0

Cac de luyen thi

10 7 0
  • Cac de luyen thi

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 20:34

Câu 23: Cho các phát biểu sau: 1 Cho khí H2 dư qua hỗn hợp bột Fe2O3 và CuO nung nóng, thu được Fe và Cu; 2 Cho kim loại Ba tác dụng với dung dịch CuSO4, thu được kim loại Cu; 3 Cho AgNO[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi