0

Unit 12 Water sports Speaking

17 2 0
  • Unit 12 Water sports Speaking

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 20:12

groundn: sân stadiumn: sân vận động player n: cầu thủ goal-keepern: thủ môn referee /,refə'ri:/ n trọng tài forward /'fɔ:wəd/ n tiền đạo defender n hậu vệ uniform /'ju:nifɔ:m/ n đồng phụ[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 12 Water sports Speaking