0

Luyen tu va cau 4 Tuan 14 Luyen tap ve cau hoi

3 7 0
  • Luyen tu va cau 4 Tuan 14 Luyen tap ve cau hoi

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 04:07

Kiến thức - Học sinh luyện tập nhận biết một số từ nghi vấn và đặt câu hỏi với các từ nghi vấn đó.. - Bước đầu nhận biết một dạng câu có từ nghi vấn nhưng không dùng để hỏi.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyen tu va cau 4 Tuan 14 Luyen tap ve cau hoi

Hình ảnh liên quan

- Học sinh biết đặt câu với các từ nghi vấn đúng, giàu hình ảnh, sáng tạo. - Luyen tu va cau 4 Tuan 14 Luyen tap ve cau hoi

c.

sinh biết đặt câu với các từ nghi vấn đúng, giàu hình ảnh, sáng tạo Xem tại trang 1 của tài liệu.