0

cau hoi trac nghiem hky 1

2 0 0
  • cau hoi trac nghiem hky 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 17:31

Câu 13: Để chọn nhiều khối dữ liệu trong trang tính ta sử dụng chuột kết hợp với phím: A... ô đầu tiên tham chiếu tới Câu 16: Công thức nào trong số các công thức sau đây là đúng.[r] (1)CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN Câu 1: Chương trình bảng tính là phần mềm thiết kế để giúp em ? A Luyện tập gõ phím B Soạn thảo văn C Theo dõi, so sánh, xếp, tính toán D Xem liệu Câu 2: Một bảng tính có thể có bao nhiêu trang tính ? A trang tính B Nhiều trang tính C trang tính D trang tính Câu 3: Cách nhập công thức nào sau đây là đúng? A 144 : – * B 144 / – * C = 144 : – * D =144/6 – 3* Câu 4: Hàm SUM có công dụng: A tính tổng B tính trung bình cộng C lấy giá trị lớn D lấy giá trị nhỏ Câu 5: Để sửa liệu ta thực hiện: A nháy đúp chuột trái vào ô cần sửa B nháy nút chuột trái C nháy đúp chuột phải vào ô cần sửa D nháy nút chuột phải Câu 6: Trong các công thức sau công thức nào viết đúng ? A =Sum(A1;A2;A3;A4) B =SUM(A1,A2,A3,A4) C =Sum(A1;A4) D =Sum(A1-A4) Câu 7: Việc sử dụng địa ô tính công thức có lợi ích gì ? A Dễ tính toán B Dễ sửa liệu C Kết tự động cập nhật lần thay đổi số liệu các ô có liên quan D Nội dung công thức hiển thị trên công thức Câu 8: Phần mềm Typing Test dùng để làm gì ? A Luyện tập sử dụng chuột B Luyện gõ bàn phím nhanh C Luyện tập sử dụng bàn phím D Không có tác dụng gì Câu 9: Để chọn ô trên trang tính ta thực hiện: A nháy chuột nút tên hàng B nháy chuột nút tên cột C đưa trỏ chuột tới ô đó và nháy chuột D nhấn phím ctrl và chọn ô Câu 10: Trong ô tính xuất ##### vì ? A Độ rộng cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài B Độ rộng hàng quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài C Tính toán kết sai D Công thức nhập sai Câu 11: Hàm AVERAGE có công dụng: A tính tổng B tính trung bình cộng C lấy giá trị nhỏ D lấy giá trị lớn Câu 12: Hai dạng liệu thường dùng trên trang tính là ? A Thời gian và kí tự B Thời gian và số C Kí tự và số D Thời gian và hàm Câu 13: Để chọn nhiều khối liệu trang tính ta sử dụng chuột kết hợp với phím: A Enter B Delete C Ctrl D Shift Câu 14: Ô D5 là ô nằm vị trí: A hàng cột D B hàng D cột C từ hàng đến hàng và cột A đến cột D D ô đó có chứa liệu D5 (2) Câu 15: Khi gõ công thức vào ô, kí tự đầu tiên phải là: A dấu ngoặc đơn B dấu nháy C dấu D ô đầu tiên tham chiếu tới Câu 16: Công thức nào số các công thức sau đây là đúng ? A (D4+C1)*B2 B =(B2*(D4+C1) C D4+C1*B2 D =(D4+C1)*B2 Câu 17: Một bảng tính mặc định có bao nhiêu trang tính ? A trang tính B Nhiều trang tính C trang tính D trang tính Câu 18: Có thể quan sát đâu trên trang tính để biết ô chứa công thức hay chứa liệu cố định? A) Thanh công cụ B) Thanh công thức C) Thanh bảng chọn D) Hộp tên Câu 19: Giao hàng và cột gọi là A) Ô B) Trường C) Dữ liệu D) Công thức Câu 20: Ô tính kích hoạt có gì khác so với các ô tính còn lại? A) Được tô màu đen; B) Có viền đậm xung quanh; C) Có đường viền nét đứt xung quanh D) Có trỏ chuột nằm đó (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: cau hoi trac nghiem hky 1, cau hoi trac nghiem hky 1