0

DE THI THU CUOI HKI

4 0 0
  • DE THI THU CUOI HKI

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2021, 02:43

Chin trăm bảy mươi sáu nghìn ba trăm ba mươi mốt Chín mươi bảy nghìn sáu trăm ba mươi mốt Bảy trăm sáu mươi hai nghìn một trăm mười lăm Bảy mươi sáu nghìn hai trăm mười lăm... Sau vu thu[r] (1)HỌ VÀ TÊN THÍ SINH ĐỀ THI CUÓI HKI (2016- 2017) Khối lớp : Thời gian làm bài : 60’ Nhận xét GV : ĐIỂM PHẦN I: KHOANH VÀO CHỮ ĐẶT TRƯỚC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG : ( điểm) 1.Số lớn nhât các số: 897654 ; 879654; 901654 ; 902654 là : A 897654 C 879654 B 901654 D 902654 Hình bên có số góc vuông là : A B 12 C 14 D 16 Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 35m2 17cm2=……cm2 là : (2) A 3517 C 350170 B 35017 D 350017 Gia trị biểu thức 180 : 15 + x là : A 68 C 36 B 32 D 46 Trung bình cộng số : 37; 73; 46; 64; 55 là : A 50 C 64 B 55 D 46 PHẦN II : ( điểm) 1.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : Cho bốn số : 7582; 3474; 4665; 2970 a)những số chia hết cho là : 7582; 3474; 2970 b)những số chia hết cho là : 3474; 4665; 2970 c)những số chia hết cho không chia hết cho là : 3474, 2970 Nối ô ghi số với ô ghi cách đọc đúng : 97631 976331 Chin trăm bảy mươi sáu nghìn ba trăm ba mươi mốt Chín mươi bảy nghìn sáu trăm ba mươi mốt Bảy trăm sáu mươi hai nghìn trăm mười lăm Bảy mươi sáu nghìn hai trăm mười lăm 76215 762115 PHẦN III: ( điêm) (3) 1.Đặt tính tính : a)78930 : 428 c)28734 : 27 b)1986 x 409 d)81529 + 78165 2.Tìm x: a)16020 : x = 45 b)x x 37 = 6401 PHÀN IV : (3 điểm) 1.Bà Lan trồng rau trên mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 36m ,chiều rộng kém chiều dài 8m Sau vu thu hoạch 130kg rau Hỏi trung bình mét vuông đất trồng rau, bà Lan thu bao nhiêu ki-lô-gam rau? Bài giải (4) PHẦN V : (1 điểm) 1.Ghi tên đỉnh và cạnh của: a)Góc vuông b)Góc nhọn c)góc tù Tính cách : ( 75 x 45 ) : Cách 1: Cách 2: Cách 3: * HẾT * (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU CUOI HKI, DE THI THU CUOI HKI