0

kế toán tài chính 1

15 2 0
  • kế toán tài chính 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 16:01

Phải thu ngắn hạn khách hàng: Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn phải thu của khách hàng có kỳ hạn thu hồi còn lại không quá 12 tháng hoặc trong một chu kỳ kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào tổng số dư Nợ chi tiết của Tài khoản 131 “Phải thu của khách hàng” mở theo từng khách hàng. [1] BÀI LÀM CÂU 1:  Các tiêu liên quan tới TK 131 bảng cân đối kế toán: - Phải thu ngắn hạn khách hàng: Chỉ tiêu phản ánh số tiền phải thu khách hàng có kỳ hạn thu hồi cịn lại khơng q 12 tháng chu kỳ kinh doanh thông thường thời điểm báo cáo Số liệu để ghi vào tiêu vào tổng số dư Nợ chi tiết Tài khoản 131 “Phải thu khách hàng” mở theo khách hàng - Phải thu dài hạn khách hàng: Chỉ tiêu phản ánh số tiền cịn phải thu khách hàng có kỳ hạn thu hồi 12 tháng chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường thời điểm báo cáo Số liệu để ghi vào tiêu vào chi tiết số dư Nợ Tài khoản 131 “Phải thu khách hàng”, mở chi tiết theo khách hàng [2] - Người mua trả tiền trước ngắn hạn: Chỉ tiêu phản ánh số tiền người mua ứng trước để mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định, bất động sản đầu tư doanh nghiệp có nghĩa vụ cung cấp khơng q 12 tháng chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường thời điểm báo cáo (không bao gồm khoản doanh thu nhận trước) Số liệu để ghi vào tiêu vào số phát sinh Có chi tiết tài khoản 131 “Phải thu khách hàng” mở chi tiết cho khách hàng - Người mua trả tiền trước dài hạn: Chỉ tiêu phản ánh số tiền người mua ứng trước để mua sản phầm, hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định, bất động sản đầu tư doanh nghiệp có nghĩa vụ cung cấp 12 tháng chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường thời điểm báo cáo (không bao gồm khoản doanh thu nhận trước) Số liệu để ghi vào tiêu vào số phát sinh Có chi tiết tài khoản 131 “Phải thu khách hàng” mở chi tiết cho khách hàng  Ví dụ: Tại doanh nghiệp X, đơn vị tính: 1.000 đồng - Trích bảng cân đối kế tốn 31/12/N-1: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Ngày 31/12/N-1 Đơn vị tính: 1.000 đồng Chỉ tiêu Mã số Thuyết Ngày 31/12/N-1 Ngày 31/12/N-2 minh A TÀI SẢN …… Phải thu khách hàng ngắn hạn …… Phải thu khách hàng dài hạn …… B NGUỒN VỐN …… Người mua trả tiền trước ngắn hạn …… Người mua trả tiền trước dài hạn [3] 350.000 200.000 230.000 150.000 12.000 10.000 70.000 50.000 - Trích sổ chi tiết TK 131 thời điểm 31/12/N: TK 131_KH A 280.000 TK 131_ KH B 250.000 TK 131_KH C TK 131_KH D 15.000 50.000 Trong đó: KH A: có thời hạn phải thu hồi cịn lại tháng KH B: có thời hạn phải thu hồi lại 19 tháng KH C: doanh nghiệp phải có nghĩa vụ cung cấp hàng hóa khoảng 10 tháng KH D: doanh nghiệp phải có nghĩa vụ cung cấp hàng hóa khoảng 20 tháng - Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/N: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Ngày 31/12/N Đơn vị tính: 1.000 đồng Chỉ tiêu Mã số Thuyết Ngày 31/12/N Ngày 31/12/N-1 minh A TÀI SẢN …… Phải thu khách hàng ngắn hạn …… Phải thu khách hàng dài hạn …… B NGUỒN VỐN …… Người mua trả tiền trước ngắn hạn …… [4] 280.000 350.000 250.000 230.000 15.000 12.000 Người mua trả tiền trước dài hạn 50.000 70.000 CÂU 2:  Yêu cầu 1: Cho số liệu: X1 = 2.500.000 X5 = 50.000 X2 = 150.000 X6 = 150.000 X3 = 1.000.000 X7 = 5.000 X4 = 300 X8 = 4.452.000  Yêu cầu 2: Định khoản nghiệp vụ: Nợ TK 152: 480.000 (sct: NVL X số lượng: 1.000, số tiền: 480.000) Có TK 151: 480.000 Nợ TK 621: 1.100.000 (=2.200.000*1/2) Nợ TK 152: 1.100.000 (=2.200.000*1/2) (sct: NVL X số lượng: 2.000, số tiền 1.100.000) Nợ TK 1331: 220.000 Có TK 331: 2.420.000 Đơn giá xuất kho bình quân = 480.000+1.000.000+1.100.000 1.000+2.000+2.000 Đơn giá xuất kho 3.000kg = 516*3.000 = 1.548.000 Nợ TK 621: 1.548.000 Có TK 152: 1.548.000 (sct: NVL X số lượng: 3.000, số tiền: 1.548.000) Nợ TK 622: 2.500.000 (X1) Nợ TK 627: 100.000 [5] = 516 Nợ TK 641: 20.000 Nợ TK 642: 30.000 Có TK 334: 2.650.000 + Nợ TK 622: 587.500 (=2.500.000*23,5%) Nợ TK 627: 23.500 (=100.000*23,5%) Nợ TK 641: 4.700 (=20.000*23,5%) Nợ TK 642: 7.050 (=30.000*23,5%) Có TK 338: 622.750 (sct: TK 3382: 53.000 (=2.650.000*2%) TK 3383: 463.750 (=2.650.000*17,5%) TK 3384: 79.500 (=2.650.000*3%) TK 3386: 26.500 (2.650.000*1%) + Nợ TK 334: 278.250 (2.650.000*10,5%) Có TK 338: 278.250 (sct: TK 3383: 212.000 (=2.650.000*8%) TK 3384: 39.750 (=2.650.000*1,5%) TK 3386: 26.500 (=2.650.000*1%) Nợ TK 627: 150.000 (X2) Nợ TK 641: 100.000 Nợ TK 642: 150.000 Có TK 214: 400.000 Giả sử Chi phí sản xuất khơng bao gồm khoản chi phí sản xuất phát sinh Nợ TK 627: 1.000.000 (X3) (sct: Biến phí: 400.000 (=1.000.000*40%) Định phí: 600.000 (=1.000.000*60%) Có TK lq: 1.000.000 + Nợ TK 214: 50.000 Nợ TK 811: 150.000 Có TK 211: 200.000 [6] + Nợ TK 112: 187.000 Có TK 711: 170.000 Có TK 3331: 17.000 + Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh = 1.100.000+1.548.000 = 2.648.000 Nợ TK 154: 2.648.000 Có TK 621: 2.648.000 + Kết chuyển chi phí nhân cơng trực tiếp: Tổng chi phí nhân công trực tiếp phát sinh = 2.500.000+587.500 = 3.087.500 Nợ TK 154: 3.087.500 Có TK 622: 3.087.500 + Kết chuyển chi phí sản xuất chung: Giả sử chi phí tiền lương nhân viên quản lý phân xưởng biến phí Chi phí khấu hao TSCĐ phân xưởng định phí Chi phí sản xuất chung tính vào giá thành = 100.000+23.500+400.000+150.000*90%+600.000*90% = 1.198.500 Chi phí sản xuất chung khơng tính vào giá thành = 150.000*10%+600.000*10% = 75.000 Nợ TK 154: 1.198.500 Nợ TK 632: 75.000 Có TK 627: 1.273.500 Giá thành 1.000 sản phẩm: Z = 218.000 + (2.648.000+3.087.500+1.198.500) – 4.452.000 = 2.700.000  Đơn giá bình quân sản phẩm: z = 2.700.000/1.000 = 2.700 [7] + Nhập kho 300 (X4) sản phẩm Trị giá nhập kho 300 sản phẩm = 300*2.700 = 810.000 Nợ TK 155: 810.000 Có TK 154: 810.000 + Bán 500 sản phẩm: Trị giá vốn hàng bán = 500*2.700 = 1.350.000 Nợ TK 632: 1.350.000 Có TK 154: 1.350.000 Nợ TK 131 (cty H): 2.750.000 Có TK 511: 2.500.000 (=500*5.000) Có TK 3331: 250.000 (2.500.000*10%) + Số lượng lại gửi bán cho đại lý N 200 sản phẩm (=1.000-500-300) Nợ TK 157 (đại lý N): 540.000 (=200*2.700) Có TK 154: 540.000 10 Đơn giá xuất kho bình quân = 4.420.000+810.000 1.700+300 = 2.615 Trị giá xuất kho 1.000 sản phẩm = 1.000*2.615 = 2.615.000 + Tại thời điểm gửi bán: Nợ TK 157 (đại lý M): 2.615.000 Có TK 155: 2.615.000 + Tại thời điểm cuối kỳ: Số tiền hoa hồng phải trả = 5%*1.000*5.000 = 250.000 Nợ TK 632: 2.615.000 Có TK 157: 2.615.000 Nợ TK 112: 5.225.000 Nợ TK 641: 250.000 Nợ TK 1331: 25.000 Có TK 511: Có TK 3331: 5.000.000 500.000 11 Trị giá xuất kho 600 sản phẩm = 600*2.615 = 1.569.000 [8] Nợ TK 632: 1.569.000 Có TK 155: 1.569.000 Nợ TK 131 (cơng ty Y): 3.300.000 Có TK 511: 3.000.000 (=600*5.000) Có TK 3331: 300.000 12.+ Nợ TK 5212: 250.000 (=50*5.000) Nợ TK 3331: 25.000 Có TK 131 (cơng ty Y): 275.000 + Nợ TK 155: 130.750 (=50*2.615) Có TK 632: 130.750 Số tiền tốn cơng ty Y: 3.300.000 – 275.000 = 3.025.000 Nợ TK 112: 3.025.000 Có TK 131: 3.025.000 13 Giả sử Chi phí bán hàng, Chi phí quản lý doanh nghiệp chưa bao gồm khoản Chi phí bán hàng, Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh + Nợ TK 641: 50.000 (X5) Có TK lq: 50.000 + Nợ TK 642: 150.000 (X6) Có TK lq: 150.000 14 + Nợ TK 635: 55.000 Có TK lq: 55.000 + Nợ TK lq: 30.000 Có TK 515: 30.000 15 Xác định kết kinh doanh  Kết chuyển khoản giảm trừ doanh thu: Nợ TK 511: 250.000 Có TK 5212: 250.000  Kết chuyển thu nhập: + Kết chuyển doanh thu bán hàng: Doanh thu từ hoạt động bán hàng [9] = 2.500.000(9)+5.000.000(10)+3.000.000(11)-250.000(12) = 10.250.000 Nợ TK 511: 10.250.000 Có TK 911: 10.250.000 + Kết chuyển doanh thu tài chính: Nợ TK 515: 30.000 Có TK 911: 30.000 + Kết chuyển thu nhập khác: Nợ TK 711: 170.000 Có TK 911: 170.000  Kết chuyển chi phí: + Kết chuyển giá vốn hàng xuất bán: Tổng giá vốn hàng bán = 75.000(9) + 1.350.000(9) + 2.615.000(10) + 1.569.000(11) - 130.750(12) = 5.478.250 Nợ TK 911: 5.478.250 Có TK 632: 5.478.250 + Kết chuyển Chi phí bán hàng: Tổng Chi phí bán hàng = 20.000(4) + 4.700(5) + 100.000(6) + 250.000(10) + 50.000(13) = 424.700 Nợ TK 911: 424.700 Có TK 641: 424.700 + Kết chuyển Chi phí quản lí doanh nghiệp: Tổng Chi phí quản lý doanh nghiệp = 30.000(4) + 7.050(5) + 150.000(6) + 150.000(13) = 337.050 Nợ TK 911: 337.050 Có TK 642: 337.050 + Kết chuyển Chi phí tài chính: Nợ TK 911: 55.000 Có TK 635: 55.000 + Kết chuyển Chi phí khác: [10] Nợ TK 911: 150.000(8) Có TK 811: 150.000  Tổng thu nhập = 10.250.000 + 30.000 + 170.000 = 10.450.000 Tổng chi phí = 5.478.250 + 424.700 + 337.050 + 55.000 + 150.000 = 6.445.000 Lợi nhuận trước thuế = 10.450.000 – 6.445.000 = 4.005.000 Thuế TNDN = 20%*4.005.000 = 801.000 Lợi nhuận kế toán sau thuế = 80%*4.005.000 = 3.204.000 Nợ TK 821: 801.000 Có TK 334: 801.000 Kết chuyển Chi phí TNDN phát sinh: Nợ TK 911: 801.000 Có TK 821: 801.000 Kết chuyển lợi nhuận sau tính thuế: Nợ TK 911: 3.204.000 Có TK 412: 3.204.000 [11] Yêu cầu 3: SỔ CÁI TK 155 Tài khoản: Thành phẩm Năm N Ngày, tháng ghi sổ A Chứng từ Số Ngày, hiệu tháng B C Diễn giải D Số dư đầu kỳ NV9: Nhập kho 300 sản phẩm hoàn thành Đơn vị tính: 1.000 đồng Số tiền Số hiệu TK đối ứng Nợ Có H 4.420.000 154 810.000 NV10: Xuất kho 1.000 sản phẩm gửi bán cho đại lý M 157 2.615.000 NV11: Xuất kho 600 sản phẩm để bán 632 1.569.000 632 130.750 940.750 4.184.000 1.176.750 NV12: Nhập kho 50 sản phẩm bị trả lại Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ SỔ CÁI TK 911 Tài khoản: Xác định kết kinh doanh Năm N Ngày, tháng ghi sổ A Chứng từ Số Ngày, hiệu tháng B C Diễn giải D Số dư đầu kỳ Kết chuyển Doanh thu bán hàng Kết chuyển Doanh thu tài [12] Đơn vị tính: 1.000 đồng Số tiền Số hiệu TK đối ứng Nợ Có H X 511 10.250.000 515 30.000 Kết chuyển Thu nhập khác Kết chuyển Giá vốn hàng xuất bán Kết chuyển Chi phí bán hàng 711 170.000 632 5.478.250 641 424.700 Kết chuyển Chi phí quản lý doanh nghiệp Kết chuyển Chi phí tài Kết chuyển Chi phí khác Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ 642 635 811 337.050 55.000 150.000 6.445.000 10.450.000 X BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý III Năm N Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh (1) (2) (3) Đơn vị tính: 1.000 đồng Luỹ kế từ đầu Quý III năm đến cuối quý Năm Năm Năm Năm trước trước (4) (5) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 10.250.000 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 250.000 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10= 01-02) 10 10.000.000 Giá vốn hàng bán 11 5.478.250 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10 - 11) 20 4.521.750 Doanh thu hoạt động tài 21 30.000 Chi phí tài 22 55.000 23 - Chi phí bán hàng 25 424.700 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 337.050 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} 30 3.735.000 11 Thu nhập khác 31 170.000 12 Chi phí khác 32 150.000 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 20.000 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 3.755.000 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 801.000 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 - 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52) 60 2.954.000 18 Lãi cổ phiếu (*) 70 - 19 Lãi suy giảm cổ phiếu (*) 71 - - Trong đó: Chi phí lãi vay TK 151 480.000 480.000(1) 480.000 TK 152 1.000.000 480.000(1) 1.548.000(3) 1.100.000(2) [13] TK 154 218.000 2.648.000 810.000 3.087.500 1.350.000 1.198.500 540.000 (6) (7) 1.580.000 1.548.000 1.032.000 TK 155 4.420.000 810.000(9) 2.615.000(10) 130.750(12) 1.569.000(11) 940.750 4.184.000 1.176.750 6.934.000 2.700.000 4.452.000 TK 157 540.000(9) 615.000(10) 2.615.000(10) 3.155.000 2.615 000 540.000 Bảng cân đối kế toán thời điểm 30/9/N: Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh A Tài sản Hàng tồn kho …… Số cuối quý 7.200.750 Số đầu quý 6.118.000 Yêu cầu 5: Nghiệp vụ bị bỏ sót: + Nợ TK 5212: 250.000 (=50*5.000) Nợ TK 3331: 25.000 Có TK 131 (công ty Y): 275.000 + Nợ TK 155: 130.750 (=50*2.615) Có TK 632: 130.750 + Nợ TK 112: 3.025.000 Có TK 131: 3.025.000 Ảnh hưởng nghiệp vụ bị bỏ sót tới Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Chỉ tiêu Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu từ hoạt động bán hàng Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp từ bán hàng cung cấp dịch vụ Ảnh hưởng Sai thiếu Sai thừa Sai thừa Sai thừa [14] Số tiền – Cột “Năm nay” 250.000 250.000 130.750 250.000 – 130.750 = 119.250 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế Chi phí thuế TNDN hành Lợi nhuận kế toán sau thuế Sai thừa 119.250 Sai thừa Sai thừa Sai thừa 119.250 119.250*20% = 23.850 119.250*80% = 95.400 Ảnh hưởng nghiệp vụ bỏ sót tới Bảng cân đối kế toán Chỉ tiêu A Tài sản Tiền Phải thu khách hàng Hàng tồn kho Tổng tài sản B Nguồn vốn Thuế khoản nộp Nhà nước Lợi nhuận chưa phân phối Tổng nguồn vốn Ảnh hưởng Số tiền – Cột “Số cuối năm” Sai thiếu Sai thừa Sai thiếu Sai thừa 3.025.000 3.300.000 130.750 144.250 Sai thừa Sai thừa Sai thừa 25.000 + 23.850 = 48.850 95.400 144.250 [15] ... 10 .250.000 Nợ TK 511 : 10 .250.000 Có TK 911 : 10 .250.000 + Kết chuyển doanh thu tài chính: Nợ TK 515 : 30.000 Có TK 911 : 30.000 + Kết chuyển thu nhập khác: Nợ TK 711 : 17 0.000 Có TK 911 : 17 0.000  Kết chuyển... (7) 1. 580.000 1. 548.000 1. 032.000 TK 15 5 4.420.000 810 .000(9) 2. 615 .000 (10 ) 13 0.750 (12 ) 1. 569.000 (11 ) 940.750 4 .18 4.000 1. 176.750 6.934.000 2.700.000 4.452.000 TK 15 7 540.000(9) 615 .000 (10 ) 2. 615 .000 (10 )... (*) 71 - - Trong đó: Chi phí lãi vay TK 15 1 480.000 480.000 (1) 480.000 TK 15 2 1. 000.000 480.000 (1) 1. 548.000(3) 1. 100.000(2) [13 ] TK 15 4 218 .000 2.648.000 810 .000 3.087.500 1. 350.000 1. 198.500
- Xem thêm -

Xem thêm: kế toán tài chính 1, kế toán tài chính 1