0

Research is a systematic process ofcollecting and analyzing data inorder to help answer a question,examine an idea or phenomenon or propose new techniques WHAT IS RESEARCH

24 54 0
  • Research is a systematic process ofcollecting and analyzing data inorder to help answer a question,examine an idea or phenomenon or propose new techniques WHAT IS RESEARCH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:22

WHAT IS RESEARCH? Research is a systematic process of collecting and analyzing data in order to help answer a question, examine an idea or phenomenon or propose new techniques 01/05/22 Lê Thị Xuân Sang RESEARCH IS… - Answering a question What are the most efficient new processes for developing clean energy? 01/05/22 Lê Thị Xuân Sang RESEARCH IS… - Answering a question “What sort basketball?” 01/05/22 of people Lê Thị Xuân Sang excel at RESEARCH IS… - Answering a question “Why did Viet Nam join the World Trade Organization?” 01/05/22 Lê Thị Xuân Sang RESEARCH IS… - Answering a question “What factors lead to strong stock market performance? 01/05/22 Lê Thị Xuân Sang RESEARCH IS… - Examining an idea or phenomenon The rise of reality television How did this trend start, and why is it so appealing? 01/05/22 Lê Thị Xuân Sang RESEARCH IS… - Examining an idea or phenomenon Heightened concentration of Obesity in populations living below poverty line 01/05/22 Lê Thị Xuân Sang RESEARCH IS… - Proposing new techniques Medical procedures: Exploring long term side effects of Lasik eye surgery 01/05/22 Lê Thị Xuân Sang RESEARCH IS….NOT Wikipedia INTRODUCTION TO RESEARCH 01/05/22 Lê Thị Xuân Sang CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU •Các u cầu •Các cơng việc cụ thể PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ Đặt câu hỏi: • 5W, 1H • Ý nghĩa cốt lõi? Nội dung? Có mới? Vai trị? • Mình biết vấn đề này? Cần biết thêm gì? Tại cần biết? biết cách nào? hỏi ai? • … CHỌN ĐỀ TÀI: U CẦU • • • • CĨ HỨNG THÚ CĨ TÍNH MỚI CĨ Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ/HOẶC THỰC TIỄN PHÙ HỢP VỚI KHẢ NĂNG CỦA NGƯỜI NGHIÊN CỨU • CĨ ĐIỀU KIỆN TƯƠNG ỨNG ĐỂ NGHIÊN CỨU Tính đề tài • Đề tài chưa làm (cả Việt Nam giới) • Kết dự kiến khác biệt với kết có • Phương pháp cách tiếp cận Ý NGHĨA KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI • Đề tài có ý nghĩa khoa học đóng góp thêm tri thức cho khoa học • Ví dụ – Vấn đề bảo hộ tài sản ảo game online (Có coi tài sản khơng? Tài sản dạng gì? Cơ chế pháp lý sao?) – Xác định ảnh hưởng game online việc học tập sinh viên Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI • Đề tài có ý nghĩa thực tiễn kết ứng dụng đưa lại lợi ích thực tiễn • Ví dụ: – Những phương pháp học tập cơng trình đề xuất giúp sinh viên học tập tốt – Cơng nghệ sản xuất gạch ngói mà đề tài xây dựng giúp cho nhà máy giảm giá thành – … Các công việc cụ thể quan tình •Tổng đề tài hình nghiên cứu đề tài VíXác dụđịnh têntênđề sai: :lý nghiên •nêu Nêumột cứu đề tài xúc “Về số điều Tên Ví dụ đề tên tài đề phải tài ngắn tốt: gọn, rõtrong ràng Các xu hướng, trường phái •• Nêu mục đích nghiên cứu sinh viênviết Thủ Đức mong “Phương Không pháp tên học đề tài tập dạng sinh viên câu •Xác Mục đích nghiên cứu cứu trả lời cho câu hỏi •nghiên cứu đề tài định nhiệm vụ nghiên muốn, hy vọng họcông cũngviệc nhưcụ hỏi ĐHQG TP HCM” • Các nhiệm vụ thểtài Nghiên cứu cơng để làm gìcứucơ đề ••:Các Xác định phương pháp nghiên tác giả, trình Tổng quan tình hình nghiên cứu câu đề tài phương pháp giải quyết” “Sinh Tên đề viên tài không việc phải làm thêm” điều Lý nghiên cứu đề tài trả lời cho hỏi cần lờicứu đểđềđạt •Nêu Cólàm, thể có nhiều mục đích •cần thời gian kinhcâu phí cần thiết để trả nghiên tài vấn đề có liên quan khẳng “Chủ nghĩa định Hậu Hiện phủ Đại” định cho biết người đăng ký đề tài chuẩn “Sinh viên ĐHQG TP HCM học tậpnày theo hỏi : Tại lại nghiên cứu đề tài mục đích cứu •••Các Mục đích phải rõ khả thi Nêu lịch sửquả nghiên cứu đềràng, tài kết bị kỹ lên lưỡng hay chưa phương pháp ?” Nó nêu tính thiết đề tài • vụđềphụ mục đích ••Nhiệm Nêu đề cương dựcịn tínhthuộc Các vấn đọng lạicủa “Đa số sinh viênrõ vừa họcđộc vừalập, làm” •Nhiệm vụ phải ràng, xếp theo thứ tự Những nhược điểm phổ biến việc NCKH sinh viên • Thiếu suy xét chọn đề tài • Đề tài khơng mang tính thực tiễn, khơng đáp ứng tính thời • Cấu trúc theo lối mịn (Lý luận – Thực trạng Kiến nghị) • Nội dung cắt dán từ tài liệu có sẵn • Lệ thuộc nhiều vào sách có sẵn, thiếu tính sáng tạo Một số vấn đề cấp thiết nghiên cứu kinh tế • Lạm phát phương pháp chống lạm phát • Thu hút đầu tư nước sử dụng hiệu đồng vốn đầu tư • Phát triển thị trường vốn • Các giải pháp phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước Một số vấn đề cấp thiết nghiên cứu kinh tế Biện pháp mở rộng thị trường xuất khẩu, chống nhập siêu Các vấn đề có liên quan đến trình hội nhập kinh tế quốc tế VN Vấn đề phát triển KCX, KCN … Một số ví dụ • Ví dụ • Ví dụ • Ví dụ • Ví dụ ... Xuân Sang excel at RESEARCH IS? ?? - Answering a question “Why did Viet Nam join the World Trade Organization?” 01/05/22 Lê Thị Xuân Sang RESEARCH IS? ?? - Answering a question ? ?What factors lead to strong.. .RESEARCH IS? ?? - Answering a question What are the most efficient new processes for developing clean energy? 01/05/22 Lê Thị Xuân Sang RESEARCH IS? ?? - Answering a question ? ?What sort basketball?”... strong stock market performance? 01/05/22 Lê Thị Xuân Sang RESEARCH IS? ?? - Examining an idea or phenomenon The rise of reality television How did this trend start, and why is it so appealing?
- Xem thêm -

Xem thêm: Research is a systematic process ofcollecting and analyzing data inorder to help answer a question,examine an idea or phenomenon or propose new techniques WHAT IS RESEARCH , Research is a systematic process ofcollecting and analyzing data inorder to help answer a question,examine an idea or phenomenon or propose new techniques WHAT IS RESEARCH