0

NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN GDCD LỚP 11 CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

2 6 0
  • NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN GDCD LỚP 11 CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 01:10

- Phân biệt được tính hai mặt của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.. - Phân biệt được các biểu hiện của cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN GDCD LỚP 11 CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022