0

Bai 36 Dac diem dat Viet Nam

20 0 0
  • Bai 36 Dac diem dat Viet Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2021, 00:13

- Biện pháp cải tạo đất : + Đối với đất miền núi cần phải trồng rừng, làm ruộng bậc thang để chống xói mòn, rửa trôi, bạc màu… + Đối với đất đồng bằng phải thau chua, rửa mặn bằng cách x[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 36 Dac diem dat Viet Nam