0

Tải Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung nội quy lao động - HoaTieu.vn

2 1 0
  • Tải Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung nội quy lao động - HoaTieu.vn

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 09:07

BIÊN BẢN Lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung Nội quy lao động Hôm nay, vào lúc … giờ … ngày … tháng … năm…, tại trụ sở Công ty ………… dưới sự chủ trì của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung nội quy lao động - HoaTieu.vn