0

kiem tra trac nghiem hk1 toan 10

8 5 0
 • kiem tra trac nghiem hk1 toan 10

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 20:45

m để giao điểm của P và hai trục tọa độ tạo thành một tam giác cân có diện tích bằng 8.. Giá trị m0thuộc vào.[r] (1)NGUYỄN KỲ KHÁNH -0983532534 ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ – TOÁN 10 B 2a 2 A.0 C a D 2a [9] Trong hệ Oxy, cho các điểm A(0;2), B(-1;0), (50 câu trắc nghiệm – 90 phút làm bài) C(1;0).Tọa độ điểm D cho ABCD là hình bình hành ĐỀ SỐ là: [1] Trong hệ Oxy, cho các điểm A(0;2), B(-1;0), A D (1; −2 ) B D ( −1; ) C(1;0) Xác định tọa độ điểm I, cho A, B, C C D ( 0; −2 ) D D ( 2;2 ) là trung điểm IJ, JK, KJ: [10] Trong hệ Oxy, cho các điểm A(0;2), B(-1;0), ( ) A I − ;1 B I ( −2;2 ) C I ( 2;2 ) D I ;1 ( C(1;0).Tọa độ điểm H thuộc đường thẳng y =2x + cho ∆ABH vuông H, biết H có hoành độ âm: ) [2] Hàm số nào đây là hàm số đồng biến: A y = x − x + + x B y = x − x +  [3] Vector d = 2a − 3b , với  a = (1;2); b = (−2;9) , có tọa độ là: [4] Cho B ( 8; −23) D ( 8;23)  a = (1;2); b = ( −2;9); c = ( 4;6 ) 48  A c = a − b 13 13 48  B c = − a + b 13 13 24 14 C c = a + b 13 13 24 14 D c = − a − b 13 13 Phân tích C −5 B y = C y = ( x − 1) − ( x + 1) 2 D D = ( −∞;2 ] \ {−1} Với giá trị nào m thì phương trình x − ( x − x + m ) = có hai nghiệm phân biệt: A m < B m ≤ C m > D m ≥ x Bảng biến thiên nào đây là hàm số −∞ x − 3x x−3 y +∞ −∞ x −∞ +∞ x −∞ A −∞ +∞ +∞ −∞ x y +∞ -1 y C D y = x − x + nghiệm còn lại ptr trên là: B.3 C D = ( −∞; ] D [7] Ptr ( m − 1) x − 2mx + m + = có nghiệm x = 1, A.2 B D = [ −1; ] y [6] Hàm số nào đây là hàm số lẻ: A y = x x3 − + 2 − x −1 là: x +1 y = − x2 + 2x + : x1 < x2 < x3 < x4 Giá trị A = x1 − x2 là: B Tập xác định hàm số y = A D = ( −1; 2] [13] Phương trình x − x + = có nghiệm A −3 D H ( −2; −2 ) [12]  vector c theo a và b ta kết quả: [5] C H ( 0;2 ) [11] C y = − x C ( 4;31) B H ( −3; −4 ) 4x − D y = x +1 A ( −4;31) A H ( −1;0 ) −∞ −∞ B +∞ -1 +∞ +∞ D [14] Cho đồ thị hàm số (P) y hình vẽ, nhận xét nào đây là sai: C.-2 D.-3 [8] Tam giác ABC vuông cân A, cạnh bên a  Tích CA.CB bằng: A a > 0, b < 0, c > O B a > 0, b = 0, c < NGUYỄN KỲ KHÁNH -0983532534 Trang x (2) C a > 0, b < 0, c < D a > 0, b = 0, c > [15] Với giá trị nào m thì d: y = 2x - tiếp xúc với [16] B m= đồ Cho phương trình sau, phương trình nào là phương trình hệ phương trình (1): (P) y = mx − 2mx + : A.m =0 x3 − x = (1) Trong các [20] Cho phương trình C.m=-1 D.m =3 ( )( x + x ) = D ( x − ) ( x + x ) = A x − x + = B x − C x − x = thị 2 hàm số (P) hình [21] Trong các phép biến đổi sau, phép biến đổi nào là vẽ, nhận xét nào tương đương: đây là sai: A x + x + A.Hàm số đồng biến trên ( 2; +∞ ) 3x 3x = ⇔ x + x = x+2 x+2 B x − = 3x − ⇔ x − = ( 3x − ) B Hàm số nghịch biến trên ( −∞; )  x + = ( − x )2 x+4 = 2− x ⇔  2 − x ≥ C C.Hàm số cắt trục hoành hai điểm phân biệt 2 x − = x2 D x − = x ⇔  D Hàm số có trục đối xứng x = - 2 x − = − x [17] Cho B(3;2), C(-1; 2) Tọa độ giao điểm BC và [22] Trong các cách viết đây, cách nào là sai: trục tung là: A.(2;0) [18] Điều B.(0;2) kiện C.(0;4) định xác 2x2 − − 3x − + 2 5− x x ≥ x ≠ D.(0;-2) phương trình =0: x = B x3 − x = ⇔  B ≤ x < A  x =  A x − x = ⇔ x =   x = −2 x − = C x − x = ⇔ x = 0; x = 2; x = −2 D x3 − x = ⇔ x = x − = x ≥  C  x ≠  10  x ≠ D ≤ x ≤ [23] Phương trình x − x = x − có bao nhiêu nghiệm: A [19] Trong các phép biến đổi sau, phép nào là phép biến đổi tương đương: B [24] Phương trình C D ( m + 1) x − ( m − 1) x + m − = , có hai nghiệm phân biệt khi:  x − = 3x + 2 x − = −3x − A x − = 3x + ⇔  3 x + ≥ ( x − 1) = ( x + ) B x − = x + ⇔  C 2 x − = ( x + )2 x − = 3x + ⇔  3 x + ≥ D x − = x + ⇔ x − − x + = A m > −2 B m < m < m ≠ −1 m > −2 m ≠ −1 C  D  [25] Phương trình x3 + x + = − x có bao nhiêu nghiệm: A.0 B.1 C.2 D.3 [26] Phép biến đổi tương đương là: A.Phép rút gọn, qui đồng, bình phương NGUYỄN KỲ KHÁNH -0983532534 Trang (3) B Phép biến đổi không làm thay đổi điều kiện xác định ( )    [34] Biết a = 2, b = 3, a; b = 1200 Giá trị 3a − 2b phương trình C Phép biến đổi không làm thay đổi tập hợp nghiệm bằng: B C 13 phương trình A.0 D.6 D Các phép biến đổi trừ phép qui đồng, bình phương, [35] Giá trị nhỏ hàm số y = rút gọn A 16  [27] Cho a, b ≠ kết luận nào sau đây là đúng:   2 2 A 2a.3b = a b B a.b = a b () a D () a 2 B C D y = x − x + Với giá trị nào m thì x , x > là: x +2 2   1 4 121 12 phương trình có nghiệm x1, x2, đó hệ thức độc lập C ( x1 + x2 ) + x1.x2 = −2 x ∈  −2 ;3 là:   C [37] Cho phương trình x − 2(m − 1) x − 3m = , giả sử B ( x1 + x2 ) + x1.x2 = −6   D m ∈  ;  26 D m ≤ −1 A ( x1 + x2 ) − x1.x2 = −6 [30] Giá trị lớn hàm số y = −3 x + x + , với B C m ≤ x1 và x2 là:   B m ∈  − ; +∞    A 12 x − x + m = có B m ≥ nghiệm: 1 4 trình A m ≥ −3 [29] Với giá trị nào m thì ptr mx + x − = có C m ∈  ; +∞  phương nghiệm:   A m ∈  − ; +∞  \ {0}   D số hàm = a [28] Giá trị lớn hàm số y = A C 2 B [36] Dựa vào đồ thị ( ) C a = x2 , x > là: x−4 D D ( x1 + x2 ) − x1.x2 = −2 [38] Phương trình 3− x x −1 3− x có bao nhiêu x −1 = nghiệm: [31] Cho ∆ABC có AB = 2, AC = 3, ∠BAC = 600 Độ A Vô nghiệm B nghiệm dài BC bằng: C nghiệm D Nhiều nghiệm B A.19 C D 19 [32] Giá trị nhỏ hàm số y = x + , x > là: x A 2 B C 3 D [33] Cho A(1;0), B(3;2) Tọa độ điểm M thuộc trục  hoành cho AM − BM đạt giá trị nhỏ là: A.M(3;0) C.M( − ;0) B.M( ;0) D.M(-3;0) [39] Gọi m0 là giá trị m để phương trình x − (m2 − 3) x + m3 = , có nghiệm bình phương nghiệm kia; m0 thuộc vào khoảng nào đây:     A  − ; −2    7 2 C  2;  [40] Phương trình B ( −3;0 ) D ( 0;3) x + x + = x − có bao nhiêu nghiệm: Trang NGUYỄN KỲ KHÁNH -0983532534 (4) A.0 B.1 C.2 D.3 C Đường tròn tâm O, bán kính R = [41] Cho A(-1;0), B(4;0), C(0;m) Gọi G là trọng tâm D Đường tròn tâm O, bán kính R = 2a ∆ABC Để ∆GAB vuông G thì m bằng: A ±2 B ±3 C ±4 a D ±5 [42] ∆ABG có trọng tâm C(1;2), A(-3;6), B(-1;-2) thì tọa độ G là: [49] Cho A(1;3), B(1;-5); C(5;-1) Tọa độ điểm D để ABCD là hình thang cạnh đáy AB, AB = 2CD là: A D ( 5; −5) B D ( 5;1) D D ( 5; −2 ) A.G(-1;2) B.G(6;-1) C D ( 5;3) C.G(7;2) D.G(-5;1) [50] Cho hàm số f ( x ) = − x Hãy chọn kết đúng: [43] Cho điểm M(4;1) và hai điểm A(a;0), B(0;b) với a,b > 0, và A, B, M thẳng hàng Gọi a0, b0 là giá trị a,b để diện tích tam giác OAB nhỏ Giá trị 3a0 – 2b0 là: A.0 B.5 C.20 [44] Cho ∆ABC vuông A,  AC.BC = , độ dài 3AB + 2AC là: A 13 B 12 có C 30 A f ( 2017 ) > f ( 2015) B f ( 2017 ) ≥ f ( 2015) C f ( 2017 ) < f ( 2015) D f ( 2017 ) ≤ f ( 2015) D.-10  AB.CB = , D 35 [45] Cho ∆ABC vuông A, có BC = a , M là trung  a điểm BC Biết AM BC = Độ dài AB + AC bằng: A 5+ a B 3+ a C 5+ a D 3+ a [46] Cho hình thang vuông ABCD có đường cao AB = a , cạnh đáy AD = a, BC = 2a Góc nhọn tạo AC và BD là: A 300 B 190 ' C 150 6' D 600 [47] Cho hình vuông ABCD, gọi P, Q thuộc BC, CD cho BP = A.300 1 BC , CQ = CD Góc AP và BQ là: 4 B.450 C.600 D.900 [48] Cho hình vuông ABCD tâm O Tập hợp điểm M   cho MA.MC + MB.MD = a là: A Đường tròn tâm O, bán kính R = a B Đường tròn tâm O, bán kính R = a NGUYỄN KỲ KHÁNH -0983532534 Trang (5) ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ – TOÁN 10 [9] Cho đồ thị hàm số (C) ĐỀ SỐ hình vẽ Phương trình (C) là: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút A y = − x + x + y = ax + bx + qua hai điểm [1] Biết parabol A(1,5); B(-2;8), thì a + 2b bằng: A B C D [2] Cho A(2017;2017), B(2015;2016), C(1;m+1) Với B.1008 C.4032 D y = −2 x − x   a = 4, b = 12, a + b = 13 Tích vô )  hướng a a + b bằng: D.2006 A 3− x [3] Tập xác định hàm số y = là: x +1 + A [ −1;3] B ( −∞;3] \ {−9} C [ −1;3] \ {−2} D ( −∞;3] ( C y = − x +  [10] Cho a, b có ( giá trị nào m thì A,B,C thẳng hàng: A.1003 B y = x − B 17 C D 41 [11] Cho đường thẳng ( d ) : y = −5 + 3x Nhận xét nào đây là đúng: A.Hàm số y = −5 + x nghịch biến trên R ) [4] Phương trình m2 + x + ( m − 1) x + = , có hai B Hàm số y = −5 + x là hàm số lẻ C.Đồ thị (d) qua gốc O nghiệm dương phân biệt khi: A m < B m < D Đồ thị (d) tạo với hai trục tọa độ tam giác có diện m < C  m ≠ −1 m < D  m ≠ −1 tích 25 [5] Trong tất hình chữ nhật có cùng chu vi 24cm Hình có diện tích lớn có diện tích là: [12] Cho ∆ABC , tập   AN AB = AC AB là: A N ≡ C hợp điểm N B.6cm2 C Đường thẳng qua C và vuông góc AB C.18cm2 D.12cm2 D Đường tròn tâm C, bán kính AB [6] Cho ∆ABC có AB = 2, AC = 3, BC = 4, G là trọng  tâm Tích vô hướng AG.BC bằng: [13] Gọi m0 là giá trị m để B C D  x + x − 3, x ≤ −3 [7] Cho hàm số y =  Kết nào  x + 3, x ≥ −3 đây là đúng: mãn B Trung trực AB A.36cm2 A thỏa hệ phương trình  mx − y = có nghiệm x = 2y Giá trị m0 thuộc vào  x + y = khoảng nào đây: A ( 2;3) B (1; ) 5 2   5 2 C  ;3    D  ;8  [14] Cho A(2;1), B(3;2), C(m, m+2) Gọi m0 là giá trị A f ( −4) không xác định B f ( ) = + = m để ∆ABC vuông A, giá trị m0 thuộc vào C Hàm số có txđ [ −3; +∞ ) D f ( −6 ) = 21 khoảng: ( [8] Phương trình ( x + 1)( x + )( x + 3)( x + ) = có bao A ( 0;1) nhiêu nghiệm: C − ; − 2 A.1 B.2 C.3 D.4 ( ) B ; 2 ) D ( −1;0 ) [15] Cho A(-1;2), B(19;29) Tọa độ điểm M thuộc trục hoành cho AM + BM đạt giá trị nhỏ là: NGUYỄN KỲ KHÁNH -0983532534 Trang (6) ( ( ) D M ( − ;0 ) ) A M − ;0 B ( x + 1) + x − x − = B M − ;0 C M ( −21;0 ) C [16] Cho ∆ABC vuông A, có cạnh huyền BC = a  a Gọi M là trung điểm BC, biết AM BC = Độ dài ( C ( ) + ) a ( D ( 2 + a [17] Điều D ( x − ) + x − x − = A ( 2015;2016 ) ; B ( 2015;2014 ) , C (1;1) Nhận [21] Cho xét nào đây là đúng: A.A,B,C thẳng hàng 2AB + AC là: A x2 − 5x + = x −3 B.A,B,C tạo thành tam giác vuông A ) + ) a B 2 + a kiện 2x2 − − 3x − + định xác c C ∆ABC có chu vi C = D ∆ABC có diện tích S = 2014 phương trình [22] Gọi m0 là giá trị m để phương trình x − (m − 3) x + m3 = , có nghiệm bình =0: 5− x 20078 + 30890 + phương nghiệm kia;m0 thuộc vào khoảng nào đây:  x ≠ − A   x ≠ x ≥  B  x ≠   x ≠ C ≤ x < D ≤ x ≤   A  − ; −2    B ( −3;0 )  7 C  2;   2 D ( 0;3) [23] Cho parabol (P): y = x − 4m Gọi m0 là giá trị [18] Trong các phép biến đổi sau, phép nào là phép biến đổi nào là đúng: m để giao điểm (P) và hai trục tọa độ tạo thành tam giác cân có diện tích Giá trị m0thuộc vào 5 x − = ( 3x + ) A x − = 3x + ⇔  3x + ≥ khoảng nào đây: A (1;2 ) B ( 2;4 ) ( 3 x − = 2 − 3x = ) C ; 2 B x − − − x = ⇔  C 3x − = x − ⇒ 3x − = ( x − 1) D 3 − x + x = − x − 2x + x = − x ⇔  1 − x ≥ [24] Số ( ) nghiệm c D ; 2 lượng phương trình 2  [19] Phân tích vector c = ( 3; −2 ) theo hai vector a và b  , với a = (1; −3) , b = ( −2; −4 ) ta được:    A c = b − a B c = a − b 10 10    C c = − a + b D c = − b + a 10 10 [20] Cho phương trình x − − x = x − − x − (1) x + + x + − x + = x + + x3 − x + là: A B C D.3   [25] Cho hai vector a, b thõa mãn a = 3, b = Với giá   trị nào m thì a + mb và a − mb vuông góc nhau: A m = ± 5 C m = ± 3 B m = ± D m = ± [26] Biết A(2012;2013), B(2013;-2012), C(2014;2013) Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương Tọa độ đỉnh D hình bình hành ABCD là: trình hệ phương trình (1): A.D(2015;-2012) B.D(2013;-6038) C D(2013;6038) D.D(2015;2012) ( ) A x − x − x + = NGUYỄN KỲ KHÁNH -0983532534 Trang (7) [27] Giá trị lớn y = A C 190 B 39 D   [35] Cho a = ( −3; ) , b = ( 2;3) , a − 2b bằng: x−2 , ∀x > là: x [28] Cho hình vuông ABCD cạnh a, M là trung điểm  BC, tích vô hướng MA.BC bằng: A − a C a 2 B a 2 D − a [29] Phương trình B 65 C 65 D 11 nghiệm 3, nghiệm còn lại phương trình là: D   [37] Cho a = ( 2;1) , b = ( −3; ) , tích vô hướng 2a a + b A -2 m x + m − 25 x − 3m − 10 = A.2 B m = −5 nhiêu nghiệm: C m ≠ ±5 D m ≠ −5 A.1 2  x + xy − y = [30] Hệ phương trình  có nghiệm  x + xy − y = −1 A.x = 3y B y = 2x C.x = 2y D.y = 3x A(2015;2017), A D(2010;2013)  10078 10079  B D  ;    C D ( 2014;2015 )  4031 8063  D D  ;    C 41 41 D.4 ( x + 5)( − x ) = B.2 x + x có bao C.3 D.0 D.4 A (1; ) , B ( 3;0 ) , C ( −2; ) Độ dài vuông góc Hệ thức nào đây là đúng:   A AB.BC − BC = B AB AC − BC =   C AB.BC − BC = D AB AC − BC = [42] Phương trình ( x − 3) x2 + = x2 − có bao nhiêu nghiệm: A.1 B.2 C.3 D.0 [43] Cho tứ giác lồi ABCD, có A(0;3), B(2;4), C(-1;5), 41 D(0;-2) Tọa độ giao điểm M hai đường chéo tứ giác 41 ABCD là: A M(-1;-1) B.M(1;-5) C.M(-1;5) nghiệm: [44] Phương trình B.0 − x + − x = có bao C.3 ( a + 1) [34] Phương trình ( x − ) − x = x − 16 có bao nhiêu A.1 [41] Cho ∆ABC cân A Hai trung tuyến BM và CN x + − 3x = x + x − x có bao D ) D (1 − a )(1 + a ) ≤ a + A.1 đường cao AH bằng: B +x nhiêu nghiệm: nhiêu nghiệm: [33] Cho ∆ABC có D.10 A a ( a + ) ≤ a + [40] Phương trình C.3 (x B.2 B(2017;2018), C(2012;2014) Tọa độ điểm D là: B.2 C.5 [39] Cho a là số dương Khẳng định nào sau đây sai? C a ( a + ) ≤ [31] Cho hình thang vuông ABCD, đáy AB và [32] Phương trình ) B a ( a + ) ≤ a + x, y cùng dấu Mối liên hệ x,y là: A 10 B.1 có [38] Phương trình với C bằng: A m = ±5 A.1 B -3 ( nghiệm khi: AB ⊥ AD , mx + 2( m − 1) x − = , có [36] Phương trình A.11 C.3 D.2 D M(1;1) 3x + − x + = có bao nhiêu nghiệm: A.0 B.1 C.2 D.3 Trang NGUYỄN KỲ KHÁNH -0983532534 (8) [45] Cho ∆ABC có B(2018;2019), C(2017;2018), tọa độ chân đường cao đỉnh A là H(3;4) Tọa đỉnh A ∆ABC là, biết A thuộc trục tung: A A ( 0;2016 )  2015  B A  0;   C A ( 0;1) D A ( 0;7 ) x + − x = − x + x + có bao [46] Phương trình nhiêu nghiệm: A.1 B.2 C.3 D.4 [47] Cho hàm số y = f ( x ) = − x + x + Kết nào đây là sai: A Hàm số không chẵn không lẻ B (( f − 2017 2017 ) ) > f ( − ( 2016 ) ) 2017 C Hàm số nhận x = làm trục đối xứng D ( ) ( ) f 2017 2017 > f 20182017 [48] Bán kính đường tròn ngoại tiếp ∆ABC , với A(1;1), B(4;2), C(1;-2) là: A R = B R = C R = D R = [49] Giá trị nhỏ y = x + 3x + , với x > là: x −3 65 A 32 B C 13 + 14 D 10 + 18 [50] Cho A ( 2;1) , B ( −3;0 ) , C (1; ) là trung điểm MN, NP, PM Trọng tâm ∆MNP là: A G (1;1) B G ( 0;3) C G ( 0;1) D G ( 3;2 ) NGUYỄN KỲ KHÁNH -0983532534 Trang (9)
- Xem thêm -

Xem thêm: kiem tra trac nghiem hk1 toan 10, kiem tra trac nghiem hk1 toan 10