0

trắc nghiệm môn lịch Sử 12

2 11 0
  • trắc nghiệm môn lịch Sử 12

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 21:43

11/24/21, 8:32 AM Detailed Attendance Report | Google Meet Attendance Tracker Google Meet Attendance Tracking Report Meeting Name:  gie-fzrb-xyg Date:  24-Nov-2021 Attendance Tracking Started At             :       7:52:40 AM Download as pdf Attendance Tracking Stopped At           :       8:21:51 AM Total Number of people Attended         :       65 Total Meeting Duration                          :       29 10s Detailed Attendance Report Number Of People Attended More Than 65% Of Meeting: 62 Apply filter Number Of People Attended Less Than 65% Of Meeting: S.No Participant Name Attended Duration Attended Percentage 12.5 BÙI THỊ HƯƠNG 16 38s 58% 12.5 HỒ THANH PHƯƠNG 29 10s 100% 12.5 LÊ BÙI VĂN NHẬT 29 10s 100% 12.5 LÊ PHÚC THÔI 29 10s 100% 12.5 LÊ THỊ TIỀN 29 10s 100% 12.5 MAI THỊ THANH LƯU 29 10s 100% 12.5 NGUYỄN QUỐC CHÁNH 29 10s 100% 12.5 NGUYỄN QUỐC TRUNG 29 10s 100% 12.5 NGUYỄN THỊ NHI 28 36s 99% 10 12.5 NGUYỄN THỊ THẢO 29 10s 100% 11 12.5 NGUYỄN THỊ TỐ TRINH 29 10s 100% 12 12.5 NGUYỄN TOÀN 29 10s 100% 13 12.5 NGUYỄN TRÚC QUỲNH 29 10s 100% 14 12.5 NGUYỄN TÍN 29 10s 100% 15 12.5 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 29 10s 100% 16 12.5 NGÔ THƯƠNG 29 10s 100% https://meet-attendance-tracker.web.app/attendancereport.html 1/2 11/24/21, 8:32 AM Detailed Attendance Report | Google Meet Attendance Tracker S.No Participant Name Attended Duration Attended Percentage 17 12.5 NGỌC PHẠM 29 10s 100% 18 12.5 PHẠM THỊ THU QUYÊN 24 12s 83% 19 12.5 PHẠM VĂN BẢO 29 10s 100% 20 12.5 TRẦN NƯƠNG 29 10s 100% 21 12.5 TRẦN THANH PHƯƠNG 29 10s 100% 22 12.5 TRẦN THỊ MỸ LINH 29 10s 100% 23 12.5 TRẦN THỊ TUYẾT NGÂN 29 10s 100% 24 12.5 TĂNG THỊ KIM LIÊN 29 10s 100% 25 12.5 TẤN THÀNH 29 10s 100% 26 12.5 VÂN ANH 29 10s 100% 27 12.5 VÕ THỊ DIỄM 29 10s 100% 28 12.5 ĐOÀN HIẾU 29 10s 100% 29 12.5VÕTHANH THỦY 29 10s 100% 30 12.5_ TRẦN NGUYỄN DUY PHÚC 29 10s 100% 31 12.5_VÕ THU THÚY 29 10s 100% 63 PHÚC PHẠM 12.5 29 10s 100% 64 TRƯỜNG 12.5 28 54s 100% 65 TRẦN THỊ LUYẾN 12.5 28 31s 98% https://meet-attendance-tracker.web.app/attendancereport.html 2/2
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm môn lịch Sử 12, trắc nghiệm môn lịch Sử 12

Từ khóa liên quan