0

nh 2020 2021 đề số 12bộ đề thi thử tnthpt 2021

16 2 0
  • nh 2020 2021 đề số 12bộ đề thi thử tnthpt 2021

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 02:21

sgk GDCD 12 trang 60 => Chọn đáp A - Khi bầu cử, mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau là thể hiện nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử sgk GDCD 12 trang 70 => Chọn đáp A - [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: nh 2020 2021 đề số 12bộ đề thi thử tnthpt 2021