0

Chuyên đề năm 2021 học tập và làm THEO tư TƯỞNG, đạo đức, PHONG CÁCH hồ CHÍ MINH về ý CHÍ tự lực, tự CƯỜNG và KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN đất nước PHỒN VINH, HẠNH PHÚC

24 20 0
  • Chuyên đề năm 2021 học tập và làm THEO tư TƯỞNG, đạo đức, PHONG CÁCH hồ CHÍ MINH về ý CHÍ tự lực, tự CƯỜNG và KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN đất nước PHỒN VINH, HẠNH PHÚC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:56

Chuyên đề năm 2021: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC - Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc - Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc giai đoạn • Năm 2010, tổ chức học tập chuyên đề "Tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thật sạch, vững mạnh, "là đạo đức, văn minh " gắn với công tác tổ chức tiến hành Đại hội Đảng cấp • Năm 2009, tổ chức học tập chuyên đề "Tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân " và 40 năm thực Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh • Năm 2008, tổ chức học tập chuyên đề "Tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh thực hành tiết kiệm, chống tham ơ, lãng phí, quan liêu”và tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc” • Năm 2007, tổ chức học tập chuyên đề “Đẩy mạnh học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn nay"; các tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân ", "Di chúc " Chủ tịch Hồ Chí Minh • Năm 2014, học tập chun đề: “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đơi với làm’’ • Năm 2013, học tập chuyên đề: “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu cán bộ, đảng viên, cán lãnh đạo chủ chốt cấp” • Năm 2011 - 2012, học tập chuyên đề: "Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, làm người cơng bộc tận tụy, trung thành nhân dân, đời tư sáng, sống riêng giản dị" • Năm 2017, học tập chuyên đề: “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh phịng,chống suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” • Năm 2016 học tập chun đề “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đơi với làm” •  Năm 2015, học tập chuyên đề: “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng sạch, vững mạnh’’ • Năm 2020, học tập chuyên đề: “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống trị vững mạnh” • Năm 2019, học tập chuyên đề: “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh xây dựng ý thức tơn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân” • Năm 2018, học tập chuyên đề: “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, cán bộ, đảng viên” Chuyên đề năm 2021: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC Phần thứ nhất; TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG, KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC Sự hình thành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ý chí tự lực, tự cường Những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Sự hình thành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Ý chí tự lực, tự cường khát vọng quyền sống chân chỉnh dân tộc bồi đắp tư tưởng, nghiệp cách mạng Nguyễn Ái Quốc lan tỏa giai tầng xã hội Việt Nam Nói cách khác, chủ nghĩa yêu nước, khát vọng giải phóng dân tộc xây dựng đất nước “đàng hồng”, “to đẹp” đưa Người đến với chủ nghĩa Mảc-Lênin, đặt móng cho phát triển tư tưởng mácxít Việt Nam, tạo điều kiện bản, tiên đưa đến thành công cách mạng nước nhà 2 Những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ý chí tự lực, tự cường 2.1 Ý chí tự lực, tự cường không phụ thuộc vào lực lượng bên ngồi, có quan điếm độc lập quan hệ quốc tế Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc nêu rõ tâm, ý chí, phương pháp cách mạng, thể sâu sắc quan điểm tự lực, tự cường đấu tranh cách mạng: “Đối với tôi, câu trả lời rõ ràng: trở nước, vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ đấu tranh giành tự độc lập” 2.2 Ý chí tự lực, tự cường phải nhận thức rõ sức mạnh chủ nghĩa yêu nước tinh thần dân tộc với chủ nghĩa quốc tế sáng -Ý chí tự lực, tự cường tư tưởng Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh giúp Người thấy rõ sức mạnh chủ nghĩa dân tộc chân chính, bao gồm chủ nghĩa yêu nước tinh thần dân tộc, tạo nên sức mạnh to lớn dân tộc bị áp giới đứng lên chống đế quốc, thực dân 2.3 Ý chí tự lực, tự cường chủ động, chuẩn bị mặt điều kiện cách mạng -Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Lãnh đạo phong trào cách mạng -Người nhiệm vụ quan trọng, cần kíp việc chuẩn bị điều kiện đảm bảo thắng lợi cách mạng 2.4 Ý chí tự lực, tự cường đặc biệt trọng phát huy vai trò, sức mạnh nhân dân -Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dân phạm trù cao quý Người nói: “Trong bầu trời khơng q nhân dân Trong giới khơng mạnh lực lượng đồn kết nhân dân” Người khẳng định, dân khí mạnh binh lính nào, súng ống khơng địch “Nếu lãnh đạo khéo việc khó khăn to lớn mấy, nhân dân làm được” 2.5 Ý chí tự lực, tự cường tâm bảo vệ giữ vững độc lập dân tộc -Tư tưởng Hồ Chí Minh tâm bảo vệ giữ vững độc lập dân tộc, “nhất định không chịu nước, khơng chịu làm nơ lệ”, “khơng có quý độc lập tự do”, Những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 3.1 Xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài - Xây dựng đất nước giàu mạnh, mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân - Tập trung giải hai vấn đề trọng yếu: phục hồi phát triển nội lực đất nước; đối ngoại linh hoạt tránh nguy ngoại xâm, kéo dài thời gian chuẩn bị cho kháng chiến - Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài 3 Những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 3.1 Xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài - Đường lối kiến thiết đất nước, bước thực hóa vọng xây dựng phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh Đảng Bác Hồ lãnh đạo, đạo thực cách cụ thể, phù hợp, sáng tạo liệt - Trước lúc xa, Di chúc Người bày tỏ điều mong muốn cuối cùng, khát vọng bậc: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng nước Việt Nam hồ bình, thống nhất, độc lập, dân chủ giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào nghiệp cách mạng giới” Những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 3.2 Thực khát vọng đất nước giàu mạnh, cường thịnh điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho nhân dân -Cả đời hoạt động Chủ tịch Hồ Chí Minh hiến dâng trọn vẹn cho cách mạng, “chỉ có mục đích, phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, hạnh phúc quốc dân” 3 Những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 3.3 Xây dựng tảng kinh tế vững chắc, thực cách có kế hoạch vớỉ đồng lịng Chính phủ người dân Hiện thực khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh phải xây dựng chế độ trị dân chủ, tiến bộ, thật dân, xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội văn minh, tiến với giá trị đạo đức tốt đẹp Những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 3.4 Phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có sách mở cửa, thu hút đầu tư nước Những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 3.5 Ln xuất phát từ hồn cảnh cụ thể đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa quan điểm, chủ trương phù hợp; khơng giáo điều, máy móc học tập kinh nghiệm nước khác -Những dẫn Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị đạo thực tiễn nghiên cứu lý luận nghiệp xây dựng phát triển đất nước theo đường chủ nghĩa xã hội, trở thành sở, tảng tư tưởng đặc biệt quan trọng Đảng ta Chuyên đề năm 2021: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC Phần thứ hai: ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TỰ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Ý nghĩa lý luận, thực tiễn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Bối cảnh thời đại yêu cầu đặt phải phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước toàn dân tộc Một số giải pháp đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Ý nghĩa lý luận, thực tiễn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc -Bài học kinh nghiệm quý giá công đổi dựa vào sức dân, phát huy tinh thần ý chí khát vọng nhân dân xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ mơi trường hịa bình -Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang, tiếp tục điểm tựa quan trọng để Đảng Nhà nước ta hoạch định đường lối chiến lược phát triển đất nước bối cảnh quốc tế nay, tiếp tục dẫn dắt dân tộc tiến bước đường phát triển tiến xã hội 2 Bối cảnh thời đại yêu cầu đặt phải phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước toàn dân tộc Thực tiễn Việt Nam 35 năm đổi lãnh đạo Đảng thể cách sinh động ý chí, khát vọng phát triển dân tộc ta Những thành tựu công đổi tảng quan trọng giúp củng cố niềm tin, tâm, nỗ lực, tiếp tục thúc đẩy đường lên dân tộc 3 Một số giải pháp đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc -Cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Coi công việc thường xuyên, thiếu cán bộ, đảng viên -Các cấp ủy đảng, quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực nghị đảng cấp mình, gắn với nhiệm vụ trị Một số giải pháp đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc -Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, lôi vào toàn xã hội -Nêu cao trách nhiệm nêu gương học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh cản bộ, đảng viên, người đứng đầu Một số giải pháp đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc -Nghiên cứu, bẻ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng -Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu việc nghiên cứu, vận dụng phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh -Nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, hội chỉnh trị -Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát ... MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC Phần thứ nhất; TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG, KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT... ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC Sự hình thành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Những nội dung tư tưởng, đạo đức,. .. đức, phong cách Hồ Chí Minh ý chí tự lực, tự cường Những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Sự hình thành tư tưởng, đạo đức, phong
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề năm 2021 học tập và làm THEO tư TƯỞNG, đạo đức, PHONG CÁCH hồ CHÍ MINH về ý CHÍ tự lực, tự CƯỜNG và KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN đất nước PHỒN VINH, HẠNH PHÚC , Chuyên đề năm 2021 học tập và làm THEO tư TƯỞNG, đạo đức, PHONG CÁCH hồ CHÍ MINH về ý CHÍ tự lực, tự CƯỜNG và KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN đất nước PHỒN VINH, HẠNH PHÚC

Hình ảnh liên quan

1. Sự hình thành tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất  nước phồn vinh, hạnh phúc - Chuyên đề năm 2021 học tập và làm THEO tư TƯỞNG, đạo đức, PHONG CÁCH hồ CHÍ MINH về ý CHÍ tự lực, tự CƯỜNG và KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN đất nước PHỒN VINH, HẠNH PHÚC

1..

Sự hình thành tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan