0

Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng trị

122 0 0
  • Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam   chi nhánh quảng trị

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 23:27

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O ĐẠ I HỌ C HUẾ TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ - LÊ DUY THANH HỒN THIỆ N CƠNG TÁC QUẢ N LÝ RỦ I RO TÍN DỤ NG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆ P TẠ I NGÂN HÀNG TMCP ĐẦ U TƯ VÀ PHÁT TRIỂ N VIỆ T NAM - CHI NHÁNH QUẢ NG TRỊ Chuyên ngành: QUẢ N TRỊ KINH DOANH Mã số : 60 34 01 02 LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: TS HOÀNG QUANG THÀNH HUẾ , 2018
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng trị , Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng trị