0

TRẮC NGHIỆM PHẦN hô hấp

43 4 0
  • TRẮC NGHIỆM PHẦN hô hấp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 20:12

Test hô hấp Nam, 45T, khỏe mạnh đọc báo Cơ dùng để thở êm là? A Cơ hoành liên sườn B Cơ hoành liên sườn C Cơ hoành D Các liên sườn thẳng bụng E Cơ bậc thang F Cơ ức đòn chũm SV y khoa, 25T, khỏe mạnh tham gia chạy 10 km Hội từ thiện Tim mạch Mỹ A B C D E F A B C D Cơ dùng thở là? A Cơ hoành liên sườn B Cơ hoành liên sườn C Cơ hoành D Các liên sườn thẳng bụng E Cơ bậc thang F Cơ ức đòn chũm Áp lực khoang màng phổi phụ nữ 56T, khỏe mạnh xấp xỉ -5 cmH2O tình trạng nghỉ ngơi tức trước hít vào ( VD: dung tích cặn chức năng) Áp lực khoang màng phổi hít vào ( cmH2O) là? A + B + C D – E – Áp lực phế nang phụ nữ 77T, khỏe mạnh xấp xỉ cmH2Otrong thở Áp lực phế nang hít vào ( cmH2O) là? + 0.5 + + – – Nam, hít vào 1000ml từ máy đo dung tích phổi( phế dung kế) Áp lực màng phổi -4 cmH2O trước hít vào -12 cmH2O cuối hít vào Độ giãn nở phổi là? 50 ml/cmH2O 100 ml/cmH2O 125 ml/cmH2O 150 ml/cmH2O E 250 ml/cmH2O Đồ thị biểu diễn đường cong thể khả giãn nở khác ( S, T,U) phổi phân lập từ người với áp lực xuyên phổi khác Mối tương quan đường cong trên? A S < T < U B S < T > U C S = T = U D S > T < U E S > T > U Sự thơng khí phổi chất lỏng so với chất khí? A Giảm sức cản đường thở B Tăng thể tích khí cặn C Hiện tượng trễ rõ rệt D Dễ E Cần áp lực lớn để thổi phồng Nữ, 22T, có độ giãn nwor phổi 0,2 L/cmH2O áp lực màng phổi -4 cmH2O Áp lực màng phổi ( cmH2O) hít vào L khơng khí là? A – B – C – D – E – 10 Trẻ sinh non thiếu chất surfactant Khơng có surfactant, nhiều phế nang bị xẹp cuối thở ra, nguy dẫn tới suy hơ hấp Chiều hướng thay đổi trẻ sinh non so với trẻ sinh đủ tháng? A Sức căng bề mặt phế nang Giảm Độ giãn nở phổi Giảm B Giảm Tăng C Giảm Không thay đổi D Tăng Giảm E Tăng Tăng F Tăng Không thay đổi G Khơng thay đổi Khơng thay đổi 10 Một Bn có khoảng chết 150ml, dung tích cặn chức 3L, thể tích khí lưu thơng 650 ml, thể tích dự trữ thở 1,5 L, dung tích toàn phổi 8L nhịp thở 15 lần/phút Thể tích khí cặn là? A 500ml B 1000ml C 1500ml D 2500ml E 6500ml Câu 11, 12 11 Nam, 27T thở êm Sau anh hít vào thở Phế dung đồ hình Thể tích dự trữ thở là? A 2l 2.5l 3l 3.5l 4l 5l 12 Nữ, 22T, hít vào thở có hình ảnh phế dung đồ Thể tích khí cặn 1L dùng kĩ thuật pha lỗng khí Heli Dung tích cặn chức là? A 2l B 2.5l C 3l D 3.l E 4l F 5l 13 Dung tích thể tích phổi bao gồm: dung tích tồn phổi (TLC), dung tích sống (VC), dung tích hít vào ( IC), thể tích khí lưu thơng (VT), dung tích thở (EC), thể tích dự trữ thở (ERV), thể tích dự trữ hít vào (IRV), dung tích khí cặn chức (FRC), thể tích khí cặn (RV) Dung tích thể tích phổi đo lường trực tiếp hơ hấp kí? B C D E F A TLC - VC - IC + VT - EC + ERV - IRV + FRC - RV - B - + + + + + + - - C - + + + + + + + - D E + + + + + + + + + + + + + + + + + 14 Một Bn có khoảng chết 150ml, dung tích cặn chức 3L, thể tích khí lưu thơng 650ml, thể tích dự trữ thở 1,5 L, dung tích tồn phổi 8L, nhịp thở 15 lần/phút Thơng khí phế nang là? A L/ph B 7.5 L/ph C L/ph D L/ph 15 Cuối hít vào có mở nắp môn, áp lực màng phổi là? Lớn áp suất khí Bằng áp suất khí Nhỏ áp suất khí Bằng áp lực phế nang Lớn áp lực phế nang 16 Một thử nghiệm tiến hành cá thể ( T V) với thể tích khí lưu thơng 1000ml, thể tích khoảng chết 200ml, nhịp thở 20 lần/phút T tích khí lưu thơng gấp đơi giảm nhịp thở 50% V có nhịp thở gấp đơi giảm thể tích khí lưu thơng 50% Thơng khí tổng ( thơng khí phút) thơng khí phế nang T V ? A B C D E A B C D E F G Thơng khí tổng T < V T < V T = V T = V T = V T > V T > V Thơng khí phế nang T = V T > V T < V T = V T > V T < V T = V 17 Trẻ trai, 10T, thở êm nghỉ ngơi Thể tích khí lưu thơng 400ml, tần số thở 12 lần/phút Sự thơng khí thùy phổi trên, là? Thùy Cao Cao Trung bình Thấp Như A B C D E Thùy Thấp Trung bình Thấp Trung bình Như Thùy Trung bình Thấp Cao Cao Như 18 Nữ, 34T, có vết thương đạn ngực nguyên nhân gây tràn khí màng phổi Thể tích phổi thể tích lồng ngực thay đổi so với bình thường? A B C D E Thể tích phổi Giảm Giảm Giảm Tăng Tăng Thể tích lồng ngực Giảm Tăng Không thay đổi Giảm Tăng F Không thay đổi Giảm 19 Sức cản đường thở thấp chênh lệch áp lực cmH2O đủ gây với luồng khí bình thường trạng thái nghỉ ngơi Bộ phận gây sức cản đáng kể giai đoạn bệnh phổi, gây hạn chế thơng khí phế nang? A Phế nang B Các tiểu phế quản C Phế quản lớn D Phế quản nhỏ E Khí quản 20 Đồ thị thể sức cản đường thở biểu thể tích phổi Đồ thị liên quan với phổi bình thường? 21 Thành đường hơ hấp có lớp trơn Tác dụng Acetycholine Epinephrine lên đường hô hấp là? A B C D Acetylcholine Co thắt Co thắt Co thắt Giãn nở Epinephrine Co thắt Giãn nở Không tác dụng Co thắt E F G H Giãn nở Giãn nở Không tác dụng Không tác dụng Giãn nở Không tác dụng Co thắt Giãn nở 22 BN nam, 67T, nhập viện đau ngực dội Đặt catheter vào động mạch phổi, bơm phồng bóng đo áp lực phổi bít Áp lực phổi bít monitor thể áp lực của? A Áp lực tâm nhĩ T B Áp lực tâm thất T C Áp lực tâm trương ĐMP D Áp lực tâm thu ĐMP E Áp lực mao mạch phổi 23 Huyết động hệ tuần hoàn phổi so với hệ tuần hoàn hệ thống là? A B C D E F Dòng chảy Cao Cao Thấp Thấp Như Như Sức cản Cao Thấp Cao Thấp Cao Thấp Áp lực động mạch Cao Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp 24 Đồ thị biểu diễn hệ thống mạch phổi đầu tim tăng mức độ tối đa là? 25 Nữ, 30T, thực nghiệm pháp Valsalva 30 phút sau ăn trưa Thể tích máu hệ thống phổi thay đổi nào? A B C D E F G H I Thể tích phổi Giảm Giảm Giảm Tăng Tăng Tăng Khơng thay đổi Khơng thay đổi Khơng thay đổi Thể tích hệ thống Giảm Tăng Không thay đổi Giảm Tăng Không thay đổi Giảm Tăng Không thay đổi 26 Nam, 35T, lái xe lên đỉnh núi Pikes áp suất O2 85mmHg Ảnh hưởng giảm O2 lên sức cản mạch hệ thống mạch phổi là? A B C D E F G H I Sức cản mạch phổi Giảm Giảm Giảm Tăng Tăng Tăng Không ảnh hưởng Không ảnh hưởng Không ảnh hưởng Sức cản mạch hệ thống Giảm Tăng Không thay đổi Giảm Tăng Không thay đổi Giảm Tăng Không thay đổi 27 Đi từ nơi yên tĩnh tư đứng leo lên cầu thang Tình trạng biểu hiện? A B C D E F Luồng đỉnh       Luồng đáy       28 Nam, 65T, tiền sử: khí phế thũng hút thuốc 34 năm, nhập viện khó thở Áp lực động mạch phổi lúc nghỉ ngơi 45 mmHg Giảm oxy máu (PO2= 49mmHg), tăng CO2 máu (PCO2 = 85mmHg), nhiễm toan nhẹ Sự thay đổi hệ tim mạch O2 nào? A Tăng PCO2 động mạch B Tăng hoạt động hệ phó giao cảm C Giảm PO2 phế nang D Giảm pH E Giảm sức cản phổi 29 Cách làm giảm sức cản dòng máu chảy phổi? A Tiêm Norepinephrine TM B Hít vào đến dung tích tồn phổi C Thở 5% O2 D Phổi dung tích dự trữ thở vào (FRC) 30 Nam, 19T, bị bỏng độ 60% diện tích bề mặt thể Nhiễm trùng hệ thống TKMX Phù phổi nặng xảy sau ngày CLS: ALthẩm thấu keo huyết tương 19mmHg, AL thủy tĩnh mao mạch phổi 7mmHg, AL thẩm thấu dịch ngoại bào 1mmHg Sự thay đổi phổi kết bỏng biến chứng nhiễm trùng là? A B C D E Dòng Lymph Giảm Tăng Tăng Tăng Tăng AL thẩm thấu keo huyết tương Giảm Giảm Giảm Tăng Tăng Tính thấm mao mạch phổi Giảm Giảm Tăng Giảm Tăng 31 Thể tích khí lưu thơng bình thường 400ml, với khoảng chết 100ml Nhịp thở 12 lần/phút Người thơng khí thể tích khí lưu thơng 700ml, nhịp thở 12 lần/phút PCO2 phế nang người là? A 10 B 20 C 30 D 40 E 45 32 Các lực chủ yếu trình khuếch tán chất khí qua màng sinh học bao gồm: chênh lệch phân áp chất khí (ΔP), diện tích qua khí khuếch tán (A), độ tan khí dịch (S), khoảng cách hai nơi khuếch tán (d), phân tử lượng chất khí (MW) Sự khuếch tán chất khí qua màng sinh học tăng lên khi? ΔP Tăng Tăng Tăng Tăng Tăng A B C D E A Tăng Tăng Giảm Tăng Tăng S Tăng Tăng Tăng Tăng Tăng d Tăng Tăng Giảm Giảm Giảm MW Tăng Giảm Giảm Tăng Giảm 33 Một người có phổi bình thường mực nước biển ( 760mmHg) thở với 50% O2 PO2 phế nang là? A 100 B 159 C 268 D 330 E 380 34 Trẻ ăn đoạn nến trịn có đường kính 1-1.5cm hít vào đường thở làm tắc tiểu phế quản bên T Sự thay đổi xảy ra? PCO2 phế nang phổi T      A B C D E PO2 phế nang phổi P PO2 động mạch hệ thống           35 Khi tập luyện, q trình oxy hóa máu tăng lên khơng tăng thơng khí phế nang mà cịn tăng dung tích khuếch tán qua màng hô hấp vận chuyển O2 vào máu Thay đổi xảy tập luyện? A B C D E Diện tích bề mặt màng hơ hấp Giảm Tăng Tăng Khơng đổi Khơng đổi Tỷ lệ thơng khí-tưới máu Cải thiện Cải thiện Không đổi Cải thiện Không đổi 36 Dung tích khuếch tán chất khí thể tích khí qua màng phút chênh lệch phân áp 1mmHg Chất khí dùng để đánh giá dung tích khuếch tán O2 phổi là? A CO2 Câu 83: BN nam 75t chẩn đoán bệnh phổi amiang Thay đổi xảy BN? A B C D E F Đề kháng phổi Xơ hóa phổi Giảm Giảm Giảm Tăng Tăng tăng Giảm Tăng Tăng Giảm Giảm tăng Dung tích tồn phổi Giảm Tăng Giảm Giảm Tăng tăng Câu 84: trẻ đẻ non có HC suy hơ hấp so với trẻ đủ tháng thay đổi đề kháng phổi nồng độ surfactant ntn? Câu 85: yếu tố giảm khí phế thũng? A B C D P C02 phế nang Cung lượng tim Vùng khuếch tán Áp lực ĐM phổi Câu 86: Liệu pháp oxy có lợi trường hợp nào? Chức phổi bình thường A B C D Thiếu máu Giữ C02 (COPD) Ngộ độc cyanide độ cao câu 87: So với người khỏe mạnh, dung tích tồn phổi lưu lượng thở thay đổi ntn bệnh phổi hạn chế? ĐÁP ÁN C Phổi giãn co nhỏ lại nhờ tăng giảm thể tích khoang ngực Thể tích lồng ngực thay đổi theo hai cách sau: a Sự chuyển động lên xuống hoành => tăng/giảm chiều dài lồng ngực b Sự nâng lên hạ xuống khung xương sườn => tăng/giảm đường kính trước sau lồng ngực Trong trạng thái nghỉ ngơi, thở bình thường thực toàn hoành Cơ hồnh co: hít vào, hồnh giãn: thở Các lại khung xương sườn tham gia vào trình thở thực tập gắng sức D Sự co thắt liên sườn thẳng bụng đẩy khung xương sườn xuống thở Cơ thẳng bụng bụng khác đẩy bụng lên hướng phía hồnh giúp thải trừ lượng khí từ phổi Cơ hồnh giãn thở Cơ liên sườn ngồi, ức đòn chũm bậc thang làm tăng đường kính lồng ngực tập luyện => giúp cho hít vào Nhưng hồnh cần thiết cho hút vào thở êm E Áp lực khoang màng phổi ( Áp lực màng phổi) áp lực dịch khoang tạng màng phổi thành thành ngực.Bình thường, áp lực khoang màng phổi -5cmH2O trước hít vào, tất hơ hấp giãn Trong hít vào, thể tích lồng ngực tăng lên áp lực khoang màng phổi trở nên dương Áp lực khoang màng phổi trung bình -7.5cmH2O trước thở ra, phổi giãn nở hoàn toàn Áp lực khoang màng phổi trở -5cmH2O hoành giãn thể tích phổi trở đến thể tích khí cặn chức (FRC) Vì , áp lực khoang màng phổi ln ln thấp áp suất khí trạng thái bình thường, nằm -5  -7.5 cmH2O thở êm E Áp lực phế nang áp lực khơng khí bên phế nang phổi Khi nắp môn mở khơng có khơng khí vào khỏi phổi Áp lực tất phần đường thở Sự giãn lồng ngực hít vào ngun nhân làm áp lực phế nang thấp áp suất khí quyển, trung bình -1 cmH2O thở êm Khi áp lực chênh +1 cmH2O khơng khí khỏi phổi Áp lực phế nang trở nên dương hít vào âm thở C Độ giãn nở thay đổi thể tích/ thay đổi áp lực: 1000ml/8cmH2O = 125 ml/cmH2O E 10 11 12 Độ giãn nở (C) thay đổi thể tích phổi ( ΔV) xảy có thay đổi áp lực xuyên phổi (ΔP) => ΔC = ΔV/ΔP ( Áp lực xuyên phổi chênh lệch áp lực phế nang áp lực khoang màng phổi) Bởi độ giãn nở với độ dốc đường cong thể tích-áp lực Đường cong S có độ giãn nở cao nhất, đường cong U có độ giãn nở thấp D Độ giãn nở thay đổi thể tích/ thay đổi áp lực Độ giãn nở tính đàn hồi mơ phổi, đàn hồi gây sức căng bề mặt lượng dịch chứa bên thành phế nang Nếu người có thơng khí với chất lỏng => giảm tính đàn hồi Vì vậy, độ giãn nở giảm D Độ giãn nở : 0,2L/cmH2O Tăng 1L thể tích => áp lực khoang màng phổi giảm 5cmH2O ( 1L/ 0,2 L/cmH2O = 5cmH2O) Áp lực khoang màng phổi lúc đầu -4cmH2O trước hít vào => áp lực giảm 5cmH2O ( = -9cmH2O) hít vào L khơng khí D Surfactant hình thành giai đoạn sau đời sống thai nhi Trẻ trước sinh khơng có đủ lượng surfactant suy hô hấp tử vong Surfactant chất hoạt động bề mặt, làm giảm lượng lớn sức căng bề mặt lớp nước lòng phế nang Sự giảm sức căng bề mặt lớp dịch lòng phế nang ( đó, làm giảm xu hướng kết hợp thành khối phân tử nước), surfactant làm giảm hoạt động thở (VD: áp lực xuyên phổi phải giảm bớt để hít vào nhận thể tích khơng khí) Bởi độ giãn nở với thay đổi thể tích phổi để tạo thay đổi áp lực xuyên phổi => độ giãn nở phổi khơng có surfactant giảm C Thể tích khí cặn = FRC − ERV = L − 1.5 L = 1.5 L A Thể tích dự trữ thở (ERV) thể tích khí thu cố gắng thở sau thở thơng thường ERV hiệu số chênh lệch dung tích khí cặn chức (FRC) thể tích khí cặn (RC) Mặc dù FRC RV không xác định từ phế dung đồ đơn độc khác biệt tương đối hai khối lượng cịn có thểđược xác định từ phế dung đồ sử dụng để tính tốn ERV C Dung tích khí cặn chức (FRC) thể tích dự trữ thở cộng thêm với thể tích khí cặn Đó số lít khí có phổi cuối thở bình thường FRC coi thể tích nghỉ phổi khơng có co thắt hô hấp FRC.Một điểm quan trọng : phế dung đồ đo lườngthay đổi dung tích phổi , 13 14 15 16 17 18 xác định giá trị tuyệt đối Như , phế dung đồ đơn độc dùng đểxác định thể tích khí cặn , dung tích khí cặn chức , dung tích tồn phổi B Một phế dung kế sử dụng để đo thay đổi thể tích phổi , khơng thể xác định giá trị tuyệt đối Nó bao gồm trống chứa đầy khơng khí nghịch chuyển buồng chứa nước Khi hít vào thở ra, trống di chuyển lên xuống ghi lại thay đổi thể tích phổi Các phế dung kế khơng thểdùng để đo thể tích khí cặn ( RV ) thể tích khí cặn khơng khí phổi khơng thể thở ravào phế dung kế Dung tích khí cặn chức ( FRC ) lượng khơng khí cịn lại phổi sau thở bình thường FRC đo cách sử dụng phế dung kế có chứa RV Dung tích tồn phổi ( TLC ) tổng lượng khí có phổi sau hít vào tối đa VìTLC bao gồm RV nên khơng thể đo cách sử dụng phế dung kế.TLC , FRC, RV xác địnhsử dụng phương pháp pha lỗng khí Heli biểu đồ biến đổi thể tích thể B Thơng khí phế nang = Nhịp thở x (VT – VD) = 15x ( 650-150)= 7.5 L/phút C Áp lực khoang màng phổi hít vào ln ln nhỏ áp lực phế nang áp suất khí E Thơng khí tổng= thể tích khí cặn ( VT ) x tần thơng gió ( Freq ) Thơng khí phế nang = ( VT – VD ) × Tần số hơ hấp , VD thể tích khoảng chết Cả hai cá thể có thơng khí tổng giống nhau: cá thể T , 1000 × 10 = 10 L / min; cá thể V , 500 × 20 = 10 L / phút Tuy nhiên ,cá thể T có thơng khí phế nang 18 L (có nghĩa , ( (2000-200 ) × 10 ) ) ; cá thể V có thơng khí phế nang 12 L (có nghĩa , ( (500-200 ) × 40 ) Điều cho thấy, đa số cách làm tăng thơng khí phế nang có hiệu làm tăng thể tích khí cặn, mà tần số hô hấp D Thùy phổi thơng khí tốt so với thùy thùy có thơng khí trung bình Những khác biệt thơng khí thùy giải thích khác áp lực màng phổi Áp lực màng phổi thường khoảng -10 cm H2O thùy khoảng -2.5 cm H2O thùy Áp lực màng phổi âm vùng thấp khoang ngực giãn nở thùy phổi điều kiện nghỉ ngơi Do đó,phía phổi tương đối nén thời gian lại giãn nở tốt phía đỉnh B Cả phổi lồng ngực đàn hồi Trong điều kiện bình thường , xu hướng đàn hồi phổi bị xẹp xuống để cân với xu hướng đàn hồi lồng ngực giãn nở Khi không khí đưa vào khoang màng phổi ,áp lực màng phổi trở nên áp suất khí quyển- thành ngưc co giãn bên xẹp xuống phổi 19 B 20 21 22 23 Các phế quản lớn nằm gần khí quản có sức cản lớn với luồng khơng khí phổi bình thường Tuy nhiên , điều kiện bệnh, phế quản nhỏ thường có vai trị lớn việc xác định sức cản ( a) chúng dễ dàng bị làm tắc kích thước nhỏ , ( b) phong phú lớp trơn thành phế quản => dễ dàng co thắt A Sự tăng thể tích phổi gây giảm sức cản đường thở , có nghĩa đường kính đường thở tăng lên Đường thở gắn với mô xung quanh , làm chúng kéo mở phổi giãn nở Được gọi " lực kéo xuyên tâm" Hiện tượng giải thích lý dễ dàng BN bị bệnh phổi tắc nghẽn thở mức cao so với thể tích phổi bình thường B Trương lực trơn đường hơ hấp kiểm soát hệ thống thần kinh tự chủ epinephrine lưu hành Kích thích vận động dây thần kinh phế vị Sự kích thích receptor adrenergic norepinephrine epinephrine gây giãn phế quản Hoạt động hệ phó giao cảm (như acetylcholine ) gây co thắt phế quản Lưu ý tác động hệ thống thần kinh tự chủ lên đường hô hấp ngược với mạch máu ngoại vi A Thao tác khơng khả thi để đo áp lực nhĩ trái trực tiếp người bình thường thực khó để đưa ống thơng qua buồng tim vào tâm nhĩ trái Ống thơng có bóng ( catheter Swan - Ganz ) phát triển gần 30 năm trước để ước tính áp lực nhĩ trái để kiểm sốt nhồi máu tim cấp tính Khi bóng bơm lên Swan - Ganz catheter , áp suất đo qua ống thơng , gọi áp lực bít , xấp xỉ áp lực nhĩ trái : dịng máu chảy đến đầu ống thông đến tâm nhĩ trái , cho phép ước tính áp lực nhĩ trá Áp lực bít vài mm Hg cao áp lực nhĩ trái, phụ thuộc vào vị trí bít catheter , cho biết thay đổi áp lực nhĩ trái để theo dõi bệnh nhân suy thất trái F Tuần hoàn phổi hệ thống nhận lượng máu phổi nhận tồn lượng máu từ tim [Tuy nhiên , đầu tâm thất trái thực cao 1-2% so với tâm thất phải máu động mạch phế quản có nguồn gốc từ tâm thất trái 24 25 26 27 28 29 30 máu tĩnh mạch phế quản đổ vào tĩnh mạch phổi ] Các mạch máu phổi có sức đề cản tương đối thấp cho phép tồn lượng máu từ tim qua mà khơng cần tăng áp lực cách đáng kể Áp lực động mạch phổi trung bình khoảng 15 mm Hg , mà thấp nhiều so với áp lực động mạch hệ thống khoảng 100 mm Hg A Dòng chảy phổi tăng gấp vài lần mà khơng gây tăng mức áp lực động mạch phổi do: mở mạch máu đóng trước ( lấy thêm), mạch máu nở rộng (giãn nở ) Sự lấy thêm giãn nở mạch máu phổi để làm giảm sức đề cản mạch phổi (và để trì áp lực phổi thấp ) cung lượng tim tăng lên B Khi người thực nghiệm pháp Valsalva (sức cản khơng khí nắp mơn đóng lại), Áp lực cao tích tụ phổi cản 250 ml máu từ tuần hồn phổi vào hệ tuần hồn Phổi có chức chứa máu quan trọng , tự động đưa máu đến hệ tuần hoàn phản ứng bù trừ xuất huyết trạng thái khác thể tích máu hệ thống thấp D Điều quan trọng cho máu phân phối đến vùng phổi , nơi phế nang oxy hóa tốt Khi oxy phế nang giảm mức bình thường , mạch máu liền kề co thắt làm sức cản tăng gấp năm lần nơi có nồng độ oxy thấp Điều ngược lại với ảnh hưởng quan sát thấy mạch hệ thống: giãn để đáp ứng với nồng độ oxy thấp ( tức giảm sức cản) A Khi đứng có tăng lưu lượng máu đến đáy phổi giảm lưu lượng máu đỉnh phổi Khi tập luyện, có tăng đồng thời lưu lượng máu tồn phổi C Giảm PO2 phế nang làm tăng sức cản mạch máu phổi , dẫn đến tăng áp lực động mạch phổi B Hít vào đến TLC thở đến thể tích khí cặn làm tăng sức cản dịng máu phổi Tình trạng thiếu oxy phế nang tăng sức cản dòng máu Tại FRC phổi có sức cản mức thấp C Nhiễm trùng TKMX làm tăng tính thấm mao mạch phổi nơi khác thể , dẫn đến mức protein huyết tương vào khoảng kẽ Sự rò rỉ protein huyết tương từ mạch máu gây giảm áp lực thẩm thấu keo huyết tương từ giá trị bình thường khoảng 28 mm Hg xuống 19 mm Hg Áp lực thủy tĩnh mao mạch trì giá trị bình thường mm Hg , đơi tăng lên 31 32 33 34 35 mức cao , làm nặng thêm tình trạng phù Áp lực thủy tĩnh dịch kẽ tăng từ mức bình thường khoảng -5 mm Hg lên mm Hg , làm dịch từ mao mạch Phù làm tăng dòng chảy bạch huyết B Bình thường PCO2 phế nang 40 mm Hg Thơng khí phế nang bình thường người 3,6L / phút Trên máy thở, thơng khí phế nang 7,2 L / phút Thơng khí phế nang tăng gấp đơi =>giảm PCO2 phế nang nửa Như PCO2 phế nang 20mmHg E Định luật khuếch tán Fick: tỷ lệ khuếch tán ( D ) chất khí qua màng sinh học tỷ lệ thuận với ΔP , A, S , tỉ lệ nghịch với d bậc hai MW khí ( ví dụ: D α ( ΔP × A × S ) / ( d × MW -2 ) Sự chênh áp lớn khuếch tán nhanh Diện tích mặt cắt ngang màng tế bào lớn , tổng số phân tử khuếch tán qua màng tế bào cao Độ tan chất khí lớn , số phân tử chất khí lớn để khuếch tán áp lực định Khi khoảng cách hai khuếch tán ngắn, thời gian cho phân tử khuếch tán Khi trọng lượng phân tử phân tử khí giảm, vận tốc chuyển động phân tử cao => tăng tỷ lệ khuếch tán C Để tính tốn PO2 hít vào, cần nhớ khơng khí làm ẩm xâm nhập vào thể Do khơng khí ẩm có áp suất hiệu áp suất khí ( 760 ) - nước áp lực ( 47 )=> tạo áp lực (760 - 47) = 713 mm Hg Oxy 50 % tổng số khí nên áp suất riêng phần oxy 716 * 0.5 = 316 mm Hg Để tính xác khí CO2 phế nang , người ta trừ áp suất riêng phần CO2 chia cho thương số hơ hấp ( thường 0,8) Do ,PO2 = PiO2 - ( pCO2 / R ) = 318 - ( 40 / 0,8) = 318-50 = 268 mm Hg E Khi có tắc nghẽn đường thở, khơng có chuyển động khơng khí Do khơng khí phế nang đạt tới cân với máu động mạch phổi Vì , PO2 giảm từ 100 đến 40 , PCO2 tăng 40-45, PO2 giảm giảm hấp thu oxy từ phế nang giảm O2 khuếch tán qua phế nang B Khả khuếch tán chất khí thể tích chất khí khuếch tán qua màng sinh học phút có chênh lệch áp suất mm Hg Khả khuếch tán oxy tăng lên tập luyện cách (a ) mở mao mạch đóng trước (lấy thêm ) giãn nở mao mạch mở trước ( giãn nở ) , hai làm tăng diện tích bề mặt máu mang ôxy đến khuếch tán , ( b ) cải thiện tỷ lệ thơng khí - 36 37 38 39 40 tưới máu có nghĩa cân xứng thơng khí phế nang tưới máu mao mạch phế nang với máu B Điều khơng thực tế để đo dung tích khuếch tán oxy trực tiếp khơng thể đo xác sức căng oxy mao mạch máu phổi Tuy nhiên , khả khuếch tán carbon monoxide ( CO ) đo xác sức căng CO mao mạch phổi máu điều kiện bình thường Sau khả khuếch tán CO sử dụng để tính tốn dung tích khuếch tán oxy cách tính đến khác biệt hệ số khuếch tán oxy CO Biết tỷ lệ khuếch tán CO qua màng hơ hấp hữu ích để đánh giá bệnh nhu mô phổi đo phế dung /hoặc thể tích phổi để định giảm dung tích sống , thể tích khí cặn, / dung tích tồn phổi C Sự tưới máu mao mạch phổi máu tĩnh mạch trở phổi ( tức hỗn hợp máu tĩnh mạch) từ hệ tuần hoàn, chất khí máu cân với khí phế nang Vì vậy, đường thở bị tắc nghẽn , cân khơng khí phế nang với máu pha trộn tĩnh mạch => áp lực riêng phần khí máu khí phế nang trở nên giống hệt B Bình thường khơng khí phế nang cân với máu pha trộn tĩnh mạch việc tưới máu => thành phần khơng khí phế nang mao mạch máu phổi giống hệt Khi nhóm phế nang không tưới máu , thành phần không khí phế nang trở nên thành phần khí hít vào, sức căng oxy 149 mm Hg sức căng carbon dioxide khoảng mm Hg D Giảm tỷ lệ thơng khí - tưới máu ( VA / Q ) mô tả cách di chuyển sang trái dọc theo đường thơng khí - tưới máu thể đồ thị Bất VA / Q mức bình thường , thơng khí khơng đủ để cung cấp lượng oxy cần thiết chảy qua mao mạch phế nang (nghĩa , phế nang PO2 thấp ).Do , phần máu tĩnh mạch qua mao mạch phổi khơng oxy hóa Khu vực thơng khí phổi tích lũy carbon dioxide khuếch tán vào phế nang từ máu tĩnh mạch pha trộn Kết giảm VA / Q (di chuyển sang trái dọc theo dòng VA/ Q ) PO2và PCO2 hiển thị sơ đồ , là, PO2 giảm PCO2 tăng A PO2 phế nang phụ thuộc vào lượng khí hít vào PCO2 phế nang PCO2 phế nang cân thơng khí phế nang sản sinh CO2 Để giảm P CO2 phế nang phải tăng thơng khí phế nang iên quan đến trao đổi chất PO2 giảm không trực tiếp ảnh hưởng đến PCO2, kích thích hơ hấp (nếu PO2 đủ thấp ) điều sau giảm PCO2 ) Sự trao đổi chất tăng lên khơng thay đổi thơng khí phế nang tăng PCO2 Sự trao đổi chất tăng lên gấp đơi với thơng khí phế tăng gấp đôi không ảnh hưởng đến PCO2 Câu 41: A Khi thơng khí giảm 0( VA/Q=0) khí phế nang cân với máu TM pha trộn vào phổi làm cho thành phần khí máu phế nang giống hệt máu Điều xảy điểm A mà P 02 phế nang = 40mmHg P C02 phế nang= 45 mmHg đồ thị Câu 42: E Tắc ĐM phổi gây giảm dòng máu tới phổi gây thơng khí q mức để máu tới phổi.Khi huyết khối gây tắc hồn tồn phổi thành phần khí hít vào qua phế nang bị mắc kẹt mao mạch phế nang nên thời gian ngắn thành phần khí phế nang giống khí hít vào Điều xảy điểm E hình Câu 43: C Thở oxy 100% làm hạn chế P O2 ĐM nguyên nhân gây thiếu oxy so shunt Thở oxy 100% tăng P 02 lên 600 mmHg người bình thường Do shunt mạch mà P 02 ĐM có nồng độ oxy cuối mao mạch (> 600mmHg) qua thành phần thơng khí phổi nên áp lực oxy riêng phần tương tự TM 40mmHg Câu 44: D Khoảng chết giải phẫu lượng khơng khí người hít thở vào đường thở không rời khỏi phế nang -Khoảng chết phế nang lượng khí mà phế nang thơng khí khơng trao đổi Câu 45: E P 02 máu tĩnh mạch vào hệ mao mạch phổi khoảng 40mmHg P 02 TM cuối mao mạch khí phế nang (104mmHg) P 02 mạch phổi bình thường phế nang máu di chuyển lần khoảng cách qua mao mạch Do đó, đường B trạng thái nghỉ ngơi -Đường D, E cho thấy độ bão hòa oxy máu xảy gần cuối TM, ý đường E cho thấy P 02 thấp 25 mmHg đoạn cuối mao mạch phổi- đặc trưng cho máu tĩnh mạch tập luyện gắng sức Câu 46: A P 02 máu TM pha trộn vào mao mạch phổi tăng khi qua mao mạch phổi (từ 40 đến 104 mmHg) P C02 giảm từ 45 mmHg xuống 40 mmHg Do đó, P 02 đường màu đỏ, P C02 đường xanh Trong nghỉ ngơi, oxy có áp lực 64mmHg( 10464-64 mmHg), P C02 ( 45-40-5 mmHg) máu động mạch cuối mao mạch phế nang Câu 47: C C02 vận chuyển dạng: hòa tan 7%, gắn hemoglobin 23%, gắn với HC03- 70% Câu 48: C.máu TM phổi có độ bão hịa oxy khoảng 100%, có P 02 104mmHg, 100ml máu mang 20ml oxy Khoảng 25% oxy mang máu ĐM dùng mơ nghỉ Do lượng máu vào phổi có độ bão hịa oxy 75%, có P 02 40mmHg 02 chiếm 15% thể tích Câu 49: B P 02 mô cân sử dụng dự trữ.Nếu giảm dòng máu tới, làm giảm P 02 TM tăng P C02 TM Câu 50: D Khi người thiếu máu, giảm nồng độ máu nên độ bão hòa Hb máu ĐM P 02 riêng phần không bị ảnh hưởng nồng độ Hb máu Câu 51: H Lượng máu mang oxy giảm thiếu máu P 02 ĐM độ bão hịa oxy Hb bình thường.Giảm nồng độ oxy ĐM bồi phụ tăng giải phóng oxy từ Hb Câu 52: E CO gắn với Hb thời điểm phân tử oxy gắn nên thay vị trí oxy, giảm độ bão hịa oxy Hb.Do CO gắn Hb mạnh gấp 250 lần oxy, xuất carboxyhemoglobin làm đường cong phân ly dịch chuyển sang trái Câu 53: B Khi tập luyện, nhiều yếu tố dịch chuyển đường cong oxy-hemoglobin sang phải, cung cấp thêm oxy cho vận động Những yếu tố gồm lượng C02 giải phóng từ sợi cơ, tăng nồng độ H+ mao mạch cơ, tăng nhiệt độ Câu 54: C.Sự khác biệt cấu trúc Hb bào thai người lớnlà không phản ứng với 2,3 diphophosphoglycerate dịch chuyển sang trái Thông thường, phân áp oxy bào thai thấp, nên dịch chuyển sang trái để cung cấp thêm oxy Câu 55: C Mỗi gram Hb mang 1.34 mL oxy, Hb=12g/dL, nên máu ĐM mang 16 ml 02/dL với độ bão hòa TM pha trộn 25% Với độ bão hịa oxy TM 25% P 02 khoảng 20 mmHg Câu 56: A Hầu hết C02 vận chuyển gắn bicarbonate 70%, dạng carbaminohemoglobin 23% hòa tan 7% Câu 57: C Tỷ số trao đổi hô hấp R tỷ lệ C02 ra/ oxy vào Giá trị 0.8 nghĩa lượng C02 sinh mô 80% lượng oxy trao đổi từ phổi tới mơ Câu 58: F C02 hịa tan gắn với nước hồng cầu tạo acid carbonic, phân ly H+, HC03- Nhiều HC03- nội bào trao đổi Cl- để trì điện màng, nước vào tế bào HC để trì cân áp lực thẩm thấu Câu 59: D.Trung tâm điều hịa hơ hấp truyền tín hiệu đến nhóm hơ hấp lưng làm tắt tín hiệu hơ hấp, dẫn đến kiểm sốt thời kỳ làm đầy phổi Đồng gây ảnh hưởng làm tăng nhịp thở, thời gian hít vào ngắn lại Câu 60: E Nhịp thở điều hịa nhóm nhân hơ hấp lưng,khi thở nhanh gửi tín hiệu lên trung tâm nhóm noron từ gây thở chậm Câu 61: E Cơ thành phế quản tiểu PQ chứa receptor kéo dãn truyền tín hiệu nhóm nhân lưng phổi giãn căng Tín hiệu tác động lên hít vào ngăn chặn phổi hoạt động q mức, khơng tác động lên thở Câu 62: B.Khi thở vào túi C02 thở tích tụ lại túi, dần gây tăng P C02 ĐM làm tăng nhịp thở có giảm P 02 phế nang Câu 63: B Với C0 có lượng nhỏ cần để gắn với Hb Do thay đổi P 02 nên không ảnh hưởng tới hô hấp P C02 Câu 64:F Thơng khí phế nang tăng lần pC02 ĐM thay đổi từ 35 đến 75 mmHg Ngược lại, thay đổi pH từ 7.3 đến 7.5 lại tác động lên hô hấp nhiều Câu 65: D p02 ĐM 100 mmHg khơng tác động lên thơng khí phế nang tác động tăng lên gấp pO2 ĐM giảm xuống 60mmHg P O2 thất thơng khí tăng gấp lần Câu 66: C.BN có tăng thơng khí phế nang, gây giảm P C02 Sự giảm P C02 ức chế vùng nhạy cảm hóa học làm giảm thơng khí P C02 bình thường Thở với O2 cao không ảnh hưởng tới hô hấp.Đáp ứng với receptor hóa học ngoại vi với C02, pH thường Câu 67: E Đáng ý P 02, P C02, pH bình thừơng vận động viên tập gắng sức dù tiêu thụ oxy tạo C02 tăng gấp 20 lần Câu 68: A Khi gắng sức, khơng có thay đổi đáng kể pO2, PCO2, pH Mà dẫn truyền xung động bên từ vỏ não tới trung tâm hô hấp tác nhân kiểm soát chủ yếu Câu 69: C Câu 70: B.Cơ chế thở Cheyne – Stokes tích tụ C02 gây tăng thơng khí, theo sau giảm hô hấp nồng độ C02 thấp Tại điểm W thở sâu nồng độ C02 cao thấp điểm Y PC02 phổi tăng dần từ điểm Y tới Z, đạt max V.Pha lag PC02 trung tâm hô hấp PC02 mạch phổi gây kiểu thở này, hay gặp suy tim trái làm tăng thời gian máu vào trung tâm hơ hấp Ngồi Cheyne- Stokes cịn feedback âm tính với kiểm sốt trung tâm hơ hấp chấn thương, đột quỵ, tổn thương não khác Câu 71: D dung tích thở gắng sức FVC= hiệu dung tích tồn phổi TLC với thể tích khí cặn RV, TLC=5.5L, RV=1.0 L Câu 72: D Thành phần xuống đường cong điểm xuống lưu lượng thở tối đa thể tích phổi khác Câu 73: B Ở BN bệnh phổi tắc nghẽn khí phế thũng, hen đường cong thể tích lưu lượng thở tối đa MEFV bắt đầu kết thúc thể tích phổi cao bất thường lưu lượng thấp bình thường thể tích phổi Câu 74: A Bệnh phổi amiang bệnh phổi hạn chế đặc trưng xơ hóa khoảng kẽ lan tỏa Đường cong MEFV bệnh phổi hạn chế bắt đầu kết thúc thể tích phổi thấp lưu lượng thường cao thể tích phổi Câu 75: B Đồ thị cho thấy hô hấp gắng sức điều kiện nghỉ ngơi tỷ lệ lưu lượng dòng chảy đạt tối đa.BN hút thuốc 60 năm có khả mắc khí phế thũng nên ta thấy dung tích tồn phổi, dung tích cặn chức năng, thể tích khí cặn lớn bình thường, dung tích sống 3.4L Câu 76: A Dung tích sống gắng sức FVC đo thở gắng sức Tỷ lệ FEV1/FVC người bình thường đường X=4/5=80%, BN=2/4=50% đường Z Câu 77: E FEV1/FVC BN Z= 3/3.5=86%, thường tăng bệnh phổi silic bệnh khác gây xơ hóa khoảng kẽ đường thở mở rộng ra, giảm sức cản với không khí Câu 78: B.BN có FVC=4L, FEV1=2L, FEV1/FVC= 50%, giảm bệnh khí phế thũng tăng sức cản đường thở -tỷ lệ FEV1/FVC thường không thay đổi tràn dịch, tràn khí màng phổi sức cản đường thở bình thường -FVC giảm bệnh phổi amiang, xơ hóa phổi, bênh phổi silic, lao nên tỷ lệ FEV1/FVC giảm Câu 79: E.Bệnh phổi silic gây xơ hóa khoảng kẽ, gây giảm giãn nở phổi nên đường cong áp lực- thể tích thấp bình thường Sự tăng sinh sợi tăng thành phần xơ lắng đọng mô kẽ thành phế nang, gây giảm giãn nở phổi Câu 80: B Sự phá hủy thành phế nang liên quan bệnh khí phế thũng gây giảm sinh sơi, làm tăng giãn nở phổi giãn nở phổi với đường dốc hình vẽ bệnh phổi amiang, phổi silic, lao có lắng đọng mơ xơ nên giảm giãn nở phổi Hệp lá, thấp tim gây phù phổi cấp, làm giảm giãn nở phổi Câu 81: C đường cong X biểu tập luyện nặng với thể tích khí lưu thơng 3L.Tỷ lệ lưu lượng thở đạt max gần 4.5 L tập luyện nặng Điều xảy lưu lượng thở tối đa cần lưu thông khí đường thở với tần số thơng khí cao tập nặng Câu 82: E Mất mơ phổi khí phế thũng gây tăng giãn nở phổi giảm độ đàn hồi phổi.Dung tích tồn phổi, thể tích khí cặn, dung tích cặn chức tăng khí phế thũng dung tích sống giảm Câu 83: C.Phổi amiang lắng đọng thành phần sợi phổi gây giảm giãn nở, tăng đàn hồi phổi Dung tích tồn phổi, thể tích khí cặn, dung tích cặn chức khí phế thũng, dung tích sống giảm bệnh phổi tăng sinh sợi Câu 84: C trẻ đẻ non giảm sinh surfactant, gây tăng sức căng bề mặt, làm tăng độ đàn hồi phổi, giảm giãn nở Câu 85: C Do phá hủy thành phế nang nên giảm vùng khuếch tán phổi Cung lượng tim bình thường Áp lực ĐM phổi tăng phá hủy phế nang gây mao mạch xung quanh làm máu ứ lại mao mạch PC02 phế nang tăng tình trạng khó thở Câu 86: D tăng P 02 hít vào tăng hòa tan oxy máu -Thiếu máu oxy bão hịa tối đa máu nên thở oxy khơng tác dụng -BN COPD có giữ lại C02 nên bị tổn thương phổi nặng, 02 thấp để kiểm sốt thơng khí Nếu thở oxy nhiều gây giảm C02 ức chế hô hấp -Ngộ độc cyanide gây giảm sử dụng oxy mô nên cung cấp oxy không cần thiết - độ cao giảm P 02 nên thở oxy hiệu Câu 87: B.Dung tích tồn phổi lưu lượng thở tối đa giảm bệnh phổi hạn chế ... hoàn hệ thống là? A B C D E F Dòng chảy Cao Cao Thấp Thấp Như Như Sức cản Cao Thấp Cao Thấp Cao Thấp Áp lực động mạch Cao Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp 24 Đồ thị biểu diễn hệ thống mạch phổi đầu tim... Giảm Giảm Giảm Tăng Tăng Tăng Không ảnh hưởng Không ảnh hưởng Không ảnh hưởng Sức cản mạch hệ thống Giảm Tăng Không thay đổi Giảm Tăng Không thay đổi Giảm Tăng Không thay đổi 27 Đi từ nơi yên... tĩnh mạch A B C D E F G H I Giảm Giảm Giảm tăng tăng tăng Không đổi Không đổi Không đổi Giảm tăng Không đổi Giảm Không đổi tăng Giảm tăng Không đổi Câu 59 nhịp thở điều hòa neuron nằm tủy giới hạn
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM PHẦN hô hấp, TRẮC NGHIỆM PHẦN hô hấp