0

nh 2020 2021 đề số 04bộ đề thi thử tnthpt 2021

23 3 0
  • nh 2020 2021 đề số 04bộ đề thi thử tnthpt 2021

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 02:42

Câu 21: Thể tích của khối chóp có diện tích mặt đáy bằng B, chiều cao bằng h được tính bởi công thức 1 AA. Câu 22: Công thức tính thể tích khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: nh 2020 2021 đề số 04bộ đề thi thử tnthpt 2021