phớa trờn mt phng nghiờng A m/s2 B 7,5 m/s2 C 12, 5 m/s2 D 2, 5 m/s2 Bi 17: Di tỏc dng ca lc F, vt...
 • 12
 • 701
 • 1
Tổng hợp và phân tích lực_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Tổng hợp và phân tích lực_Chuyên đề bồi dưỡng Vật 10

Vật lý

... : F1 − F2 ≤ F ≤ F1 + F2 Câu 2: Độ lớn hợp lực hai lực đồng qui hợp với góc α : A F = F1 + F 22 + F1 F2 cosα B F = F 12 + F 22 − F1 F2 cosα C F = F1 + F2 + F1 F2 cosα D F = F1 + F 22 − F1 F2 Câu 3:Một ... m/s2 Lực căng T dây treo A 4,9 N B 8, 5 N C 19,6 N D 9 ,8 N Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án D 11 C 21 A 12 C 22 31 32 B 13 B 23 C 33 B 14 D 24 C 15 D 25 C 16 A 26 34 35 36 A 17 C 27 ... F1 F2 Gọi α góc hợp F1 F2 ur uu uu r r F = F1 + F2 Nếu F = F 12 + F 22 : a) α = 00 b) α = 900 c) α = 180 0 d) 0< α < 90 Câu 11:Cho hai lực đồng qui có độ lớn F1 = F2 = 30N Góc tạo hai lực 120 o...
 • 6
 • 562
 • 1
Kiểm tra tổng hợp phần Cơ học chất lưu_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Kiểm tra tổng hợp phần Cơ học chất lưu_Chuyên đề bồi dưỡng Vật 10

Vật lý

... 10m/s sau quãng đường 20 m Độ lớn lực F là: A 24 N B 26 N C 22 N D 100J 16 Một vật có khối lượng 20 kg chuyển động với vận tốc 40cm/s động lượng vật (kgm/s) là: A 2kgm/s B 8kgm/s C 80 kgm/s D 5kgm/s 17 ... giảm, tăng 20 Một khối khí tích 10 lít, áp suất 2at, nhiệt độ 27 0C phải nung nóng chất khí đến nhiệt độ để thể tích khí tăng lên lần áp suất 5at A 122 70K B 15000K C 15000C D 122 70C 21 Một vật ... khối lượng khí không đổi Chất khí nhiệt độ 20 0C có áp suất p1 Phải đun nóng chất khí lên nhiệt độ để áp suất tăng lên lần B 87 90C C 87 90K D 81 90C A 81 90K 14 Một vật ném thẳng đứng lên cao, vật...
 • 3
 • 313
 • 3
tài liệu bỗi dưỡng vật lý lớp 9 phần điện

tài liệu bỗi dưỡng vật lớp 9 phần điện

Trung học cơ sở - phổ thông

... R1+R2 = 25 Ω (1) U R1.R ⇒ R1R2=R’(R1+R2) Điện trở tương đương R’ R1//R2 : R’= = 9 /2, 25= Ω mà R’ = I R1 + R Hay R1R2 = 4 .25 = 100 Ω (2) Từ (1), (2) giải ta : R1= Ω , R2 = 20 Ω R1 = 20 Ω , R2 = ... R1+R2 = U/I = 18/ 0,6 = 30 Ω R1.R Khi mắc song,ta có :Rss = = U/I’= 18/ 2, 5 = 7 ,2 Ω R1 + R Vậy ta có hệ sau : R1+R2 = 30 (1) R1.R2 = 21 6 (2) Giải ra, ta : R1= 12 Ω ,R2= 18 Ω Hoặc R1= 18 Ω , R2 ... điện trở R1,R2,R3 C D A A R1 R2 R3 B GIẢI Ta có :R 123 = R1 +R2 +R3=UAB/I=50 Ω (1) R 12= R1 + R2= UAD/I =25 Ω (2) R23 = R2 + R3 =UCB /I=45 Ω (3).Từ (1), (2) , (3) ⇒ R1=5 Ω ,R2 =20 Ω , R3 =25 Ω Bài :...
 • 24
 • 339
 • 0
boi duong HSG lý 9 phan điện

boi duong HSG 9 phan điện

Vật lý

... k A: IA = Ix + IR x => 12 + =1 x + 36 x 28 8 8x + 12x + 72 = 36x + 21 6 x2 6x x2 26 x + 144 = => x1 = 8; x2 = 18 RCE Nh vy cú v trớ ca chy C ng vi t s in tr R = 28 = v bng CF ampe k A ch ... t2 t1 ) = 0,5 .88 0.(100 25 ) = 33000 ( J ) (0,5) *Nhit lng cn tng nhit ca nc t 25 oC ti 100oC l: Q2 = mc ( t2 t1 ) = 2. 420 0.( 100 25 ) = 630000 ( J ) *Nhit lng tng cng cn thit: Q = Q1 + Q2 ... Rx = 13,5 ta cú H = 24 (4,5 + R ) = 56 ,25 % x 18. R x + Vi Rx = 1,5 ta cú H = 24 (4,5 + R ) = 18, 75% x b) P tiờu th trờn Rx: Px = I x Rx = 18 4,5 + R x Rx = 324 20 ,25 Rx + +9 Rx Px cc...
 • 8
 • 1,548
 • 40
Đề cương bồi dưỡng HSG Lý 9 (Phần quang)

Đề cương bồi dưỡng HSG 9 (Phần quang)

Vật lý

... kính R = 12 cm Tứ giác OKAH nô ̣i tiế p (vì góc K + góc H = 180 0) Do đó Â = π - α A K O A2 => góc A2OA1 = 2 (góc cùng chắ n cung A1A2) H (M1) A1 => ∠A2OA1 = 2( π - α ) = 120 0 ∆ A2OA1 cân ... 2( π - α ) = 120 0 ∆ A2OA1 cân ta ̣i O có góc O = 120 0; ca ̣nh A20 = R = 12 cm => A1A2 = 2R.sin300 = 12 b) Từ A1A2 = 2R sin α Do đó để A1A2 không đổ i => R không đổ i (vì α không đổ i) ... n M2 (góc M1OM2 = α) lúc đó pháp tuyế n cũng quay góc N1KN2 = α M1 ii I N2 i' i' O (góc có ca ̣nh tương ứng vuông góc) P Xét ∆ IPJ có ∠IJR2 = ∠JIP + ∠IPJ R2 M2 J K Hay 2i’ = 2i +...
 • 15
 • 903
 • 5
chuyên đề bồi dưỡng vật lý .3 khối

chuyên đề bồi dưỡng vật .3 khối

Ngữ văn

... nhit T 2, ỏp sut P2 ? P2T1 P1T1 P2(T1+T2) A D2 = D1 B D2= - D1 C D2= D1 P1T2 P2T2 P1T2 (P1 + P2) D D2 = -D1 P1T2 Cõu 171:Gn vt cú m=1kg vo lũ xo treo thng ng cú k=2H/cm .Ly g=10m/s. ... v2 , T2 l tc di v chu k ca mt im trờn vnh bỏnh xe cỏch trc quay R = R1 Tc di v chu k ca 2 im ú l: A v1 = v2 , T1 = T2 C v1 = 2v2 , T1 = 2T2 B v1 = 2v2 , T1 = T2 D v1 = v2 , T1 =2T2 Cõu 20 : ... ; s = t2 /2 B v =20 +t ; s =20 t +t2 /2 40 C.v= 20 t; s =20 t t /2 D.v= 40 -2t ; s = 40t t2 20 t (s) Cõu 26 3 Mt ụtụ ang chuyn ng vi tc 10 m/s2 thỡ bt u chuyn ng nhanh dn u Sau 20 s ụtụ t tc 10 20 14m/s...
 • 51
 • 540
 • 1
Tài liệu bồi dưỡng HSG Lý 8

Tài liệu bồi dưỡng HSG 8

Vật lý

... m3c3(t-t3) =m2c2(t2-t)  m1c1t - m1c1t1 + m3c3t - m3c3t3) =m2c2t2-m2c2t  m1c1t + m3c3t + m2c2t = m2c2t2 + m1c1t1 + m3c3t3  (m1c1 + m3c3 + m2c2)t = m2c2t2 + m1c1t1 + m3c3t3  t = (m2c2t2 + m1c1t1 ... t 2 Ta cã vËn tèc trung b×nh: Vtb = (1) (2) (0,5 ®iĨm) ⇒ 2V1.t1+2V2.t2 = V1.t1+V2.t1 +V1.t2+V2.t2 ⇒ V1.(t1 - t2) + V2.(t2- t1) = Hay ( V1-V2 ) (t1 - t2) = V× V1 ≠ V2 nªn t1 - t2 = VËy: t1 = t2 ... s2 v2 ; t3= s3 v3 Do t2 = t3 nªn s2 s3 = v2 v3 (0 .25 ®iĨm) (2) (0 .25 ®iĨm) Mµ ta cã: s2 + s3 = s Tõ (2) vµ (3) ta ®ỵc s3 2s = t3 = 3( 2v2 + v3 ) v3 (3) (4) (0 .25 ®iĨm) S(m ) s2 4s = t2 = ( 2v...
 • 56
 • 582
 • 5

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25