0

4 DE THPT MON HOA NAM 2019

16 3 0
  • 4 DE THPT MON HOA NAM 2019

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 21:24

Câu 70: Hợp chất hữu cơ mạch hở X C8H12O5 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thu được glixerol và hỗn hợp 2 muối cacboxylat Y và Z MY < MZ.. Hai chất Y, Z đều không có phản ứn[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 DE THPT MON HOA NAM 2019