Tài liệu TCVN 5298 1995 ppt

2 3.3K 6
Tài liệu TCVN 5298 1995 ppt

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

TIấUCHUNVITNAMTCVN5298:1995 Page1 Yêu cầu chung đối với việc sử dụng nớc thải v cồn lắng của chúng dùng để tới v lm phân bón Requirements to the use of waste waters and their sludge for watering and fertilizing purpose 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn ny quy định các yêu cầu chung đối với việc sử dụng nớc thải v cồn lắng của chúng để tới v lm phân bón. Tiêu chuẩn ny áp dụng khi lớp kế hoạch sử dụng nớc thải v cồn lắng trong nông nghiệp cũng nh khi lập kế hoạch xây dựng các cơ sở xử lí nớc thải. 2. Yêu cầu đối với nớc thải v cồn lắng dùng để tới v lm phân bón 2.1. Nớc thải v cồn lắng của nó không đợc chứa các chất độc hại gây bệnh, trứng giun, sán v cả vi sinh vật quá mức giới hạn cho phép. 2.2. Nồng độ muối, mối tơng quan cation v anion phải ở giới hạn sao cho không gây ảnh hởng có hại cho tính chất lí, hoá, sinh của đất, cho sự tăng trởng của cây nông nghiệp v chất lợng sản phẩm nông nghiệp. 2.3. Cồn lắng của nớc thải chỉ đợc sử dụng lm phân bón sau khi đã khử độc. 2.4. Khả năng sử dụng nớc thải v cồn lắng phải đợc các cơ quan quản lí môi trờng vệ sinh dịch tễ v thú y quyết định trong từng trờng hợp cụ thể. 3. Yêu cầu đối với việc sử dụng nớc thải v cồn lắng 3.1. Định mức tới nớc thải v bón cồn lắng đợc tính toán trong mỗi điều kiện cụ thể có tính đến điều kiện thổ nhỡng địa phơng, loại cây nông nghiệp, nhu cầu về nớc v chất dinh dỡng của chúng. 3.2. Khi tới đất bằng nớc thải v bón bằng cồn lắng của nó phải tính đến: - Tổng lợng các chất có trong nớc; - Tính chất lí hoá của đất; - Chế độ nớc của đất; - Mực nớc ngầm; - Khoảng thời gian giữa tới nớc v thu hoạch mùa mng. 3.3. Khi tới bằng nớc thải phải tuân theo những điều kiện sau: - Vùng đợc tới phải có độ dốc không đáng kể; - Đất trồng v đất nền phải có tính lọc tốt; Không đợc tới vùng có vết nứt địa chất, gần nớc dới đất, hoặc có khả năng xâm nhập vo nớc dới đất. 3.4. Để ngăn chặn dòng chảy bề mặt của nớc ra khỏi vùng định tới bằng nớc thải để phải trang bị công trình điều chỉnh dòng chảy. 3.5. Các điểm dân c, đờng giao thông v các công trình nớc phải đợc ngăn cách với vùng đợc tới nớc thải bởi vùng bảo vệ vệ sinh. Phải trồng rừng theo ranh giới ngoi của cánh đồng đợc tới bằng nớc thải bảo vệ các điểm dân c, các khu công nghiệp, nơi nghỉ ngời lân cận. TIấUCHUNVITNAMTCVN5298:1995 Page2 3.6. Trên vùng đợc tới bằng nớc thải v bón cồn lắng phải tạo các điều kiện cho việc phân hụỷ hon ton các chất độc, vi sinh vật gây bệnh, trứng giun bằng cách thờng xuyên đảm bảo chế độ nớc - không khí tối u v cải thiện các tính chất lí hóa v sinh học của đất. . TIấUCHUNVITNAMTCVN5298 :1995 Page1 Yêu cầu chung đối với việc sử dụng nớc thải v cồn lắng. điểm dân c, các khu công nghiệp, nơi nghỉ ngời lân cận. TIấUCHUNVITNAMTCVN5298 :1995 Page2 3.6. Trên vùng đợc tới bằng nớc thải v bón cồn lắng phải

Ngày đăng: 21/01/2014, 04:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan