0

Bai tap tieng anh lop 11

572 209 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2021, 17:48

a.it takes a lot of time to make close friendships b.we can go out and choose a good friend easily c.best friends have good and bad times d.It’s very difficult to make lasting friendship[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap tieng anh lop 11,

Từ khóa liên quan