Tài liệu Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3000m3/ngày đêm trở lên pdf

5 476 1
Tài liệu Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3000m3/ngày đêm trở lên pdf

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình lưu lượng từ 3000m3/ngày đêm trở lên Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tài nguyên nước Cơ quan thẩm quyền quyết định:Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Quản lý tài nguyên nước Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý tài nguyên nước Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở quan hành chính Thời hạn giải quyết:Đối với trường hợp đã giếng khai thác là mười lăm (15) ngày làm việc, trường hợp chưa giếng khai thác thời hạn là hai mươi lăm(25) ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Đề án, báo cáo khai thác lưu lượng nước từ 3.000 đến dưới 4.000.000đ Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC Tên phí Mức phí Văn bản qui định 10.000m3/ngày đêm 2. Đề án, báo cáo khai thác lưu lượng nước từ 10.000 đến 20.000m3/ngày đêm 5.600.000đ 3. Đề án, báo cáo khai thác lưu lượng nước từ 20.000 đến 30.000m3/ngày đêm 7.500.000đ 4. Đề án, báo cáo khai thác lưu lượng nước trên 30.000m3/ngày đêm 9.200.000đ 5. Lệ phí cấp giấy phép 100.000 đ Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất theo quy định tại Nghị định số 149/2004/NĐ-CP, Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT và nộp hồ sơ tại Văn phòng tiếp nhận và Trả kết quả của Cục Quản lý tài nguyên nước; 2. Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: - Hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, Văn phòng sẽ trả lại cho tổ chức, cá nhân xin cấp phép; - Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Văn phòng sẽ chuyển hồ sơ đến phòng chức năng tiến hành thẩm định theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. 3. Trường hợp hồ sơ bảo đảm các quy định của pháp luật, phòng chuyên môn trình cấp thẩm quyền tờ trình về việc cấp giấy phép và nội dung của giấy phép. Cấp thẩm quyền xem xét, ký quyết định cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân. 4. Trường hợp hồ sơ chưa bảo đảm các quy định của pháp luật, phòng chuyên môn công văn yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp bổ sung hồ sơ qua Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả. Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ theo công văn yêu cầu, hồ sơ sẽ được tiến hành theo bước 3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất; 2. Đề án khai thác nước dưới đất; 3. Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất tỷ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ toạ độ VN 2000; 4. Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất đối với trường hợp công trình lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên; báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với trường hợp công trình lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm; báo cáo hiện trạng khai thác đối với trường hợp công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động; Thành phần hồ sơ 5. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép; 6. Bản sao công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại nơi đặt giếng khai thác. Trường hợp đất nơi đặt giếng khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải văn bản thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang quyền sử dụng đất, được ủy ban nhân dân xã, phường nơi đặt công trình xác nhận. Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất (Mẫu 05/NDĐ) Thông 02/2005/TT- BTNMT, ng Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3000m3/ngày đêm trở lên Thông tin Lĩnh vực thống kê :Tài nguyên nước. giá trữ lượng nước dưới đất đối với trường hợp công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên; báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với trường

Ngày đăng: 21/01/2014, 23:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan