0

bai tap trac nghiem ve gioi tu co dap an

Bài tập trắc nghiệm vật lý 12 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm vật lý 12 đáp án

Kiểm toán

... giữa thanh và sàn là 0,4. Phản lực N của sàn lên thanh bằngA. trọng lượng của thanh.B. hai lần trọng lượng của thanh.C. một nửa trọng lượng của thanh.D. ba lần trọng lượng của thanh.HD: ... a. Bỏ qua khối lượng thanh AB. b. Khối lượng của thanh bằng M. HD: a. Momen quán tính của thanh AB khi vật m ở giữa thanh: I= ml2/4 Khi vật m trượt đến đầu B của thanh : I’=mlAD: I =I’ ’ ... vật giảm dần theo thời gian. B. chu kì dao động giảm dần theo thời gian. C. tần số dao động giảm dần theo thời gian. D. năng giảm dần theo thời gian. 79. Một vật đang dao động tự do thì...
 • 103
 • 10,354
 • 15
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HKI TOÁN 12(CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HKI TOÁN 12(CÓ ĐÁP ÁN)

Toán học

... 3sin)( xxf= đạo hàm là:A.32sin3cos)('xxxf−=B.32sincos)('xxxf−=C.32sin3cos)('xxxf=D.32sincos)('xxxf= Câu 23. Cho hình chóp ... cba++D.2222 cba++ Câu 31. Hàm số xexgsin)(= đạo hàm là:A.xexgxcos.)('sin=B.1sin)('−=xexgC.xexgxcos.)('sin−= D.xexgxsin)('1sin−= Câu 32. Lôgarit ... trình 0224=−+xx nghiệm x bằng: A.1 B.1 và -2C.-2D.0 Câu 8. Cho ( )∆ là tiếp tuyến của đồ thị hàm số 21−+=xxy tại điểm ( )2;1−. Hệ số góc của ( )∆ bằng:A.-3B.-1C.1D.3...
 • 5
 • 12,142
 • 460
Tài liệu Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn + đáp án doc

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn + đáp án doc

Cao đẳng - Đại học

... 2cos(πt/5); y = sin(πt/5) B. x = 2cos(10t); y = 2sin(10t) C. x = 2cos(πt/5); y = 2cos(πt/5 + π/2) D. x = 2cos(πt/5) ; y = 2cos(πt/5) Câu 38 Một con lắc đơn gồm một dây treo dài 1,2m, mang ... ngang. Câu 101. Biểu thức nào không phảI năng của con lắc đơn chiều dài l dao động với phương trình : ỏ=ỏ0sinωt. A. w=21mv2 + mgl(1-cos ỏ) B. w=mgl(1-cos ỏ) C. w=mgl(cos ỏ -cos ... cùng khoảng thời gian Δt như trên, con lắc thực hiện 20 dao động. Cho biết g = 9,8 m/s2 . Tính độ dài ban đầu của con lắc. A. 60cm B. 50cm C. 40cm D. 25cm Câu 41 Một con lắc đồng hồ chạy...
 • 7
 • 2,757
 • 44
Tổng hợp bài tập trắc nghiệm truyền số liệu có đáp án

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm truyền số liệu đáp án

Cơ sở dữ liệu

... một ký tự sang một dạng mã khác được thực hiện ở lớp:a. vận chuyểnb. kiểm soátc. trình bàyd. ứng dụngBiên dịch: Nguyễn Việt Hùng Trang 9 a. NRZ-Ib. NRZ-Lc. Manchesterd. Manchester vi ... phương thức lan truyền ánh sáng trong cáp quang ?11. Vai trò của lớp sơn bọc (cladding) trong cáp quang? Cho biết về chiết suất tương đối của lõi ?12. Trình bày các ưu điểm của các quang so với ... trục và xoắn đôi ?13. Khuyết điểm của cáp quang ?14. Cho biết dải tần số của thông tin vô tuyến ?15. Cho biết các phương thức lan truyền sóng vô tuyến ?16. Trình bày về phương thức tiếp vận...
 • 62
 • 16,592
 • 162
trọn bộ bài tập trắc nghiệm vật lý 10 có đáp án rất hay

trọn bộ bài tập trắc nghiệm vật lý 10 đáp án rất hay

Vật lý

... của thanh rắn (bị kéo hoặc nén) phụ thuộc vàoA. độ lớn của lực tác dụng. B. độ lớn của lực tác dụng và tiết diện ngang của thanh.C. độ dài ban đầu của thanh. D. tiết diện ngang của thanh.Câu ... của thanh thép khi biến dạng kéo hoặc nén phụ thuộc như thế nào vào tiết diện ngang và độ dài ban đầu của thanh rắn?A.Tỉ lệ thuận với tích số của độ dài ban đầu và tiết diện ngang của thanh.B. ... độ dài ban đầu và tỉ lệ nghịch với tiết diện ngang của thanh.C. Tỉ lệ thuận với tiết diện ngang và tỉ lệ nghịch với độ dài ban đầu của thanh.D. Tỉ lệ nghịch với tích số của độ dài ban đầu và...
 • 50
 • 49,903
 • 828
Bài tập trắc nghiệm hóa học 12(có đáp án) pptx

Bài tập trắc nghiệm hóa học 12(có đáp án) pptx

Cao đẳng - Đại học

... nhũ trong hang động là A. CaCO3 + 2HCl → CaCl2+H2O +CO 2 B. CaCO3 →t CaO + CO 2 C. Ca(HCO3)2 0→ CaCO3 + H2O + CO 2 D. CaCO3 + H2O + CO 2 → Ca(HCO3)2 ... phảnứng Na2 CO 3. Công thức cấu tạo của X1, X2 lần lượt là:A. CH3-COOH, CH3-COO-CH3. B. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3.C. H-COO-CH3, CH3-COOH. D. CH3-COOH, H-COO-CH3. ... men tạo ancol etylic.Câu 9: Dữ kiện dùng để chứng minh glucozơ cấu tạo chứa 5 nhóm –OH (hiđroxyl) là: A. khử hoàn toàn glucozơ cho n-hexan B. glucozơ phản ứng tráng bạc C. glucozơ tạo...
 • 32
 • 5,872
 • 185
Bài tập về giới từ có đáp án

Bài tập về giới từ đáp án

Ngữ pháp tiếng Anh

... new formula________ his students.55. The English contest organized ________ our teachers is an annual event in my school. 56. The participants must find ________ all the answers in order to go ... was very rude_________ her.28. She was very angry_________ Tom.29. Fred is capable________ doing better work than he is doing at present.30. You get bored___________ doing the same thing every ... the context.43. We have been learning English ________ five years. 44.Can you send it to me _______ fax?45. She’s never satisfied _________ what she has got.46. She wanted to borrow some books...
 • 3
 • 50,248
 • 4,330
phân loại bài tập trắc nghiệm về N+HNO3 (có kèm theo đáp an)

phân loại bài tập trắc nghiệm về N+HNO3 (có kèm theo đáp an)

Tư liệu khác

... e) Keát quả khác. Khối lượng nhôm (m) ban đầu phản ứng laø:a) 14,3 g ; b) 30 g ; c) 15,3 g ; d) 16 g ; e) Kết quả khác. Câu 43. Cho 19,5g kim loại M tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 dư ... khácCâu 49. Hoà tan hết 27,2 gam hỗn hợp gồm kim loại R và oxit của nó ( R hoá trị II không đổi ) bằng HNO3thu được 4,48 lit NO (đktc) .Cô cạn dd sau pư được 75,2 g muối khan .R là: a) Mg ... khác.Câu 54. Hoà tan hết 27,2 gam hỗn hợp gồm kim loại R và oxit của nó ( R hoá trị II không đổi ) bằng HNO3thu được 4,48 lit NO (đktc) .Cô cạn d d sau pư được 75,2 g muối khan .R laø: a)...
 • 7
 • 2,506
 • 174
Bài tập về giới từ có đáp án Hỗ trợ dowload tài liệu 123doc qua thẻ cào liên hệ Zalo: 0587998338

Bài tập về giới từ đáp án Hỗ trợ dowload tài liệu 123doc qua thẻ cào liên hệ Zalo: 0587998338

Toán học

... world’s computers use programs (at/in/on/about) English.94) Attending all the lectures is important (to/with/at/in) us.95) English belongs (from/to/on/in) those who use it.96) Clean air provides ... yesterday.99) Are you serious (for/about/with/over) learning to be an architect?100) She has become very famous (for/at/on/with) her novels.101) Mary always take good care (for/of/to/with) her children.102) ... you.47) They have been waiting (for/with/to/at) the bus for half an hour.48) Why don’t you ask (with/to/for/on) a pay increase?49) He took advantage (of/in/about/for) this opportunity to explain...
 • 6
 • 16,572
 • 2,670
Tài liệu Bài tập trắc nghiệm DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀUcó đáp án

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀUcó đáp án

Vật lý

... điện áp: )(100cos2200)(314cos282 VtVtuπ≈=. Hãy viết i qua mạch. (Cho: 32,01=π).Câu 11 : Cho mạch điện xoay chiều hình cos===Ω=VUVUVtuRAB130110)(100cos22005521π ... biểu thức:A. i = U0.Cωcos(ωt - π/2). B. i = ω.0CU cos ωt. C. i = ω.0CU cos(ωt - π/2). D. i = U0.Cωcosωt. Câu 17. Đặt một hiệu điện thế u = 2002.cos(100 πt + π/6) (V) vào ... tiếp được tính bởi công thức: A. cosϕ = R/Z. B. cosϕ = -ZC /R. C. cosϕ = ZL/Z. D cosϕ = (ZL – ZC)/ R.Câu 38. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có...
 • 16
 • 1,449
 • 54
Tài liệu 200 câu trắc nghiệm về dao động có đáp án docx

Tài liệu 200 câu trắc nghiệm về dao động đáp án docx

Cao đẳng - Đại học

... dây ở vị trí góc lệch xác định bởi: a. = mg(cosmo - cosc) b. = mg(3cosc - 2cosco) c. = mgcosm d. = 2mg(cosm - cosco) e. . = 2mg(cosc - cosco)/3 80.Một quả cầu đặc đồng chất khối lượng ... g l ( cos α - cos α 0 ) c. v = g l ( cos α - cos α 0 ) d. v = 3 g l ( cos α - cos α 0 ) e. Một biểu thức khác 109. Một người khối lượng 80kg đứng ở vành của một cái bệ tròn quay quanh trục ... Pha ban đầu của dao động tổng hợp được xác định bằng biểu thức nào sau đây ? a. TgA = (A1sin(1 – A2sin12)/(A1cos21 – A2cos12) b. TgB = (A1sin(1 + A2sin12)/(A1cos21 + A2cos12) c. TgC = (A1cos(1...
 • 38
 • 1,557
 • 4

Xem thêm