0

ĐỊA 7 TUẦN 15

9 1 0
  • ĐỊA 7 TUẦN 15

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 01:26

Tìm tòi - mở rộng - Mục tiêu: + Học sinh liên hệ thực tiễn, tìm tòi mở rộng kiến thức + Định hướng phát triển năng lực tự học, sáng tạo - Phương pháp: giao nhiệm vụ - Kỹ thuật: động não [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊA 7 TUẦN 15