0

đề thi thử cao đẳng khối d môn tiếng anh 2014

Đề thi thử Đại học lần I môn Tiếng Anh khối D năm học 2008-2009

Đề thi thử Đại học lần I môn Tiếng Anh khối D năm học 2008-2009

Tiếng anh

... 20C21A 2 2D 23A 24B 2 5D 2 6D 2 7D 28A 29B 30B3 1D 32B 3 3D 34C 3 5D 36B 3 7D 38A 3 9D 40A41C 42A 43C 4 4D 45C 46A 4 7D 48B 49B 5 0D 51B 5 2D 53A 54C 55B 56A 57C 58B 5 9D 60C61B 6 2D 63A 6 4D 65A 66B ... ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ I Môn thi: TIẾNG ANH, Khối D Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề thi 313Họ, tên thí sinh : Số báo danh : ĐỀ THI GỒM 80 CÂU Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ... abrupt end. A. Their picnic didn’t end in the heavy downpour. B. The heavy downpour ended when they brought me to their picnic. C. Their picnic ends abruptly because of the heavy downpour. D. ...
 • 13
 • 818
 • 6
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn : TIẾNG ANH; Khối: D

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn : TIẾNG ANH; Khối: D

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... needed B. for our needs C. the thing needed D. that is neededQuestion 24: I decided to go to the library as soon as I…………….A. finish what I didC. finished what I didB. would finish what I did ... classes …………day - on Mondays, Wednesdays and Fridays.A. all other B. each other C. every other D. this and the otherQuestion 20: ……… be needed, the water basin would need to be dammed.A. Hydroelectric ... good day C. Thanks D. Cheer!Question 35: He said that the plane had already left and that I…………………an hour earlier. A. must have arrivedC. should have arrived B. had to arrive D. was supposed...
 • 8
 • 577
 • 4
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 Môn: TIẾNG ANH; Khối D

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 Môn: TIẾNG ANH; Khối D

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... B20 D A D A 60 D D C A21 A C A B 61 C A D C22 D A D D 62 C D C A23 B D C D 63 A B A D 24 B B D D 64 A B D B25 B D C B 65 A B A D 26 D A A D 66 B C C D 27 B C A C 67 D C C C28 B C A A 68 D ... B29 D A B D 69 D B A C30 D A C A 70 B C A C31 D B D B 71 C A B D 32 C B A B 72 C B D B33 A C D C 73 B B D B34 D A B A 74 D C D D35 A D B D 75 A A B D 36 A C B C 76 B D D A37 C C C D 77 ... B loaded C granted D stockedQuestion 76. A studies B readings C reviews D inquiriesQuestion 77. A adapted B converted C revised D appliedQuestion 78. A gadgets B utensils C appliances D implementsQuestion...
 • 9
 • 2,456
 • 29
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn : TIẾNG ANH; Khối: D

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn : TIẾNG ANH; Khối: D

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... needed B. for our needs C. the thing needed D. that is neededQuestion 24: I decided to go to the library as soon as I……………. D. finish what I didC. finished what I didB. would finish what I did ... I…………….C. finish what I didC. finished what I didB. would finish what I did D. finished what I was doing Question 23: I have English classes …………day - on Mondays, Wednesdays and Fridays.A. all other ... classes …………day - on Mondays, Wednesdays and Fridays.A. all other B. each other C. every other D. this and the otherQuestion 20: ……… be needed, the water basin would need to be dammed.A. Hydroelectric...
 • 27
 • 596
 • 0
Tài liệu Đề thi thử đại học năm 2013 môn tiếng anh khối D mã đề 234 docx

Tài liệu Đề thi thử đại học năm 2013 môn tiếng anh khối Dđề 234 docx

Cao đẳng - Đại học

... needs C. the thing needed D. that is neededQuestion 15: I decided to go to the library as soon as I…………….A. finish what I didC. finished what I didB. would finish what I did D. finished what ... reflectionC. For this time onlyB. After discussing with my wife D. For the second timeQuestion 11: ……… be needed, the water basin would need to be dammed.A. Hydroelectric power shouldC. Hydroelectric ... ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn : TIẾNG ANH; Khối: D Thời gian làm bài: 90 phút. Không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: ………………………………………….Số báo danh: ……………………………………………… ĐỀ THI...
 • 8
 • 759
 • 16
Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 2 pdf

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 2 pdf

Cao đẳng - Đại học

... minh được góc DMB = 1200 và DMB cân tại M 0,5 Tính được: DM2 = 23a2 0,5 SCD vuông tại D và DM là đường cao nên 2 2 21 1 1=+DM DS DC Suy ra DS = a2. Tam giác ASD vuông tại ... tanxdxxx. 0,5 Đặt t = 2 2 22tan x2 tan t 2 tan tdt = cosdxxxx 0,5 Đổi cận : x = 0 t = 2 x = t34 0,5 I = 332232tdtdtt 0,5 V.1 (2điểm) 1. B 1 B(a; 3 –a) . C 2 ... Lập bảng biến thi n của hàm số f(x) = 3x2 – 6x + 1 trong (-12;+∞ )ta tìm đươc m (-2; 194) 1 IV (2điểm) I = 420tancos 1 cosxdxxx= 4220tancos 2 tanxdxxx. 0,5 ...
 • 5
 • 546
 • 4
Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013.Môn : TIẾNG ANH; Khối: D Mã đề thi: 423 doc

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013.Môn : TIẾNG ANH; Khối: Dđề thi: 423 doc

Cao đẳng - Đại học

... needed B. for our needs C. the thing needed D. that is neededQuestion 24: I decided to go to the library as soon as I…………….A. finish what I didC. finished what I didB. would finish what I did ... classes …………day - on Mondays, Wednesdays and Fridays.A. all other B. each other C. every other D. this and the otherQuestion 20: ……… be needed, the water basin would need to be dammed.A. Hydroelectric ... reasonC. turnedC. pushC. imaginingC. bringsC. due toC. showsC. taking D. nearly D. saying D. conclusion D. carried D. keep D. solving D. causes D. as well as D. serves D. stoppingMark...
 • 8
 • 550
 • 6
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn TIẾNG ANH Khối D - Mã đề thi: 423 doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn TIẾNG ANH Khối D - Mã đề thi: 423 doc

Cao đẳng - Đại học

... Question 24: I decided to go to the library as soon as I……………. A. finish what I did C. finished what I did B. would finish what I did D. finished what I was doing Question 25: Deborah is going ... thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn : TIẾNG ANH; Khối: ... would pass D. passed Question 23: All………….is a continuous supply of the basic necessities of life. A. what is needed B. for our needs C. the thing needed D. that is needed Question 24: I decided...
 • 8
 • 760
 • 1
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 3 ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 3 ppt

Cao đẳng - Đại học

... Trang 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 3 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7.0 điểm) Câu I. (2.0 điểm) Cho hàm số y = xx-1 (C) 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ ... giác có 3 cạnh nằm trên (d 1), (d 2), trục Oy. 2. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C D có cạnh bằng 2. Gọi M là trung điểm của đoạn AD, N là tâm hình vuông CC D D. Tính bán kính mặt cầu ... z2 +2Ax + 2By+2Cz +D = 0 Vì mặt cầu đi qua 4 điểm nên ta có 521 2 052 2 2 028 4 4 018 4 4 024AADB C D BA C D CB C D D Vậy bán kính R = 2 2 215A B C D 1.0 Câu VIIa (1.0đ)...
 • 7
 • 438
 • 1
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 4 potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 4 potx

Cao đẳng - Đại học

... Trang 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 4 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I (2 điểm) Cho hàm số 2x 3yx2có đồ thị (C). 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị ... 121dx1 x 1 x=112222111 x 1 x 1 x 1 xdx dx2x1 x 1 x 112111 1 1 x1 dx dx2 x 2x 111111 1 1I 1 dx ln x x | 12 x 2 12211xI dx2x . Đặt 2 2 2t 1 x t 1 x 2tdt ... thẳng : (d) x 1 3 y z 21 1 2 và (d ) x 1 2ty 2 tz 1 t Viết phương trình tham số của đường thẳng ( ) nằm trong mặt phẳng (P) và cắt cả hai đường thẳng (d) và (d ) . CMR (d) và (d ) chéo...
 • 9
 • 466
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25