0

BÀI GIẢNG VỀ TUẦN HOÀN

20 4 0
  • BÀI GIẢNG VỀ TUẦN HOÀN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 19:26

Chơng tuần hoàn Bài đại cơng tuần hoàn Là lu thông máu hệ thống kín, gồm: tim mạch Harvey chia TH vòng: 1- Vòng TH lớn: Cấp máu dinh dỡng Thất trái ĐMC ĐM vừa ĐM nhỏ m/mạch (t/đổi: O2 , CO2 ) TM nhỏ TMC nhĩ fải 2- Vòng TH nhỏ: (n/v đổi máu) Thất fải ĐM fổi m/m fổi (t/đ khí) TM fổi tâm nhĩ trái 3- Thời gian TH: t/g hồng cầu rời tâm thất qua vòng TH (lớn , nhỏ) lại trở t/thất (vòng ĐM cảnh: 21 sec; vòng chi: 60 sec.) 4- Lu lợng TH: Là l/lợng t©m thu (60-70ml) x t/sè tim 5- CN t/h: - Cung cÊp, f©n fèi chÊt d/d ìng, O2 cho TC, TB - V/C s/fẩm CH đến CQ đào thải: da, thận, fổi - Điều tiết thể (hormon) - Bảo vê (BC, k/thể, cầm máu) đặc tính sinh lí tim I- cấu trúc tim 1- Sơ lợc g/fẫu Tim có buồngvách ngănvan timcho máu chiều 2-Về tổ chức: có lớp Trong: nội tâm mạc (fủ van tim) Ngoài: ngoại tâm mạc (có dịch b/vệ tim) Giữa: Cơ tim (giống vân, 3- Siêu CT: loại TB TB fát nhịp (Pacemaker), đà b/hoá nhng c/t nguyên sơ, hình tròn hay bầu dục, : 5-10 m TB d/t: mảnh, dài nối TB fát nhịp với TB co rút TB co rút (chiếm hầu hết tim) gồm: TB cơ, tơ cơ- có2 loại T/c mảnh (actin) t/c mập Đĩa sáng (A-giữa có dải Z) đĩa tối có băng H Sợi tim xếp s/song, dích dắc, chéoCó đĩa nối, nối tim làm vững h/đ nh hợp bào Xen lẫn có hệ lới nội c¬ t¬ng: HƯ thèng èng ngang HƯ thèng èng däc II- đặc tính SL tim 1- Tính h/f: Cơ tim co dới t/n k/t-có đ/điểm sau: Định luật tất hay không: Cờng độ k/t tới ngỡng, tim co tối đa (dới ngỡng, không co) Sự b/đổi h/f sau k/t: GĐ trơ tuyệt đối: 0,27gy (tim không co cứng) GĐ trơ tơng đối: 0,03 gy (k/t g/đ cho NTT) GĐ hnh vợng: o,03 gy GĐ hồi fục hoàn toàn Hiện tợng ngoại t/thu (extrasystole): K/T vào GĐ 2, 3, tim cho co bóp fụ gọi NTT- có loại: NTT không so le, cã nghØ bï NTT so le, kh«ng cã nghØ bï NTT xen kÏ (thêng ë nhÞp chËm) HiƯn tợng rung tim: Nguyên nhân: k/t bất thờng Flutte: T/S # 300- 400 l/ph 2- TÝnh co bãp Tim co bóp nhịp nhàng nhờ hệ tự động- có đ/điểm: Hiện tợng Frank- Starling: Trong giới hạn, tim bị căng sức co bóp tim lớn Tơng quan Laplace: Trong giới hạn, lực co bóp tim mạnh, P tt cao, r lớn, độ dày thất Pr T= Cơ tim co cần oxy Ca++ 3- Tính tự động TN chứng minh Cờu tạo hệ tự động: gồm nút đờng Nút xoang (Keith- Flack)TB fát nhịp chuyển tiếp Nút N- T (Aschoff- Tawara) TB fát nhịp TB c/tiếp Các đờng liên nhĩ liên nút: TB cha biệt hoá- gồm bó: Bó liên nút trớc Bó liên nút Bó liên núứâu Những bó tạo đờng d/t u tiên từ nút xoang nút N-T tâm nhĩ Bó His: Từ nội tâm mạc n/f vách liên thất tách nhánh: fải- trái Mạng Purkinje Møc tù ®éng: Nót xoang: 70 - 80 nh/ph Nót N - T: 40 – 60 nh/ph M¹ng Purkinje: 20 - 40 nh/ph 4- TÝnh d/t: Tõ n/xoangc¬ nhÜ kiĨu nan hoa  m/gy Tõ t/nhÜ nót N-T # 0,2 m/gy Thân bó His = m/gy Nhánh bó His =4 m/gy Mạng Purkinje =5 m/gy Những RL d/t- h/tợng fong bế (xung động bị tắc hệ tự động) Block fần: Block nhánh (d/t bị chậm tắc nhánh bó His) F hay T Block N - T không hoàn toàn (bó His t/t d/t bị chậm) Block N - T hoàn toàn (bó His tắc nghẽn hoàn toànH/C Stoker-Adam) Chơng tuần hoàn Chơng tuần hoàn Chơng tuần hoàn Chơng tuần hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG VỀ TUẦN HOÀN, BÀI GIẢNG VỀ TUẦN HOÀN